http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


رحمت ایماق

  ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ 

 

رسوایی وبربر یت الیگارشی

Description: C:\Users\Pops\Desktop\poop_man2.jpg_1718483346.jpg

 

سرگین اسپ (پارو) دربستۀ هد یۀ کریسمیس، به رسم احتجاج به وزیر خزانه داری امریکا و دونالد ترامپ ار سال گردید.

 

ایالات متحده که دعوای تسلط کامل بر جهان را دارد، حاکمیت "الیگارش" یعنی یک اقلیت محدودی است که بر بقییه جامعه به قیمت فقر وتنگدستی آنها حاکمیت می نماید.

از همین رو این حاکمیت پولیسی امریکا، از نظام های ضد مردمی وقطاع الطریق، حتی از نوع آشکارا قطا ع الطریق جهادی های خون آشام ، وتروریست در افغانستان و دیگر نقاط جهان برای ادامۀ بقای خویش، بقای نظام سر مایه داری، حمایت می نماید.

بر مبنای گزارش خبر گزاری "رویتر"، رابرت استرانگ، روانشناس 45 ساله که در ادارۀ بهداشتی "کونتی" لاس انجلس ایفای وظیفه می نماید، مقداری از پاروی اسپ را که بوی زننده نیز دارد، در بستۀ تحفۀ کریسمس، به رسم احتجاج، به خانۀ وزیر خزانه داری (وزیر مالیه) امریکا در رابط به لایحۀ اخیر کاهش مالیات  بر در آمد ها برای ثروتمندان، فرستاده وبر مبنای گزارشات، روی کارتی که به ضمیمۀ آن بود چنین تحریر گردیده بود:

آقای وزیر منوچی و آقای ترامپ! "ما هدیۀ کرسمس را از لایحه کاهش مالیات، به شما برمی گردانیم، وبدینوسیله آرزوی گرم مردم امریکا را به شما میر سانیم."

روز شنبه گذشته شش تن پولیس مخفی برای باز جویی،  رابرت سترانگ را در رابطه به این تحفۀ

طنز آمیز او ملاقات نموده و از او پرسیدند که آیا از این عمل خویش نادم است؟ واو در جواب گفته :  (ظاهراً نه!).

 

هدیه کرسمیس، سرگین اسپ برای وزیر مالیۀ امریکا آقای "ستیفن منوچی"، قبل از این که پولیس به محل بیاید توسط همسایه گان آقای منوچی که از جمله ثروتمندان بغایت دست راستی امریکا هستند، کشف گردیده بود.

بعداً پولیس بسته را توسط شعاع "ایکس" فلم بر داری نموده و مادۀ درون بسته را تشخیص دادند که پاروی اسپ است. 
قضیه تحت تحقیق است وتا هنوز جرم بر علیه رابرت استرانگ اعلام نگردیده است.

علیرغم مخالفت شدید مردم امریکا، سنای امریکا هفتۀ گذشته لایحۀ کاهش مالیات بر در آمد ها را برای ثروتمندان، منجمله انحصارات و کور پریشن ها، از آن مجلس با 51 رای موافق و48 رای مخالف به حیث قانون تصویب نمود.

نگرانی اصلی مردم امریکا این است که این کاهش مالیات برای ثروتمندان کسر بودجه امریکا را به (یک تریلیون دالر ) دیگر بالا خواهد برد، واین به حزب حاکم جمهوری خواهان اجازه میدهد تا با کاهش هزینۀ خدمات اجتماعی، منجمله خدمات بهداشتی، آن را بر طرف نمایند.

این قانون کاهش مالیات  وکار، مالیات شر کت های بزرگ را به 14 در صد کاهش داده وبدین ترتیب، مالیات ثروتمندان از 35 در صد به 21 در صد کاهش  یافت.

بر مبنای این قانون معافیت مالیات بر در آمد ثر وتهای بیرون مرزی ثر وتمندان را معاف، وثروتهای ارثی را از 5.5 ملیون به 11 ملیون دالر با لا بردند.

کلام آخری از این قلم: شاید دوست و رفیقی بپر سد، که چرا این گزارش را با صرف وقت نوشتی؟ واحتمالاً بگویند که چه ربط به مردمان مان وکشورهای مان دارد؟

هدف من از این خبر وتبصره های پیرامون آن، بر علاوۀ آگاهی رسانی از تحولات جهانی، آگاهی طبقاتی مان در مورد نظام سر مایه داری است. واین ربط مستقیم به کشور های جهان وطبقات تحت ستم: کار گران و زحمتکشان در سراسر جهان و از جمله کشور تحت اشغال ما افغانستان دارد. زیرا حاکمیت های وابسته ونامشروع وضد مردمی، واز جمله جهادی، طالبی، در افغانستان بخشی از زواید نظام سر مایه داری وابزاری در دست نظام سر مایه داری جهانی برای بقای حیات "زالویی" آن است.

این نظامی گری های امپر یالیسم امریکا  در مشارکت به امپر یالیسم سه گانه "اروپا، ژاپن وخود امریکا "، برای غارت دارایی های کشورها، به دستور همین ثر وتمندان که تعداد آن کمتر از یک در صد " %1"را احتوا مینمایند، و دولت بمثابه وسیلۀ سر کوب به دست آنها است، صورت می گیرد . واین تعداد الیگارش ها ی هستند که حاکمیت را در دست داشته وبر علاوۀ این حاکمیت ها در کشور های اول ویا شمال، در همدستی به حاکمیت ثروتمندان کشورهای جنوب، مانند افغانستان، نیز در این جنایت اقتصادی برای به فقر کشانیدن خلق های کشورهای خود شان، وکشور های دیگر مانند افغانستان، ویا ایران،.... شریک هستند.

بنا بر همین دلیل همیشه دانشمندان وفیلسوفان علوم اجتماعی  و ساینس به صورت قاطع نظر ارایه داشته اند  وتا کید می نمایند که جهان وبشریت در یک دوراهی سر نوشت ساز قرار دارد، وآن دوراهی: انتخاب یک جامعۀ عادلانه که بتواند ثروتهای تولید شده در جامعه به همگان تعلق بگیرد، که آن سوسیالیسم است، ودر طرف دیگر بربریت، بر بر یت نظام سر مایه داری عبارت از به فقر کشانیدن بشریت، منجمله محط زیست آن است.

نا بود باد نظام سر مایه داری!
نیرو مند باد مبارزۀ طبقاتی خلق های جهان برای بر پایی یک جامعۀ عادلانه، یعنی سوسیالیزم!


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com