http://www.7rt.org/wp-content/uploads/2012/12/Beautiful-flower-garden-wallpapers-in-1366x768-resolution-670448.jpg

www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


آرشیف رحیم آذر

 

 


 

قوم سرگردان

سیلاب

اثرات تجاوز ننگین روس ها بر کشور ما

کوه های غرور به خاک یکسان شد
تسبیح سیاه خون

بی آبی

عشق


امـــیـــد

 

نالۀ پر آواز
 

افغانستان آزمونگاه  جنایات امپریالیسم و ارتجاع
 

یأس های انباشته
 

رهروان رزمنده
 

دولت پوشالی در حصار و ذلت

شکست متجاوزین در افغانستان حتمی است
 

کابلیان با خون می نویسند!
 

تنها
 

هرکس نان دهد، فرمان دهد
 

سوگند

پیوند

آرزو

به سوی رهائی

به بهانۀ استرداد استقلال وطن


شمه ئی از جنایات" مجاهدین" در افشار کابل


انسان های مکارتر از روباه ها


پایگاهای نظامی"سیا" در ترکیه شناسائی شد


بیگانه بیگانه است

درد بی درد


بسوی صبح


چشمۀ خون

همسفر


دلــتـــنـگی


یک واژه با سه حرف، برتر از همه واژه گان


وضع مردم مظلوم کشور ما هر روز بدتر از دیروز


کرزی رفت و احمد زی آمد، اما سیستم پابرجاست


بیست و چهارم حوت روز دادخواهی مردم هرات


شرم بر وطن فروشان!


حماسۀ سوم حوت ۱۳۵۸ ش حادثه ای به یاد ماندنی است


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com