http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


ارسلی کمیته برگزار کننده کنفرانس

     ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ 

 

دعوت‌ از احزاب و سازمان‌ھا و نهادها و افراد

 

رفقای گرامی حزب/ سازمان/ نهاد و شخصیت ...

حکومت‌های مستبد و فاشیست تمرکزگرای منطقە، از یک‌سو حقوق اتنیکی و ارزش‌ھای فرھنگی و اجتماعی و انسانی را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر، با تشدید سانسور و اختناق و سرکوب،  آزادی‌ھای فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به‌خصوص زنان را پایمال می‌کنند. به‌علاوه ناعدالتی‌ھای اجتماعی و اقتصادی و تبعیض و استثمار، وضعیت وحشتناکی بە خود گرفتە و شکاف‌ھای طبقاتی ھر روز بیش‌تر از پیش عمیق‌تر می‌گردند. 

در این چارچوب، سیاست‌ھای ضد انسانی و ضد زن و آزادی‌ستیز جمھوری اسلامی بر کسی پوشیدە نیست. این ھم مستلزم پردە برداشتن ھرچە بیش‌تر این رویکرد جمھوری اسلامی و کنکاش برای یافتن راھکارھای مناسب رویارویی با کلیت جمھوری اسلامی و طرح و مدل‌ھای چارەیابی دمکراتیک برای حل مسائل خلق‌ھا و شکوفا کردن حیات برابر و مسالمت‌آمیز خلق‌ھا با ھمدیگر امری مهم، ضروری و امکان‌پذیر است.

دراین راستا - پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ھا و خلق‌ھای ایران 

با ھمکاری فراکسیون چپ  پارلمان اروپا‌، کنفرانسی را در تاریخ یازدهم ژانویه ٢٠١٨ از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٨:٣٠ درپارلمان اروپا، شهر بروکسل برگزار خواھد کرد.

 

کنفرانس در دو پانل برگزار خواھد شد: 

پانل اول بە مسئلە خلق‌ھا در ايران 

 و پانل دوم بە موضوع حقوق بشر، حقوق زنان و راه‌کار و چاره‌یابی دمکراتیک برای آینده ایران خواھد پرداخت.  

 

بە این ترتیب از شما، بە منظور شرکت در این کنفرانس دعوت بە عمل می‌آید. 

بدون تردید حضور شما در این کنفرانس سبب غنی گشتن آن خواھد شد. خواهشمندیم کە در صورت قبول ویا عدم قبول دعوت ما، از تاریخ دریافت این دعوت‌نامە؛ طی یک ھفتە نتیجە را بە ما اعلام نمائید.

ھم‌چنین در صورت قبول دعوت و تصمیم بە حضور یافتن در این کنفرانس بە چند نکتە ذيل توجە فرمایید:

١. احزاب می‌توانند تا یک هیات سە نفره در این کنفرانس، شرکت کردە و تا بیستم دسامبر ٢٠١٧، اسامیشرکت‌کنندگان، نام و نام فامیلی وملیت، شماره پاسپورت يا كارت شناسايى و با الفبای لاتین برای ما ارسال نمایند.٢. بدلیل محدودیت بودجەی کنفرانس، ھزینە رفت و آمد و اقامت برعھدە خود حزب و سازمان یا شرکت‌کنندگان است. 

٣. شرکت‌کنندگان باید یک ساعت قبل از آغاز کنفرانس در محل کنفرانس حضور داشتە باشند.

٤. لازم بە یادآوری‌ست کە روز کنفرانس ١١ ژانویه ٢٠١٨ از ساعت ١٤:٣٠ شروع خواهد شد و تا ساعت ١٨:٣٠ ادامەخواهد یافت‌(بە مدت ٤ ساعت). طبق این زمان بندی ضروری است کە شرکت‌کنندگان ساعت ١٣:٣٠ در مکان کنفرانس حضور داشتە باشند.

٥. محل کنفرانس در شهر بروکسل ساختمان پارلمان اروپا می‌باشد.

٦. در صورت نیاز بە اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با شمارە تلفن و ايميل ذیل تماس حاصل فرمایید.

WhatsApp, Telegram or Viber on 

+16047295873

+46737245857

+46707474336

 

pdjkh.i@gmail.com

با درود بى‌پايان، كميته برگزاركننده كنفرانس

14 December 2017


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com