http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عبدالهادی رهنما

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷

 

ترویج کرده اند به ما کوکنار را

 

دیــــوار کــــــــــرده اند ره نــو بهار را     بـــــر جـــای گل به باغ نشاندند خار را

آغـــــوش هر درخت تهی از تـــرانه ها    بشکسته اند به سنگ جفا شاخـــسار را

خاموش گشته نغمه ء شادی به هر گلو    گرمی کجا بود دل و دست دوتــــــار را

گردیده از هجوم ستم سرد، خـــــانه ها    وحشت گرفته تنگ به بر کوچه ســـار را

جای درخت سیب و شلیل و انــار و به    ترویج کرده اند به ما کـــــوکــــنـــار را

موریانه های وحشت و و یرانگر جهان   تسخیر کرده اند ســــراســـــر حصار را

با داس تیز جهل و تعــصب ز سینه ها     کردند دروَ صداقت وعــــز و وقــــار را

گشتیم گدای در گه بـــــی مایگان دریغ!

کردیم به خــــویش تیره رخ روزگار را

 


                                                www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com