http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


سمیع از فراه

۶ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

فساد در گمرک و بندر شیخ ابونصر فراهی بیداد می کند

 

دولت های فاسد و گندیده از رأس تا ذیل در گنداب خیانت، جنایت و فساد غرق اند و هرچه بیشتر دست و پا می زنند به همان اندازه بیشتر در این گنداب غرق می شوند. توقع از چنین دولت هائی که بتوانند خود را از این لجن رهایی دهند، خواب و خیالی بیش نیست. یکی از این دولت های غرق در گنداب فساد، دولت وحشت ملی است که توسط امریکایی ها ایجاد و تمامی مصارف نظامی، بودجۀ انکشافی و بیشترین قسمت بودجۀ عادی آن توسط باداران غربی شان پرداخت می گردند.

در کنار سایر بدبختی هائی که این دولت وابسته بر سر مردم بیچارۀ ما آورده، یکی هم فساد اداری است که به یک فرهنگ تبدیل گردیده و هیچ شرم و ننگی از انجام دادن آن نزد کسانی که انجام می دهند، دیده نمی شود و با بسیار افتخار و بدون ترس در تمامی ادارات دولت پوشالی از کابل گرفته تا فراه و از فراه گرفته تا بلخ و از بلخ گرفته تا ننگرهار و خلاصه در اقصی نقاط افغانستان دست به فساد می زنند. شاید عدۀ به این باور باشند که برای رهایی از این پدیدۀ شوم راه حل وجود دارد، اما واقعیت امر این است تا زمانی که دولت گندیده، فاسد و دست نشانده و بادارن متجاوزش وجود داشته باشند و مشتی دزد، قاتل، خاین، وطن فروش و مزدور رهبری این حکومت فاسد را به دست داشته باشند، هیچ راهی برای رهایی از این پدیدۀ شوم وجود ندارد، چرا که عامل اصلی فساد کسانی اند که به اریکۀ قدرت تکیه زده اند. نباید توقع داشته باشیم که افراد فاسد و دزد سر عقل آمده و جامعه به طرف بهبودی می رود.

به هر حال یکی از منابع بزرگ فساد، بندر شیخ ابونصر فراهی است که از والی گرفته تا کارمند پائین رتبۀ گمرک از این کندوی عسل به سهم خود استفاده می برند، کارمندان پائین رتبه مبالغ اندکی و بالایی ها روزانه ملیون ها افغانی را به جیب می زنند. این بندر که بیش از 75 درصد اموال وارداتی ایران از آنجا وارد افغانستان می گردد یکی از پر رفت و آمد ترین بنادر کشور به شمار می رود. روزانه به طور اوسط بین 150 تا 200 موتر حامل اموال وارداتی وارد فراه می شوند.

از مجموع موترهای حامل اموال وارداتی که وارد فراه می شوند، کمتر از 40 درصد آن طی مراحل گمرکی گردیده و بیشتر از 60 درصد آن گمرک نگردیده و از راه ولسوالی انار دره به سایر ولایات انتقال داده می شوند. البته نباید فراموش کنیم که مسئولیت اسکورت موترهائی که از مسیر ولسوالی اناردره می گذرند به عهدۀ طالبان، این نوکران ایران و روسیه اند که از هر موتر مبلغ 50 هزار افغانی باج می گیرند.

در هر دو صورت، صاحبان موترهائی که چه توسط مفسدین دولت وحشت ملی گمرک می گردند و یا از گمرک نمودن اموال شان فرار کرده و توسط طالبان تا سرک عمومی اسکورت می گردند، محکوم به پرداخت مصارف اضافی اند که در ختم روز این مردم بیچاره است که باید بار پرداخت مصارف اضافی را حمل نمایند، چراکه تاجر در هیچ صورتی متضرر نمی گردد. او به هر اندازۀ که مصرف کند، آن مصرف را روی کالا های وارداتی اضافه نموده و با علاوه نمودن مفاد به مستهلکین که اکثریت آن را توده های بیچارۀ ما تشکیل می دهد، به فروش می رساند.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com