http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


رسول پویان

۱۲ می ۲۰۱۷              

 

 

نجات مام وطن

 

بهـر نجـات مـــــام وطـن، پاچـه ور زنید      بر جـای تـیغ  و بـم  ،قلـم بـر کمـر زنید

از زندگی به زیر لحاف مرگ بهتر است       والا بــود که دل، بــــه مــوج خطـر زنید

پروای کوسه وحشت توفان به کارنیست      سنجیده دل به بحـر و قـدم بـــرگـدر زنید

افراط اگر زخنجر و خون نعره می کشد         بی پرده حرف علم و سخن از هنر زنید

لاف  و گزاف از همه افزون  شنیده اید         روشـنگری کنید و سخـن مختصر زنید

خرمهره را به جای گهرعرضه می کنند        ای  زرگران محک بــه طلا و گهر زنید

خـر از طویله شـیهۀ اسـبان  می کـشـد        بر پشت رخش بار دیگر زین زر زنید

تـا پـایمـال حـمـلـۀ افــراط می شــویــد         خـود را به قلـب معـرکه و لشکر زنید

شـب های تیره را بگـذاریـد پشت سـر         خورشـید گـونه باده به بزم سحر زنید

دروازه های مهر اگـر بـسته می شـود         همـت کنـید دوباره بـه ابـواب در زنید

گوش کسان زهمهمۀ جنگ کر شدست        ازعمق سینه نعـره به گوشهای کرزنید

توپ وتفنگ و وحـشت افـراط تابه کی        حرف تـــمــدن از دل صاحب نظر زنید

آوازۀ  تـــمـدن ایـــن ســـرزمـــیــن را         از خاوران فـرا تر و تـا بـاخـتـر زنید

در زیر تیغ و چکمۀ اشـغال ننگ باد           فـریاد حـرّیت به هـر بـوم و بـر زنید

قاطع شوید بهر مساوات و عدل و داد         نه حـرف شـایـد و نـه کلام  اگـر زنید

شهروندان، تابع و مزدور کس نه یید         سـیلی بـر سـتمگـر و بـیـدادگـر  زنید

امـروز در مقـابلـه با دشـمنان شـتاب

مشت پس از نبرد وطن را به سر زنید

 

9/5/2017


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com