http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


همایون ساحل

۲ فبروری ۲۰۱۶

 

      خواب های کودکی

دیشب خواب دیدم

                  خواب عجیب بود

                                    مرا برد به دوران کودکیم

مرا برد در برکه های شیرین زندگیم

که دنیایم یک کاغذ پران بود

                                و چند دانه تشله

                                                 یا گردباد کوچه 

که درون گردباد خود را گم می کردیم

                                                  فکر می کردیم

با گردبادها

              مثل کاغذها

                                   به هوا پرواز خواهیم کرد

وقتی که دو گدی پران

                              از دوبام

                                                   از دوهوا

درآسمان باهم ملاقات می کردند

همه می گفتند:

                جنگ گدی پران هاست

                          سرخ می برد، سیاه آزاد می شود

اما من می دانستم

   سرخ که رنگ شقایق ها را

                           با خود داشت

                                             آزاد می شود

سیاه دراسارت باقی خواهد ماند

من می دانستم

                  آنها برای آزادی مبارزه می کردند

 آن گدی پران که آزاد می شد

                                      از اسارت زمین  

چرخک زده چرخک زده

                  تا چشمت کارمی کرد

                                 به دل آسمان می رفت

گدی پران واسکتی

      که کاغذ پاره های تن تو را

                                   واسکت بریده اند

تو را با تارخام

                               به اسارت کشیده اند

چشمت که اوج قله ها بود

            به رویت به زعم خویش

                        چشمک اسارت کشیده اند

گدی پران چشمکی

                                 به اوج آسمان برو

زظلم و شکنجه و اسارت انسان

                       به کهکشان برو

                                          ستاره شو

همه ثروت دنیا را

             به یک کاغذ پران آزاد شده نمی دادم

شب ها به خواب می دیدم

                                  که پری زاده یی

 بالای سرم پرواز می کند

                   و مرا به اوج آسمان می طلبد 

به کهکشان می بردم

                           با ابرهاهمبازی می شوم

عجب سرزمینی بود کودکیم

                      صاف، ساده می اندیشیدم

سیاه را سیاه

                             وسفید را سفید می دیدم

اکنون می دانم

        درون هرشب سیاه 

                          روزنه ایست به سوی نور

که باید درمسیرش راه پیمود

                  و درون هر روشنی چاله است

 که به جای راه

                                       در چاه می رود

 باید دقیقانه قدم گذاشت

                             تا راه را از چاه شناخت

                                          ****


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com