http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


ت. حمید

 ۳ سپتامبر۲۰۱۷ 

 

                                                                        وطن فروشی میراثی

بیش از سه دهه است که خلق افغانستان درمحراق کشمکش های سوسیال امپریالیسم و امپریالیسم امریکا- اروپا و پیمان های خونخوار و ویرانگر ورشو و ناتو و زیر ستم و چپاول شان قرار داشته و دارد. درکنارآن مزدوران خلقی- پرچمی، جهادی- طالبی وتکنوکرات های خودفروخته نیز برای زراندوزی و زندگی فرعونی شان زیر چتر اشغالگران، ملک و ملت ما را دزدانه چور وچپاول کردند و زمینه ساز تجاوز نیروهای متجاوز روسی وسپس  امریکائی- ناتوئی برای اشغال دایمی مادروطن شدند.

کرزی غلام بچۀ امپریالیسم و شاه شجاع ثانی درطول سیزده سال حکومت دستنشانده اش با کثیف ترین دزدان خونریز، هستی مادی و معنوی خلق ما را به نابودی کشانید. اینک اشغالگران امریکائی مزدوران و وطنفروشان میراثی دیگری به نام غنی- عبدالله و باندهای شان را از آستین خود بیرون کشیدند تا باقیمانده را غارت و ویران کنند.

درطی بیش از یک ونیم دهه سیطرۀ خود امریکا ومتحدان داخلی وخارجی اش با چور، چپاول و غارت در عرصه های اقتصادی وسیاسی ملیونها دالر را از کشور دربند اشغالگران رنگارنگ قاپیدند. ولی ملت گرسنه و فقیر و توده های ملیونی کشور ما را در بیماری، بیکاری، اعتیاد، فقر وبی سرنوشتی و... نگاه داشته اند. به نام "مبارزه با تروریزم" کشور ما را اشغال کامل کردند، ولی تروریزم را آنچنان رشد دادند که امروز تمام بدنه های جامعه را به خون رنگین ساخته است. تروریزم که زادۀ امریکا ومتحدانش است هر روز درگوشۀ از کشورما با انتحار وانفجار مردم مظلوم ما را قتل عام می کند و صدها خانواده را به عزا و ماتم نشانده است. کابل، هرات، جلال آباد، هلمند، بلخ، جوزجان، سرپل و... تمام سرزین ما سر به زانوی غم و ماتم دارد.  

بازی اکروباتیک ومسخرۀ شان به نام "وحدت ملی" که از آغازش به افتراق ملی دامن می زند، را سر زبان ها انداخته اند تا مردم را بفریبند. این بازی آن قدر مسخره است که امروز حتی خودشان آن را تمسخر می کنند و هر روز برتفرقه دامن می زنند.

وحدت ملی درکشورما همیشه به معنای یکپارچگی مردم دلاور این سرزمین ازگوشه گوشۀ آن دربرابر متجاوزان بوده است. تاریخ گواه است که خلق های ما درمقابل متجاوزان به کشورشان، برای نجات وطن با وحدت ویگانگی ملی جنگیده اند و متجاوز را بیرون رانده اند.

حال این سنت ارزشمند دیرینه را اراذل و اوباش مزدور به دستور اربابان متجاوز شان می خواهند بیالایند و این هم نوعی ارزش کُشی است که دشمن آن را انجام می دهد.

هموطنان عزیز!

نظام مستعمراتی امریکائی درکشورما با چنین مناسبات سیاسی و اقتصادی ساخت اشغالگران امریکائی- ناتوئی- اروپائی و مزدوران رنگارنگ داخلی درمدت بیش شانزده سال صرف وصرف درخدمت خود اشغالگران بوده است.  آیا توقع دیگری می توان از وطن فروشان میراثی جانشین آن داشت؟ هرگز نه!!

این نظام هیچ گونه دست آوردی برای خلق وتوده های مردم ما، به جز بدبختی، فقر، گرسنگی، بیسوادی، بیکاری، اعتیاد، قتل، جنایت، بی امنیتی، بی قانونی و... نداشته، که این اوج استعمار وستمگری وجنایت اشغالگران و مزدوران بومی جلاد پیشۀ شان برملت وکشور اشغال شدۀ ما می باشد.

بااین حال آزمودگان را آزمودن خطاست و غنی- عبدالله وباندهای شان، به هرشکلی که جامه بپوشند، نیزهمان غلامان امپریالیسم و وطن فروشان میراثی هستند که مهارت شان درامضای پیمان های وطن فروشی است و شما درهمان روز اول جلوس پوشالی شان شاهد آن بودید.

مرگ برامپریالیسم و متحدان بومی اش!

پیروزی ازآن خلق ومبارزان راه آزادی است!

یامرگ یا آزادی!


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com