www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com 


هورخش مبارز

۹ مارچ ۲۰۱۷

 

 

زن بودنم تقصیر نیست

 

مــــن زنـــــــم زن بـــــــودنــــــــم تقصیر نیست

ظلم ظالم بــــرســـــــــــرم، این مرا تقدیر نیست

از جــــفــــــــاها وستم های روزگارمن خسته ام

بشـــــکسته و افسرده ام چون مرا اینکار نیست

بهر رســـــم هـــــای پوچ و فرهنگ های ناپسند

این دیــــــدگاه ها برایم بیش ز یک تحقیر نیست

چونکه مــــیــــدانــــم ضعیف من نیستم با قدرتم

این باورهای ناحق هیچگاه درپای من زنجیرنیست

هیـــچــــگاه سر خم نخواهم کرد به این تحقیرها

بهر اینکه من یک مادرم و این مرا تدبیر نیست

من یک آتـــــش پاره ام، آتشفشانم یک آذرخش

آری؛ من زنم، یک مــــــادرم، قهرمانان زاده ام

من "هورخشم"، شـــعـله ام، کهکشانم، کایناتم

چونکـــــه مـردان بزرگ را در دامانم پرورده ام

آری؛آری مــــن زنــــم

زن بودنم تقصیرنیست

 


www.razmendagan.com                                                                                                          afgrazm@gmail.com