http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عزت آهنگر نیزک

۲۹ نوامبر ۲۰۱۷

 

عشق و امید

دشمن همه جا فرش عزا پهن سازد
وحشت و ترور خویش مبرهن سازد
گلزار شکفته را بـــــــــه انواع ستم
پاییز و ســـیـــــاه به نام این زن سازد
***
ای خـــواهــــر من صدای آزادی شو
فریـــــاد فـــــــــروزنده ی آبادی شو
هرگز نــــدهی تن به جهالت یا مرگ
با دانــــــش خود منبع دل شادی شو
***
با علم و عمل به جنگ اضداد رویم
با کوری چـــشم خصم و شداد رویم
روشنگر کــوهـــــسار شقایق گردیم
با عشق و امـــیـــد ملت فایق گردیم

***


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com