http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


تر جمه و نگارش: رحمت ایماق

۱۹ جون ۲۰۱۷

 

 

انعکاسات حادثۀ ترورستی در چهار راهی زنبق کابل در میدیای جهان
 

طوری که هموطنان آگاهی دارند، انفجارات31  می 2017 کابل ومتعاقب آن تظاهرات شهر یان کابل و به تیر بستن آن ها توسط عدۀ افسران ونیروهای امنیتی دولت مزدور، وبه تعقیب آن انفجار بمب دیگری به تاریخ 2 جون 2017 در مراسم خاک سپاری یک تن از قربانیان حادثه ترورستی، سالم ایزد یار، فرزند رئیس "مشرانو جرگۀ" حکومت دست نشاندۀ کابل، در اخبار و گزارشات بازتاب گسترده یافته است.
من یک بار دیگر از طرف خود و خانواده ام وجمعی از دوستان و رفقایم تسلیت وهمدر دی خویش را به قربانیان بی گناه حادثه های ترورستی که سبب شهادت و زخمی شدن تعداد زیاد هموطنانم، که اکثراً فقرا و زحمتکشان بودند، گردیده است؛ ابراز داشته ونفرت و انزجارمان  را به ترورستان، پیاده نظام امپریالیستی ورژیم مزدورکابل، عوامل این جنایات هولناک بشری ابراز داشته، وبه زخمی ها شفای عاجل آرزو می نماییم.

من برای آگاهی رسانی به هموطنان ما، تحلیل ها و برر سی ها پیرامون این حادثۀ ضد بشری ترورستی را از میدیای غربی، امریکای شمالی، خدمت دوستان ارایه می دارم.

 قبل ازآن به صورت مختصر در مورد "رسانه ها"، بخصوص رسانه های اصلی که مربوط به انحصارات نظام سر مایه داری است، و رسانه های رسمی کشور ما نیز به گونه ای بخشی از همین رسانه های غربی، ودنباله رو سیاست های آن ها، توجیه گر نظام سرمایه داری وحاکمیت های وابسته به آن، از جمله در افغانستان هستند، معلومات را ارایه می دارم.
1-  میدیای طبقه حاکم، ویا رسانه های اصلی(
Mean Stream Media) ، که از نظر نیروهای چپ رادیکال به نام "امپر یالیسم رسانه ای" یاد می شود، وحافظ منافع سرمایه داری بوده وکنترول آن ها به دست وال استریت، مجتمع نظامی -صنعتی،( انحصارات صنعت سلاح سازی ) وانحصارات بزرگ است. این میدیا کنترول دولت های سرمایه داری، بخصوص در امریکا، مر کز سر مایه داری جهانی، و رئیس جمهور آن کشور را در اختیار شان داشته، وبه مثابه گارد امنیتی حافظ منافع شان هستند. این رسانه های اصلی مانند: نیو یارک تایمز، واشنگتن پوست، وال استریت ژورنال...، تلویز یون های سی ان ان، سی بی بی سی وبه همین تر تیب آنچه که شما در کشور های غربی دیگر مانند اروپا آشنایی دارید و من از رادیوهای معروف دروغ پراگنی بی بی سی، صدای المان، صدای آزاد اروپا... نام می برم، همه وهمه در خدمت نظام سر مایه داری قرار دارند. این ها  در طول تاریخ قعالیت شان در همچو مواقع به شدت طبل جنگ را همنوا با پنتاگون و ناتو می نوازند، زیرا جنگ برای ایشان "سود آور" بوده و بزرگترین منفعت را از این در گیری های نظامی، شرکت های سلاح سازی وپییمان کاران نظامی نصیب می گردند.

این رسانه های اصلی امپریالیستی اکثراً در مسایل جهانی- سیاست خارجی و داخلی در کشورهای تحت اشغال مانند افغانستان، وحتی در سیاست های داخلی سیاسی و نظامی، مر جع اخبار برای آنها بوده و در کل به صورت مهندسی شده سیاست های "امپر یالیسم رسانه ای" را دنیال می نمایند.
 صاحبان عدۀ از آنها  به انحصارات  "رسانه های امپریالیستی" وابستگی داشته وشاخه ای از آنها در کشورهای جهان سومی وتحت اشغال مانندافغانستان، فعالیت دارند.

2- رسانه های چپی است که عمدتاً ایشان به دو کتگوری تقسیم می شوند:

الف- نیرو های چپ رادیکال که ماهیت مبارزۀ سیاسی شان طبقاتی، وخواهان الغای مالکیت خصوصی و برقراری یک نظام مردمی بر پایۀ عدالت اجتماعی می باشد.

 این دسته رسانه ها مربوط  احزاب و سازمان های سوسیالیست، کمونیست ضد امپریالیستی و ضد استعماری بوده، تجاوزات امپریالیستی واشغال افغانستان  وکشورهای دیگر را محکوم نموده و در دفاع از مردمان این کشور ها قرار دارند. در کشور های خود شان از منافع طبقه کار گر و زحمتکشان کشور های شان دفاع می نمایند، وهمان طوری که قبلاً تذکر دادم عدۀ از ایشان بر مبنای اصول مارکسیسم خواهان بر پایی یک جامعه عادلانه هستند.

این کتگوری رسانه عمدتاً به کمک روشنفکران مدافع طبقه کارگر وکمک های آن ها فعالیت دارند.

ب نهاد های مترقی ضد امپریالیستی وضد استعماری وضد جنگ هستند، که اکثر این نهاد ها و دانشمندان دانشگاه ها به نماینده گی از" طبقه متوسط " فعالیت دارند، مگر در کل ضد "جهانی شدن" ( ویا گلوبلایزیشن ) هستند.

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، از دهه اخیر قرن 20 ، طرح سیاست لیبرالیسم نوین، وطرح جهانی شدن، اساسا ًبه هدف سلطه کامل امریکا بر جهان است، وانتقال سرمایه به کشورهای جهان سومی ساخته شده برای سود های کلان و کار ارزان، استفاده از لشکر عظیم ذخیره کار، طراحی شده است. امپریالیست ها سرمایه ها و کارخانه های دودزا را در کشور های شان تعطیل نموده وبه آسیا: مانند بنگله دیش، چین، ... منتقل ساخته اند، وبه این تر تیب تعداد عظیم طبقه متوسط درغرب، بخصوص امریکا، قسما کانا دا،  که گفته می شود قبل از دهۀ هشتاد گذشته بخصوص در امریکا زندگی مر فه داشتند، به خاک سیاه نشانده شده و به طبقه کار گر تبدبل شده اند.

3- رسانه های محافظه کاران ملی و لیبرالهای وطن پرست ویا میهن دوست است: این گروه طرفدار حفظ نظام سر مایه داری در کشورهای شان و  قسماً ضد جنگ هستند. بخصوص با جنگ های طولانی امریکا در افغانستان، که سر مایه های عظیم مالیات تادیه شده از طرف ملت های شان، بخصوص امریکا، مصرف هزینۀ جنگی گردیده وسالانه تعداد زیادی فرزندان امریکایی وغربی در این جنگ های تجاوز کارانه جان های شان را از دست داده وتعداد عظیم دیگری بعد از باز گشت از این جنگها به امراض روانی مبتلا گردیده، وتعداد قابل ملاحظۀ ایشان دست به خود کشی میزنند، مخالفت می کنند وعدۀ شان بعد از بازگشت، در نهاد های ضد جنگ بسیج می شوند.

اکنون می خواهم که حوادث خونبار کابل را که اولین بار بود تا حدی در رسانه های غربی انعکاس بیشتر داشته  از زبان هر سه کتگوری رسانه ها خدمت دوستان به اختصار ارایه بدارم.

ادامه دارد


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com