www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


عبدالهادی رهنما

۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

   

ماتم در بغل

آدمـــــــی با آدمـــــیت دشمن جــــانی شده    پیرو انـــــدیشۀ نـــــا پاک شــــیطانی شده

منجمد گشته مـــحـبت در میــــان سینه ها   بسکه سالِ ما پر از فصل زمســـتانی شده

از هجوم جـهــل بر اندیشه گاه مــــا دریغ!    گرمی بازار؛ جــــای عــقــل، نـــادانی شده

شهر و ده از غــصه لبریزند وماتم در بغل    تا که دیو حــاکم بر ارونگ ســلیمانی شده

اوج گــاه قلۀ احـــســـاس از بـــــی حرمتی   گشته لرزان نرم نرمک رو به ویرانی شده

عطر راستی کی شکوفا گردد از بــرگِ لبی    حرف دل ها با زبان ها غیر انـــسانی شده

لاله ها درشط خون هرسوشناور روز وشب

روزگار عشق افسوس خیلی بحرانی شده


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com