http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg   

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com                   


نـجـــیـــب ثــاقــب
۵ مارچ ۲۰۱۶

 

    

زن

 

تنها

در حافظۀ خاک

          ‌              باید بود،

شکیبائی، زحمت و کار زن

                              زیر ستم چند لایه.

 

حجم درد های زن

حقیقت تلخ است،

که بی شناسنامه

از نهایتی به بی نهایت دیگر

در سینۀ سرد زمین

                        زنده به گور می شود.

 

زخمِ ماندگار

                 بر جبین تاریخ

 

ننگین، ننگین

                 شرمگین!

 

با آن که 

زن حنجرۀ فریاد های سرکوب شدۀ تاریخ است،

زن 

مادر زمین است 

                       و انسان و جهان؛

زن

مادر فرزندان حماسه و رزم ‌است

و

 فرزانگان تجربه و اندیشه و قلم،

                             در امتداد تغییر جهان.

 

زن مادر زمین است

زن مادر جهان است

زن مادر انسان است!


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com