www.razmendagan.com                                                                                    afgrazm@gmail.com


عزت آهنگر نیزک 

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷        

 

آخ ای نسل بشر

 

ای عقبمانده ترین!

این همه ابر ستم بر رخ این زن نکشید

این همه نفرت و اندوه به میهن ندهید

آخر این غمخوارت مادر تست

آن دگر خواهر و همسنگر تست

و همان دیگرش عشق تو همبستر تست

های ! اینجا به دقت بنگر

گوشۀ قلب همان دختر تست

که همه عشق و امیدش بتو پیوند

و تویی مظهر امید به فرزند.

وای، وای!

  درد عجیب است

عمل زشت و فجیع

آن چنان پست که در مجمع حیوان نشود

جنگل وحش ازین غایله حیران گردد

پدر و دختر و همخوابی؟

و باز نسل تجاوز به دنیای تجاوز دختر!

وان طرف نیز  تجاوز به حریم مادر

عجب دین! و قاحت

 عجیب ملک رذالت

چه قانون  خباثت

وحشت و ظلم چه بیدادگر است

حاکمان بر ستم خویش می افزایند

و روان زن ومرد خسته زبیداد

 امید همه پیو سته به زنجیر استبداد

خنجر فقر و تعصب ز درو بام فرو می بارد

و فضا  ابر و تگرگش را از مغز ستم پیشه

به دل های سیاه می بارد

و فساد می زاید

درد ها مشترک است راه حل نا پیدا

در و دیوار زتوفان پر است

آخر این را تو بجوی!

زور بازو نتواند که مدد گار شود؟

ذهن ادبار نخواهد که به هم یار شود؟

جنگ، جنگ

فقر و فساد

حاصل موجودیت استعمار

محورش در بر تست

 حاکم و سرور تست!

حاصل رنج و تفنگ تو به یغما رفته 

وکنون مایۀ درد سر تست

چشم بگشا، به دقت بنگر!

کوه را کاه منگر

مشکلات جلوۀ بینش خواهد

زن و مرد نیمۀ از جنس هم اند

همچو فانوس به دریای غم و پر محن اند

عقل و آموزش زن نسل ستمزا سازد

دست در دست تو اندیشۀ بینا سازد

مگر این را بپذیر که زن ایجاد گر است

او رئوف است و به مهرش به وطن دادگر است

قرن ها سوخت درین وحشت و نادانی تو  

هیچ نقشی به تباهی تو و میهن خویش نیز نداشت

ای مریض، ای مایوس!

این همه ظلم و تجاوز به حریم زن محروم تاکی!

مشکن حرمت انسانی خویش  

قد بر افراز به پا ایست

بگیر بار دگر حق

ز غارتگر مکار

تجاوز گر بیمار

که به آتش فگند هستی والای ترا

کلبه و گلشن زیبای ترا.

نه چوماری زخمی  

با همه خفت و پستی

درین کنج و کنار دل زخم دیدۀ میهن

بر تن مجروح زن، پیچیده و تباهش سازید

نیک بنگر که این نوع عمل زشت و پلید

نه زاییدۀ فرهنگ شهامت

نه گلواژۀ افغان و رشادت

و نه در جملۀ انسانیت است.

        ****


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com