http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


عبداله حریری

۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

ششم جدی آغازگر تجاوزات تا امروز است

 

سی وهشت سال پیش، در همین روز ششم جدی، درسال 1358ش ارتش جنایتکار و خونخوار "اتحاد شوروی" سوسیال امپریالیستی، با همدستی جنایتکاران حزب بد نام خلق و پرچم از زمین و هوا با قشون یک صد وبیست هزارنفری وحشی اش، بر کشور عزیزما افغانستان تجاوز کرد و کشور ما را زیر سُم اوباشانش له و لورده کرد که رنج و عذاب این تجاوز بیشرمانه و تجاوزات بعدی اش تا حال ادامه دارد.

افغانستان کشوریست محصور به خشکه، با مردمی خون گرم و مهمان نواز. یکی از خصوصیات مهم این مردم اینست که ضد هر تجاوزی هستند؛ با هراشغالی و اشغالگری دست به مبارزه می زنند و سرستیزدارند. تاریخ خونبار ما گواه این مدعای ماست. انگلیس های جنایت کار، خوب می دانند و خیلی خوب تجربه اش کرده اند، چون سالها پیش ازامروز از یک قوای 12هزار نفری شان که به افغانستان حمله کرده بودند فقط یک نفر زنده ماند(داکتر برایدن)؛ ولی ازآن درس نگرفتند و باز با شاگردان امریکائی شان دوباره در سال 2001 م به افغانستان تجاوز کردند که تا هنوز ادامه دارد.

افغانستان کشوریست که سر چهار راه اقتصادی جهان قرار دارد، به آبهای گرم هند و منابع نفتی خلیج فارس نزدیک است.  به کشور های آسیای میانه که دومین منابع انرژی جهان را دارند، هم مرز است. ازین رو ابرجناوران جهان، گاهی از شمال و گاهی از جنوب، به نام های واهی مختلف  در کشور ما دست به تحرکاتی می زند، ستون پنجمی از وطن فروشان می سازند و به وساطت آن ها اشغالش می کنند. بعد از تجاوز اعراب بادیه نشین، قاجارهای قلدرایرانی، انگلیس مکار، سوسیال امپریالیسم شوروی وحشی به افغانستان تاخته اند، که همه طعم تلخ شکست را چشیده اند و با گوشت و پوست خود درک کرده اند. مردم شرافتمند افغانستان تسلیم شدنی نیستند، بر ضد هر تجاوزی می جنگند و هر تجاوزگری را پشیمان از کرده اش می کنند.

اما بادریغ و درد که این پیروزی ها دوام نمی آورد؛ چون  به اصطلاح رهبران مزدور و خاین شان به مردمی که اینهمه رنج و زحمت کشیده، تلی از کشته داده اند، پشت کرده خود را به خاطر منافع شخصی و تنظیمی در خدمت تجاوز گر دگری قرار می دهند.

حالا کلاش دیگری، ابر جنایتکار دگری به نام ایالات متحده امریکا، با همان لشکر وحشی تر از لشکر شوروی، به بهانۀ مبارزه با تروریزم، کشور ما را مورد تجاوز قرارداده است. این تجاوز در حالی درکشور ما صورت گرفت که هنوز از رنج و مصیبت تجاوزسوسیال امپریالیسم  شوروی و حکومتی که پس از تجاوز تنظیم های ساخت ایران و پاکستان برما تحمیل کردند و تجاوز پاکستان به وسیلۀ متحجرین طالب خلاص نشده بودیم .

امریکایی ها با کمال بیشرمی، زیرنام های واهی مبارزه با تروریزم و بازسازی افغانستان، این کشور را اشغال و مزدوران نیکتایی پوش و مرتجعین بومی را بر ما  تحمیل کرده اند و سالهاست که مردم بیچاره و هردم شهید افغانستان را گروگان گرفته اند.

تا وقتی که مردم افغانستان خود را از دنباله روی مرتجعین حاکم، که هر روز ما را به خاطر سود شخصی و حزبی شان به نام قوم ومذهب و ... به جان هم می اندازند، رها نسازند؛ نه به دفع اشغال موفق می شوند و نه جلو انتحار وانفجار و فقر و اعتیاد و ... را می توانند بگیرند. فقط مردمی یک پارچه و آگاه قادرند سرنوشت خود را خودشان و آزادانه رقم بزنند. پس متحد شویم و دنبال توطئه گران نرویم!

مرگ برتجاوزگران!


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com