http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 ویدا احمد - بامیان

۴ جنوری ۲۰۱۸

 

 

"شورای اجتماعی مردمی ولایت بامیان"، یا شورای سر جنایتکاران دیروز؟

 

بامیان از جمله ولایاتی است که سالها تحت سلطۀ جنایت کاران تنظیمی حزب وحشت قرار داشته و این مزدوران اجنبی بدترین جنایات را در حق مردم روا داشته اند. هنوز خاطرات تلخ سگ جنگی های حزب وحدت خلیلی و حزب وحدت اکبری درپیتاب جوی ولسوالی ورس، که ده ها جوان را به کام مرگ کشاند از ذهن بامیانی ها نرفته است، هنوز درد میخ کوبی بر فرق هموطنان ما توسط سگان هار حزب و حدت در خاطره ها باقیست، هنوز جنایات شفیع دیوانه، نصیر دیوانه، سید سرور دیوانه و ده ها سر جنایتکار دیگر از ذهن توده های درد دیده و ستمدیدۀ ما پاک نگردیده است. هنوز سگ جنگی های مزاری و مسعود و قتل عام افشاراز یاد ها نرفته است، هنوز شاشیدن شفیع دیوانه به دهن عابران در خاطره ها باقیست، هنوز سگ جنگی های انوری و مزاری، مسعود و سیاف را انسان های با وجدان و شرافتمند فراموش نکرده اند.

Description: 17098715_243311236130255_7614855279160043708_n.jpgبا روی کار آمدن دولت پوشالی کرزی و جان گرفتن سگان هارتنظیم های هفتگانه و هشتگانه، صفحه ای دیگری از جنایت، وحشت، تجاوز و وطنفروشی در کشور ما باز شد و توده های درد دیده طعم تلخ و زهرآگین دموکراسیغربی ها را با بمباردمان های کور، تجاوز، قتل، انتحار و انفجارچشیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ابتدای ایجاد دولت های موقت، انتقالی، انتخاباتی، حکومت وحدت ملی، که ایجاد همۀ آن ها زیر نظر مستقتم امریکای جنایتکار صورت گرفته، ولایت بامیان سهم نصری ها بوده و هیچ کسی غیر از نصری ها حق نداشته تا در بست ها(مقام ها)ی بلند دولتی یا موسسه های این ولایت کار کند.سازمان نصر (حزب وحدت) که یکی از بدنام ترین، کثیف ترین و جنایتکارترین سازمان های هشت ثوری به شمار می رود، در ایران و زیر نظر مستقیم سازمان جاسوسی ایران (اطلاعات) ایجاد گردید و در سگ جنگی های داخلی، هزاران تن از هموطنان ما را سر به نیست کردند .

در حال حاضر این سازمان کثیف، به نام حزب وحدت شناخته می شود که متشکل از سرجنایتکاران دیروز و امروز بوده و جنایات شان برای همه معلوم و آشکاراست. حزب وحدت در این اواخر برای پوشش جنایات خود و تفرفه اندازی بین بامیانی های عزیز، شورایی تأسیس کرده به نام "شورای اجتماعی مردمی ولایت بامیان" ودر فرق آن عکس هایی از جنایتکاران تاریخ افغانستان را نصب کرده است. یکی از جانیان را قهرمان وحدت ملی نام گذاشته، دیگری را شهید وحدت ملی،  یکی را شهید معمار وحدت ملی و دیگری را قهرمان ملیو... گو این که با این نوشته های میان تهی و عاری از واقعیت می توانند ماهیت جنایتگستری این وطنفروشان جانی را در اذهان عمومی از بین ببرند، زهی حماقت و سبکسری!

نصری های وطن فروش (حزب وحدت) بدانند و آگاه باشند که با یکجا کردن عکس های جنایتکاران دیروزی و امروزی، که هر یک آنها حاضر بودند و هستند تا به اشارۀ باداران شکم یکدیگر را بدرند، نه تنها نمی توانند ماهیت آنها را پنهان سازند، بلکه با این حرکت های فریبکارانه بیشتر از پیش ماهیت این هیولاهای خونخوار را آشکار می سازند.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com