http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عزت آهنگر نیزک

۲۷ جولای ۲۰۱۴ 

     

صدای مهتاب

 

صدای مهتاب است!

صدای شعر و غزلهای نغز و نایاب است

صدای شعر فدائی بگوش شب تاب است

صعود شعر رفیعش به قلۀ ناب است

صدای صوت قناری

صدای هیمه و اندیشه های سبز بهاری

صدای بلبل شوریدۀ نشسته بیاری

صدای مهتاب است!

صدای پرتپش نسل درد و بیتاب است

که با چکامۀ شیون برای مرگ اناری 

برای غزه و آرگون، عراق و شهر مداری!

نشسته خلق ستم کش به بهر خون اندر

ز مرگ و حادثه وجنگ در سراسر دهر

زمین به آتش و خون موج میزند بیشتر 

جهان زخمی و روح بشر بود ابتر

صدای مهتاب است!

صدای عشق جوانان چراغ شب تاب است

صدای درد کویری بنام کرۀ عرض 

که شرق و غرب جهان فتنه بارو درد ومرض

هزار صانحه در آسمان خورد انسان

هزار غایله اندر زمین شود پنهان  

بشر بهوش !که ببر ستم مهار باید

سپیده را به تمنای وصل کارباید

هزار دیو مزلت نشسته دور و برت

یکی یکی زمسیری خودت شکار باید

صدای مهتاب است!

صدای نسل تهور و ایدۀ ناب است .

   ******


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com