http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com    gffd


س. روشنگر

۵ اکتوبر ۲۰۱۷

 

اغواگری و جنایات استعمار و ارتجاع

 

سرمایه های نظامی متمرکز شده در زراد خانه های امپریالیستی، هر از چند گاهی ملت های فقیر و در بند مستعمرات و کشورهای زیر سیطره و نفوذ را به بهانه های مختلف تهدید نموده، برآنها تجاوز می کنند و آنها را از پا در می آورند.

 کشورهای به خون نشسته و مردمان غرق د رماتم این مستعمرات  و نیمه مستعمرات، همه روزه قربانی بمب و انفجار و انتحار و ... از آدرس  امپریالیسم و تروریزم ساخت امپریالیسم، توسط همین سلاح تولید شده در زرادخانه های کانسرن های سرمایۀ ملیتاری، در جهان می گردند. این ها همه و همه  جنایات نابخشودنی امپریالیزم و ارتجاع هار است  که زیر نام های تأمین امنیت، بمبارد می کنند و زیر نام تأمین شریعت با انفجار و انتحار طالب و داعش و... و به شیوه های مختلف روز تا روز از مردم ما قربانی می گیرند.  روزهای خونین کابل، هرات، قندهار، بلخ، قندوز، ننگرهار و ... و درکل، گوشه گوشۀ این دیار که توسط بمبارد و انفجار وانتحار به خون هموطنان بیگناه ما رنگین شده فراموش شدنی نیست و شام های تیره و تار خانوداه های قربانیان کماکان سرد و تاریک غمبار می نماید.

 این هراس افکنی و  وحشت امپریالیسم وارتجاع همدستش نه تنها در داخل کشور ما افغانستان، بلکه در خارج از آن نیز قربانیان بیشماری را در پی داشته است.

حوادث دلخراش آدمکشی، جنایت، فساد، خشونت، زن ستیزی، آدم ربائی ، قاچاق انسان، مواد مخدر، خرید و فروش اسلحۀ سرد و گرم بی رویه و بی کنترول و... که قلب  انسان را جریحه دار می کند، دامنگیر عده زیادی از جوانان و بزرگسالان درین جوامع گردیده است.

سالهاست که فشار این رنج توانفرسا شیرۀ جان مردمان مظلوم و بی دفاع افغانستان، عراق، سوریه، یمن ، لبنان، فلسطین و... را خشکانده و تاب و توان شان را فرسوده است. ولی با آن هم پیکارگران و مبارزان آگاه این سرزمین ها همچنان در ابعاد مختلف علیه دشمن می رزمند و می کوشند تا جنایات نابخشودنی تروریسم جهانی که ناشی از سیاست سلطه جویانۀ امپریالیسم و به یاری ارتجاع منطقه صورت می گیرد را، به توده های سرزمین شان و به جوانان و در کل به ملت های در بند شان افشاء بسازند. تا دگرکسی فریب ظاهر زیبا و شیرین کلامی های استعمارگران و استثمارگران را، از هرطیفی که باشند، نخورد.

اخیراّ دامنۀ ترور و انتحار و انفجار دامن بسیاری از خود کشورهای غربی و کشورهای سرمایه داری استعمارگر را، که اکثراً خود مولدین و فروشنده های سلاح های سنگین و سبک هستند، گرفته است. حوادث ناگواری در مکاتب، میدان های جشن، بازارها و محل تجمعات مردم به مناسبت های مختلف مثل کانسرت و موسیقی و... در این کشورها رخ داده است که به نوع خود تکاندهنده بوده است.

طی یکسال اخیر در برلین، پاریس، بروکسل، لندن، واشنگتن و ...، و درهمین دوم اکتوبر 2017 م در لاس ویگاس امریکا، کشتار انسان ها توسط همان سلاح های  تولید شدۀ سرمایه و به دست عدۀ که تشنۀ خون انسان های بیگناه ساخته شده اند، صورت گرفته است. این حوادث به ذات خود غیر انسانی بوده و جنایت به حق انسان است که جرمش برمی گردد به آن عده از سرمایه دارانی که به خاطر بدست آوردن منفعت بیشتر سلاح تولید می کنند، آن را همه جا می فروشند و پخش می کنند و دنیا را به رعب و وحشت می اندازند تا بازار گرمی برای فروش اسلحۀ تولید شدۀ خود بیابند.  در فرصت های بعدی هم با ترفند و نیرنگ و تبلیغ تقویت امکانات دفاعی از خود، سلاح های مرگبار و جدید تری عرضۀ بازار متقاضیان ترسو و خر پول خود می سازند.    

هموطنان عزیز!

بخود آئید و باور داشته باشید که ارتجاع هار منطقه در افغانستان، اعم از جهادی وطالب و داعش،  با همدستی امریکا و همیارانش برای اهداف شوم استراتژیک دراز مدت شان این همه فجایع را می آفرینند. به آنچه منافع استعماری ارتجاعی شان ایجاب کند و سود بیشتر برای شان بیاورد، به آن عمل می کنند.

فریب ظاهر نمائی(دموکرات نمائی و دینمداری) های دروغ شان را نخورید. تروریزم زائیدۀ امپریالیزم است و همینها طالب و داعش و جهادی و صد ها گروه و دستۀ تروریستی دیگر را، چه در داخل افغانستان و چه در خارج آن، اساس گذاشته اند، تربیت نظامی دادند و مسلح ساختند و به قتل عام مردم درهرجائی که خواستند، گماشته اند. استعمارگران در دنیا، مزدورانی از ملیت های دیگر را پرورش می دهند و سازمان ها و نهادهای ممد دیگری(NGO ) به نام کمک به مردم دنیا می سازند تا در قالب آن غده های چرکین ارتجاعی و فندامنتالیستی را به پختگی برسانند و توسط آن دامنۀ شرارت و جنایت را هرچه سریع تر سرعت ببخشند و خود بر آن موج سواری و حاکمیت نمایند. عدۀ حریص هم با دنباله روی از امپریالیسم، با فریب مردم به نام های "دموکراسی و دین ومذهب و قوم و زبان و ..." آتش بیار این معرکۀ کثیف و خونین می گردند.

تا زمانی که ملت ها بخود نیایند و فریب نیرنگ های غربی و مذهبی و ... و جارچیان بی شرم و روباه صفت آن ها را بخورند، وضع روز تا روز بدتر می شود. نجات ملت ها در آگاهی شان و طرد کامل این نیرنگ ها ونیرنگ بازان میسراست و بس. اگر ما همه علیه امپریالیسم و ارتجاع، از هرقماش آن، متحد نشویم و به مبارزۀ آگاهانه، متشکل و پیگیر اصولی دست نزنیم، روزگار ما از این هم بدتر خواهد شد. پس همه باهم برای نجات خود و کشور خود باید علیه امپریالیسم مدعی لیبرالیسم ودموکراسی  و نواله خوارانش، و ارتجاع تیکه دار دین و مذهب و قوم و ... که مردم ما را به گونه های مختلف می فریبد و به خون می کشند، برزمیم!

هموطنان با احساس!

بیایید همه با هم در راه افشای جنایت های امپریالیزم و ارتجاع لحظۀ درنگ نکنیم تا مردم، دیگر اغوا نشوند وجبهۀ وسیع مبارزه را ایجاد کنند.


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com