http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 

نویسنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ۱۰ سپتامبر۲۰۱۷

 

مرگ بر تروریزم در تمام اشکال آن

 

به جای درآمد:

قبل از این که در زمینۀ موضوع مدنظرم بنویسم، حمله تروریستی به مسجد امام زمان در کابل را که  ۲۸هموطن ستمکش و بی بضاعت ما به شکل فجیح به قتل رسیده و تعدادی زیاد هم زخمی شده اند، محکوم نموده و به کسانی که تصامیم رئیس جمهور کشور امپریالیستی "دونالد ترمپ" را که نسبت به امور سیاسی افغانستان اتخاذ نموده و همچنان مبارزۀ قاطع علیه گروه های تروریستی و دولت پاکستان را ابراز نموده، تأئید نموده اند و باعث نهایت خوشی کور مغزان سیاسی و نوکران آن گردیده است، باید گفت:

 این کور مغزان از تصامیم "دونالد ترمپ"  به مثابۀ یک امید تازه و منطقی در جهت ختم جنگ ، استقبال کرده اند. به این کور مغزان باید گفت که آیا داعش را خدائی که به آن عقیده دارید از آسمان بالای خلق افغان نازل کرده و یا این که امپریالیسم جنایتگستر امریکا این هیولای قرن را طبق پلان و برنامه، هر بار در یکی از کشور های مورد نظرداخل می سازد و آنها را حمایت نظامی و اقتصادی می کند؟ و تا زمانی که پلانهای خود را عملی نماید، می گذارد تا به جنایات خود ادامه بدهند. حدود شانزده سال است که امپریالیستها به حیث تروریستهای بین المللی در کشور ما دست به جنایت می زنند و خلق افغان را به قتل می رسانند ولی آنها به جنایاتی که خود نمی خواهند دست بزنند، دستپرورده های خود یعنی "داعش" را در عملی نمودن آن یاری می رسانند. کور مغز های سیاسی که تصور می کنند، بعد از ستراتیژی جدید دونالد ترمپ اوضاع در افغانستان بهتر خواهد شد، کور خوانده اند. آنها بهتر است تا مغز های پوچ و گندیدۀ نوکر منشانۀ خود را تکان بدهند و بدانند که این اول مرحله است، با تصامیم "دونالد ترمپ" اوضاع در منطقه به خصوص در افغانستان بحرانی تر می شود.

 

 استقرار وعملیات نیروی بحری ایتالیا در آبهای ساحلی کشور لیبیا

جلوگیری از نجات فراریان

طبق گزارش رسانه های خبری، چندی قبل در پارلمان ایتالیا تصمیم گرفته شده بود تا نیروهای نظامی ایتالیا در آبهای ساحلی لیبیا به عملیات خود نسبت به هجوم پناهجویان بپردازند. با وجودی که به زور وارد شدن و نفوذ کردن در آبهای مربوط به کشور لیبیا و برگشتاندن فراریان به لیبیا مغایر حقوق بین المللی است، مگرکشورایتالیا با مداخلات و همکاری با گارد ساحلی لیبیا قایق های پناهجویان را برمی گردانند به جهنمی که خود درلیبیا به وجود آورده اند. زمانی که کشورهای امپریالیستی اتحادیۀ اروپا به سردمداری امپریالیسم جنایتگسترامریکا رژیم لیبیا را سقوط دادند ورئیس جمهور قذافی را به شکل فجیحی به قتل رساندند، با سقوط رژیم قدافی ائتلاف جنایتکار اتحادیۀ اروپا، تروریستها را وارد صفوف مردم نمودند و آنها را مورد حمایت و تأمین اقتصادی و نظامی قرار دادند. چنانچه آنها امروز مجهز با تسلیحات نظامی کشورهای اتحادیۀ اروپا هستند و تعدادی هم درشرق کشور لیبیا اراضی نفت خیز را تحت تصرف خود درآورده اند و از خود مختاری آن مناطق طرفداری می کنند. تجارت و مبادلات نفتی آنها با کشور های امپریالیستی جریان دارد و اگر کسی مداخله نماید وی را به اتهام طرفدار قدافی بازداشت و زندانی می کنند.

دولت دستنشاندۀ لیبیا تا حال نتوانسته  قدرت سراسر کشور را به دست بگیرد و قادر نشده تا بر گروه های مختلف و مسلح حاکم گردد. امروز کشور لیبیا به کشورغیر قابل حکومتداری تبدیل شده است. کشورهای امپریالیستی در لیبیا رژیمی را به شکل سیستم کهنۀ استعمار به قدرت رساندند و رهبری آنرا خود به عهده گرفتند. با وجودی که قوای نظامی اتحادیۀ اروپا در لیبیا مستقر هستند و همکاری آنها با دولت و جهادی ها جریان دارد ولی به آنهم  اکتفاء نکرده، می خواهند تا آبهای سواحل کشور های شمال افریقا را کاملاً تحت نظارت و کنترول نظامی خود داشته باشند. لذا جلوگیری از هجوم پناهجویان فقط یک بهانه جهت استقرار قوای بحری نظامی اتحادیۀ اروپا است.

طوری که دیده می شود کشور های استعماری در صدد تشدید هر چه بیشتر بحرانی ساختن اوضاع در کشور های افریقائی هستند، چنانچه هر یک به بهانه های مختلف یعنی یکی به بهانۀ تقویت اقتصادی در ساحات نظامی و اقتصادی و دیگری به بهانۀ کمک به خلق گرسنه و بی بضاعت و به همین ترتیب به ده ها حیله و بهانۀ دیگر می خواهند تا کشور ها و خلق افریقا را در انحصار استعماری خود درآورند و تابع امیال جنایتکارانه و منافع غارتگرانۀ خود بسازنند. امروز دیده می شود که کشورهای امپریالیستی به کمک جهادی ها وبا حملات ضد بشری نه تنها لیبیا را تخریب و منهدم نمودند بلکه تمام کشور های ساحل شمال افریقا را به خطرات مواجه ساخته اند. آنها جهت حفظ حاکمیت استثماری و استعماری مجدد خود دولت مستبد و زورگوئی را در کشور لیبیا به قدرت رساندند. طوری که دیده می شود در آن کشور خود سری، بی بند و باری و بی قانونی حاکم بر سرنوشت خلق هاست. زجر و شکنجه و سوء استفادۀ جنسی و کار اجباری در اردوگاه های پناهجویان در دستور کار است. موقف و ستراتیژی دولت لیبیا توسط اتحادیۀ اروپا حمایت می شود. ایتالیا با مداخلات  و همکاری با گارد ساحلی لیبیا بارها قایق های پناهجویان را مورد حملات نظامی قرار دادند و آنهائی که نجات پیدا نمودند، مورد ضرب و ستم قرار گرفتند.

ایتالیا با پشتیبانی دیگر کشور های اتحادیۀ اروپا عملیات وماجراجوئی های نظامی غیر قابل محاسبه را که به قیمت حقوق و خون انسانهائی که در جست و جوی پناهگاه، امنیت و حفاظت هستند، در پیش گرفته است. آنها به نام مبارزه علیه قاچاقبران که از یک جانب مبارزه علیه پناهجویان و قتل عام آنها را پیش گرفته اند واز جانب دیگر محاصرۀ نظامی  کشورهای شمال افریقا را.. حق مسلم خلقهای افریقا است تا با اوضاع و شرایط وحشتناکی که استعمارگران در کشور های آنها باعث می شوند، و خلقها را مجبور به فرار می سازند، به کشور های اتحادیۀ اروپا پناه بیاورند. پس همانطوری که استعمار با تجاوزات و دگر گونی ها منابع کشورها و حتا لقمۀ دهن خلقها را می دزدند و مردم را به بی بضاعتی و غربت و مریضی و ده ها دگرگونی دیگر سوق می دهند به هیچ صورت حق ندارند تا آنها را به جهنمی که به وجود آورده اند، برگردانند. استعمار گران تا موقعی که اهداف آنها برآورده نشده موج  پناهجویان را که خود طبق پلان سازماندهی می کنند، می گذارند تا داخل کشورهای اتحادیۀ اروپا شوند به مجرد عملی نمودن پلانها و برآورده ساختن اهداف شوم و ضد بشری خود، آنموقع است که ورود فراریان را به ده ها دلیل و بهانه مانع می شوند و آنها را در ابحار به کام مرگ می فرستند.

ایتالیا می خواهد با پشتوانۀ نظامی کشورهای امپریالیستی اتحادیۀ اروپا، کار و وظایف سازمانهای خصوصی که برای نجات انسانهائی که در موقعیت خطرناک در بحرقرار می گیرند به شدت محدود نماید و در قدم اول از مناطق ساحلی لیبیا رانده شوند و آن مناطق  را غصب و تحت کنترول خود بیاورند. این که سازمانهای خصوصی بر نجات فراریان از کدام منابع حمایت  و تقویت اقتصادی می شوند، باشد سر جایش، مگر تا به حال همین سازمانهای خصوصی بودند که از طریق کمک به پناهجویان نه تنها زندگی آنها را نجات  دادند بلکه یگانه ناظراعمال ائتلاف امپریالیستی وعملیات انسانکشی آنها با نیرو های لیبیائی هستد.

 علاوه بر آن  آنها گزارشاتی را انتشار می دهند که گزارشگران جریان اصلی یعنی رسانه های مصرف کنندۀ آزاد اندیش المان از قتل عام و حمام خون مداخله گران غربی و اغلباً جهادی های پیاده نظام آنها معدود و یا اصلاً گزارش نمی دهند. تجاوزات و مداخلات کشور های اتحادیۀ اروپا و امپریالیسم امریکا نه تنها در لیبیا بلکه در سراسر افریقا جریان دارد. امروز حدود  ۱۰۰۰تن سرباز نظامی المان فدرال در کشور مالی مستقر است، به گفتۀ وزیر دفاع المان آنها به اصطلاح از "امنیت جمهوری فدرال المان دفاع می کنند". خلاصه در مناطقی که هنوز جنگ نیست، دولت های امپریالیستی در صدد اند تا جنگ را شعله ور و دامن بزنند و به گسترش و تداوم آن نظارت نمایند و بعداً مستقیم با ده ها بهانه داخل میدان عمل گردند. کشورهای جنایتکار نه تنها کرۀ زمین را مورد استعمار قرار دادند بلکه می خواهند تا فضاء و ابحار را هم در استعمار خود درآوردند.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com