http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


همایون ساحل

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۵

 

 

صیاد

باز باران غمگینانه می بارد

برقله های کوه

بردره های پیچ درپیچ

برکلبه های که سقفش ازحجم ابرتیره دلگیراست

برشهرکه از تشنگی یک نفس آزاد لبریز است

می بارد می بارد

ژاله وسنگ می بارد

مثل مرمی های تفنگ می بارد

همه آبریزه ها لبریز

همه دریاچه ها سرمست از خون

خونکه ازشرایین اسارت آزاد میشود

میرود تا درگلوی خسته گی ها لخته شود

اما باید دانست!

که هیچ صیادی برندۀ صید نخواهد شد

چون هرصیاد درتیرکش صیاد دیگری میدهد جان

اینجاجادۀ صیادان است

تابی نهایت تیرکش ها

تا آنطرف دریاها

پرنده هاهمه اسیرند

درقفس که زندانش خوانند

شکستن قفس خواست هرپرنده است

عطش جاویدان آزادی

درگلوگاه هرپرنده موج میزند

                   ***                                               


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com