http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عبدالهادی رهنما

۱۴ سپتامبر۲۰۱۷

 

شمع لرزان

تا جدا از محــــفل ناز عزیزان مــــــــــانده ام

همچو شمعی در مسیر بــــــاد لرزان مانده ام

از غبار تیره روزی بـــخـــــت من روشن نشد

من به بدبختی بخت خــــویش حیران مانده ام

در گذر گاه زمــــــــان از فیض پر جوش بهار

بی نصیب از گرمی آغوش بســـــتان مانده ام

نیست بازار محبت را صــــفـــا و رونــــقـــی

با همه روشن دلی از دیـــــــد دوران مانده ام

در تــــمــــــوز گرم هجران در سرای بیکسی

تشنه لب از مـــهربخشی های یاران مانده ام

در حریم غیر بویی از صـــفـــا و مهر نیست

سال های سال شد در کُنج زنـــــدان مانده ام

دست نا مریی مهرجلوه بـــخـــــش جان نشد

تا به خواهی رهنما ویران ویـــــران مانده ام

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com