به سایت رزمندگان خوش آمدید! | د رزمندگانو سایت ته ښه راغلاست!


     صفحۀ نخست    گزارش و خبر    اعلامیه ها    صفحات ویژه    نویسندگان    پیوندگاه   صدا و تصویر    صفحات انگلیسی

 

 

دیدگاه ها و اهداف سایت "رزمندگان"

سایت" رزمندگان" به مثابۀ تریبون اندیشه های ملی، دموکراتیک، مترقی و انقلابی و بازتاب دهندۀ مبارزات انقلابی مردم ستمدیدۀ افغانستان علیه امپریالیسم و ارتجاع، اساساً به مردم تعلق دارد و راهش از تمام آنانیکه به مردم جفا کرده اند و میکنند، جدا است.

این سایت به استقلال و آزادی ملی باورمند است. در موقعیت  مستعمراتی و اشغال شدۀ جاری کشور ما، "رزمندگان" مبارزه برای کسب استقلال و آزادی ملی و طرد تجاوز و اشغالگری امپریالیستی را در سر لوحۀ وظایف خود دارد. با این هدفمندی، این سایت تلاش میورزد فریاد رسای همه نیروهای ملی، دموکرات، آزادیخواه، مترقی و انقلابی علیه امپریالیسم اشغالگر و نیروهای ارتجاعی بومی باشد. با این ویژگی، "رزمندگان" با هرگونه مداخله، تجاوز و اشغال ــ زیر هر نامی و از  هر جانبی که به کشور ما یا به کشور های دیگر صورت گرفته و یا صورت بگیرد ــ مخالف است و با آن مبارزه می کند.

"رزمندگان" امپریالیسم جهانی و ارتجاع متحدش را منبع تجاوز به حقوق ملتها و تمامیت ارضی کشورها وعامل بی عدالتی  و  ستمگری بر مردمان جهان دانسته و علیه امپریالیسم و ارتجاع مبارزه می کند.

این سایت میخواهد فریاد زمان باشد. پس با هرگونه ارتجاع، عـقبماندگی، خرافات و تکامل ستیزی تحت هر نام و نشانی که باشد، مبارزه میکند.

سایت "رزمندگان" به دموکراسی واقعی باور دارد. دموکراسی واقعی از نظر ما دموکراسیی است که بر خواست و منافع اکثریت مردم محروم و زحمتکش تکیه کرده و به شکل نمایشی وارد نشود. دموکراسی غربی(لیبرال) کاریکاتوری از دموکراسی است که فقط برای تأمین منافع امپریالیستها و سرمایه داران بزرگ و متحدان مرتجع شان و هکذا برای اغوای مردم ناآگاه در مورد ماهیت طبقاتی حاکمیت ها به کار گرفته میشود. دموکراسی وارداتی لیبرال طی یک دهۀ اخیر در افغانستان اشغال شده نیز، به مثابۀ روپوشی بر حاکمیت جابر مشترک امپریالیست های اشغالگر و سرمایه داران و زمین داران  متحد آنان بوده است که جز کشتار، شکنجه، فقر، فساد، زور گوئی، چپاول، ارزش زدائی، جاسوس پروری، بی بند و باری و... حاصلی نداشته و مردم تحت ستم کشور ما آنرا به صورت مستقیم تجربه کرده  و رنج طاقت فرسای آنرا کشیده اند.

"رزمندگان" به عدالت گسترده و پیگیر اجتماعی باور دارد. تبعیض زیر هر نامی که باشد، اعم از طبقاتی، نژادی، ملی، جنسیتی، مذهبی، منطقوی، قومی، لسانی و... از نظر این سایت ناموجه و ناروا است. این سایت با هرگونه تبعیض، استثمار، بی عدالتی اجتماعی  و ستمگری مبارزه میکند. در همین راستا مبارزه در جهت تامین حقوق کامل زنان ستمکش کشور ما که از ظلم و فشار چند جانبه رنج میبرند، در برنامۀ مبارزاتی این سایت جای ویژه اش را دارد.

 وحدت ملی، تمامیت ارضی، هویت ملی و سرنوشت مشترک تمام باشندگان افغانستان اساس هستی ما را به عنوان یک کشور و یک ملت میسازد. ما به این هستی که با خون تمام اقوام و ملیتهای افغانستان در طول تاریخ رقم خورده و قوام یافته است، باور مند و متکی هستیم. خدشه دار ساختن وحدت ملی و استخوان شکنی بین اقوام و ملیت های برادر کشور را زیر هر نامی که باشد خیانت ملی دانسته و با آن مبارزه می کنیم.

 با این ویژگی ها، سایت "رزمندگان" در انحصار هیچ سازمان و نهاد مشخصی نبوده و تریبون کلیه سازمانها، نهادها و شخصیت های مبارز ملی، دموکرات و انقلابی است که بخواهند علیه امپریالیسم، ارتجاع، تجاوز، وابستگی، ستم، استثمار، تبعیض و کلیه ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی مبارزه کنند.

این سایت مصمم است د ر جریان مبارزۀ سالم و سازندۀ فکری - سیاسی، آگاهی را با رعایت اصول و موازین پذیرفته شدۀ ژورنالیستی به مردم رسانده و از هرگونه ابتذال فرهنگی و ادبی پرهیز نماید. ما منتظر همکاری فعال قلمی همۀ کسانی که خود را در این خط کاری با ما همنوا میدانند، می باشیم. این سایت از شماست، آنرا حمایت معنوی کرده و گسترش و تکامل دهید!

 

گشایش این تریبون را به آگاهی دوستداران آن رسانیده و این صدا را هرچه رساتر سازید!

                

www.razmendagan.com                             afgrazm@gmail.com