http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0120a67be351970c-600wi                                                  

www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


رحمت ایماق

  اول جنوری ۲۰۱۸

 

            افغانستان غرقه درخون درزیر پاشنه های اشغال امریکا

 

Description: C:\Users\Pops\Desktop\Afghanistan-2-400x297.jpg                                                                                                 

 

چرا این جنگ تباه کن در کشور ما افغانستان پایان نمی یابد؟

آیا اشغال افغانستان وادامۀ یک جنگ بی پایان در کشورما برمبنای یک تئوری توطئه است؟

 

تئوری توطئه چیست ؟

ازتئوری های توطئه، بعد از جنگ جهانی دوم، بخصوص بعد از سالهای 1960 میلادی، وسیعاً به مثابه ابزارسیاسی استفاده به عمل آمده است.

نظریه پرداز توطئه گرعبارت است از: شخصی، نهادی ویا سازمانی ویا دولتی که دروغ آشکار وشناخته شده را مورد سوال قرار می دهد و برای رسیدن به مقصد ناجایز خود از نیرنگ و تخریب و ... توطئه استفاده می کند.

اما در مورد افغانستان!

به صورت قطع جای تردیدی وجود ندارد که سرنوشت این کشور به دست نماینده گان واقعی افغانستان نمی باشد. این مسئله بنابر برنامۀ از قبل طرح شدۀ امپریالیسم جهانی، به دلیل مو قعیت جیو استراتیژیک افغانستان در دهه های 70 میلادی طرح ریزی گردیده بود.

چرا طی این قریب به 26 سال حاکمیت "مجاهدین؟"، بیش از16 سال تجاوز خارجی، تجاوز واشغال کشور ما توسط امریکا ومتحدین آن، وسرازیرشدن گویا بیش از یک تریلیون دالر از طرف به اصطلاح جامعه جهانی ؟؟؟، این وحشت وبربریت ادامه دارد؟ به گفتۀ منابع وزارت خارجۀ امریکا، در سال 2015، سه ملیون نفر از افغان ها معتاد به مواد مخدر شدند، واکنون این تعداد به بیش از 5 ملیون نفر افزایش یافته، و درصد قابل ملاحظۀ مردم کشور، اعم از جوانان، زنان، حتی اطفال، در روستاها ، مراکز شهرها، از جمله شهر کابل، از مواد مخدر استفاده به عمل می آورند.

مردم ما در فقر کامل سوق داده شده وبیش از 60 در صد شان بیکار واکثراً شامل جوانان هستند.

Description: C:\Users\Pops\Desktop\کود کان کار 3.jpg

تصاویری از زنده گی مردم افغانستان در حومه شهر کابل

بیش ازیک ملیون زنان معتاد به مواد مخدر، و بیش از صد هزار تن از اطفال به مواد مخدر معتاد هستند.

همه این ار قام محافظه کارانه است، در واقعیت این رقم احتمال دارد دو برابر ویا چند برابر باشد.

Description: C:\Users\Pops\Desktop\معتاد 1.jpg

تعداد معتادین، بخصوص در بین جوانان که بیکار هستند، به شدت در حال توسعه میباشدDescription: C:\Users\Pops\Desktop\معتاد 2.jpg

نمای زنده گی مردم در شهر کابل

آیا این جنگ در کشور ما، به "جنگ تر یاک" امپراتوری انگلیس بر علیه ملت چین ( 1839- 1842)، دوران استعمار کهن شباهت ندارد؟
چه ترفندی در عقب این توطئه ها نهفته است؟

آیا این "جنگ تر یاک" در افغانستان در قرن 21، در دوران استعمار نو نیست؟
آیا تبدیل افغانستان به (نرکو استیت)، مفلوک ساختن، بیکاره ساختن ونسل کشی در افغانستان نیست؟

 

                                                             Description: C:\Users\Pops\Desktop\تو لید مواد مخدر.jpg 

گراف با لا تولید مواد مخدر در افغانستان از 2004 الا اخیر 2016 م را نشان میدهد که پیوسته در حال افزایش است. این گراف از طرف ادارۀ "مبارزه با مواد مخدر وجرایم" سازمان ملل، که مقر آن در وین می باشد منتشر گردیده.

برمبنای مطالعات دانشمندان مسایل استراتیژیک، بُعد دیگر جنگ افغانستان تولید مواد مخدر در آن کشور وسود هنگفتی که ازاین مدرک وارد "وال استریت" یا بازارمالی امریکا می گردد، می باشد.

در اخیر سال 2015، رئیس ستاد ارتش ایالات متحده امریکا (کا لین پاول)، و دگروال متقاعد ارتش امریکا آقای لارینس ویکرسون، در مصاحبه با خانم  "ابی مارتین" در برنامه تلویزیونی : " دوسیه های امپراتوری"، به تاریخ 20 ماه می 2015م، در مورد زمان بندی واقعی دخالت ایالات متحده امریکا در افغانستان، با درنظرداشت مو قعیت جیو استراتیژیک  آن، لارنس ویلکر سون به صورت قطع اظهارنمود که حضور امریکا از افغانستان برای حد اقل نیم قرن  نا پدید نخواهد شد.

او به ادامه می گوید : "جنگ در افغانستان تغییر شکل ومسیر داده، جنگ دیگر در مورد القاعده، ویا طالبان نیست. این جنگ در رابطه به چین و روسیه است، نقاط ضعف وآ سیب پذیر این کشور ها، موجودیت مسلمانان دراین کشورهاست (The soft underbelly).
در مورد پاکستان، ایران، عراق، سوریه، کردستان، سرانجام هدف بر سر منابع نفتی است و حضور امریکا در افغانستان. من همین اکنون پیشبینی می نمایم که تا نیم قرن دیگر ادامه خواهد داشت..... و این توطئه توسعه خواهد یافت، واز آن کاسته نخواهد گردید".

این استراتیژی ویرانگر امپر یالیسم امریکا را، همین امروز به چشم سر مشاهده می نماییم. کشور وملت ما به تباهی کامل سوق داده می شود، امریکا ومتحدین نا توئی آن به بهانۀ خطر تروریسم- تروریسمی که خود شان ایجاد نموده اند-، روزانه ده ها وصد ها تن را در مر کز کابل و در سراسر افغانستان قتل عام می نمایند وهیچ مسئولیت پذیری از این جنایت هولناک بشری  وجود ندارد.

هیچ جناح اپوزیسیون ویا مخالف آنچنانی در برابر دولت دست نشانده واشغالگران وجود ندارد. وکشور ما با درهای بسته و یک جنگ ویرانگر، به یکی از تیاترهای عمدۀ جنگی امپریالیسم امریکا ومتحدین آن در منطقه تبدیل گردیده. برعلاوۀ آن افغانستان میدان جنگ سیاسی، ونظامی، مخفی و نیمه مخفی میان رقبای امپر یالیسم امریکا مانند : چین و روسیه وجمهوری های اسلامی ایران و پاکستان، که سالهاست در تبانی با امپر یالیسم نقش ویرانگر را داشته است، ساخته شده است.

چنانچه میدانید پا کستان یکی از شرکای مهم استراتیژیک امپر یالیسم امریکا وانگلیس در منطقه بوده، وبمثابه یکی از تخته های خیزمهم تروریزم بین اللمللی استفاده گردیده، وامپر یالیسم امریکا با جنگ زرگری، دیپلماسی فریبندۀ "فشار بالای پا کستان ؟!" را برای فریب اذهان جهان دارد، واز طرف دیگر کمک ها وحمایت مالی واشنگتن، علی الرغم فعالیت تروریسم دولتی آن، به آن کشور ادامه دارد.

امپر یالیسم امریکا، ومتحدینش با وجود داشتن تعداد عظیم نیروی متعارف وغیر متعارف نظامی، قرار است نیروهای بیشتری وارد افغانستان نمایند.

ما از مردم صلح خواه جهان در امریکا و اروپا و در کشورهای رقیب امریکا، مانند خلق چین، و مردم فد راسیون روسیه می خواهیم، تا با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، برای نجات مردم ما از این جنگ طولانی وتباه کن که با نسل کشی اقوام مختلف افغانستان تحت یک برنامۀ استعماری جریان دارد، تو جه جدی نموده، و برای نجات ملت افغانستان از این فا جعه بشری با فشار بر دولت های شان ما را کمک نمایند.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                 afgrazm@gmail.com