http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 ویدا احمد- بامیان

  اول جنوری ۲۰۱۸

 

وندی های حزب وحدت همه چیز بامیان را غارت کردند

 

بامیان از جمله ولایات باستانی افغانستان است که تاریخ و قدمت آن به هزاران سال می رسد. پادشاهان و حکمروایان سفاک زیادی بر این خطه حکمروایی کرده و تا توانستند توده های فقیر و بیچارۀ آن را غارت کردند. جادۀ ابریشم که از مشهور ترین راه های مواصلاتی در عصر خود بوده از بامیان می گذرد و در هر گوشه گوشۀ این ولایت آثار تاریخی از هر دور و عصری پیدا می شود. بت های جوره ی بامیان که شهرت جهانی دارد در مرکز بامیان در دل کوه پایه ها با خون و عرق زحمتکشان چندین قرن پیش کنده شده تا ابهت و بزرگی شاهان و مقتدران تاریخ را به نمایش بگذارد.

 بامیان از بدوسال های پیدایش سازمان نصر (حزب وحدت) روی خوشی و خوشبختی ندیده، وندی های حزب وحدت در زمان جنگ های داخلی هزاران جنایت در حق مردم انجام داده اند که تاریخ از بازگو کردن آن شرم دارد؛ زایمان زنان در تپۀ الماس توسط وندی های نصری دیده شد، بر فرق مردم میخ کوبیده شد، رقص مرده توسط نصری ها تماشا گردید و شپش های خود را با قیمت های گزاف بالای توده های بیچاره فروختند. با این حال آثار باستانی بامیان همه ساله توسط سگان زنجیری حزب جنایتکار وحدت به بیرون از افغانستان قاچاق شده و هرکدام از نصری ها که روزی لقمه نانی نداشتند، در حال حاضر صاحب ملیون ها دالر گردیده اند.

در زمان حاکمیت حزب وحدت چندین بار آثار باستانی از بامیان قاچاق شد که از جمله می توان از کندن کاری و بردن آثار باستانی از قریۀ تاجیک واقع در مرکز بامیان، قاچاق مومیایی از درۀ بند امیر توسط قوماندان حزب وحدت به نام جوهری در زمان معاونیت ریاست جمهوری خلیلی و دولت پوشالی کرزی که توسط چرخبال انتقال داده شد، انتقال چندین مومیایی از ساحات درۀ چاشت در نزدیکی قریه چهل برج توسط جوهری که در سال 1389 توسط هلیکوپتر انتقال دادند، قاچاق و کندن کاری قریۀ چهل برج یکاولنگ(قلعه تاریخی که ثبت یونسکو نیز شده است)، حفاری یک قبر مشهور در قریۀ صمدی یکاولنگ، که مردم به عنوان زیارت می شناختند، توسط سگان نصری در سال 1395، کندن کاری و قاچاق محتویات زیارت آرغوشه در سال جاری 1396 ش در نقطۀ دور افتادۀ ولسوالی یکاولنگ توسط طاهر زهیر والی برحال بامیان به همکاری بلاغی بند امیر، قاچاق یک کتبیه باستانی که در میدان وردک گیر آمد، کندن کاری و قاچاق آثار باستانی در نزدیک شهر غلغله که به بهانۀ کشیدن سرک کندن کاری شد (ناگفته نماند که این سرک از نزدیک شهر تاریخی مشهور به شهرغلغله گذشته و در زمان کار( کندن کاری تهداب سرک ) هیچ کس حق بازدید از این ساحه را، به جز نیروهای امنیت ملی، نداشت و ناگفته نماند که رئیس امنیت ملی فعلی از جمله خلقی های وطن فروش استحاله شدۀ نصری بوده که در همکاری با والی و دیگر هم حزبیهایش از درک قاچاق آثار باستانی صاحب ملیون ها دالر گردید.

سنگ مرمر قریۀ لیلور ولسوالی یکاولنگ که از جمله با کیفیت ترین سنگ های مرمر می باشد، توسط برادر خلیلی (حاجی محمد نبی خلیلی رئیس شرکت غلغله) بیشتر از دوسال به شکل بی رویه کندن کاری و به ایران و پاکستان قاچاق می شد تا اینکه با مخالفت مردم محل مواجه شده ومجبور شد از این منفعت دست بردارد.

در سال جاری نیز چندین بار دزدی و قاچاق سنگ های قیمتی، از جمله لاجورد و زمرد و طلا،  توسط افراد ناشناس رسانه ای شد و یک دستگاه گنج یاب را نیز نیروهای امنیتی دولت پوشالی کشف کردند ولی هیچ گاه از طرف والی، و دیگر ارگان های کشفی در این رابطه حرفی زده نشد که این دستگاه گنج یاب از چه کسی و یا کسانی اند.

ادارات دولتی بامیان نیز 99 فیصد شان از جمله افراد وابسته به حزب وحدت بوده و به جز از نصری ها هیچ کس نمی تواند تا بست ششم را در بست های دولتی کار نماید.

نصری های حزب وحدت صاحب صد ها ملیون دالر گردیده، اما توده های پا برهنۀ این ولایت به نان شب درمانده اند، فقر، بیکاری و بی روزگاری در این ولایت بیداد می کند و هیچ امیدی برای آیندۀ بهتر ندارند و تا زمانی که دزد های حزب وحدت، چپاولگران دولت مزدور و وابسته، استعمارگران غربی و سایر جنایتکاران چهاردهۀ گذشته در چوکی های قدرت قرارداشته باشند، توقع و امید به بهترشدن آینده هم جز خواب و خیال چیزی دیگری بوده نمی تواند.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com