www.razmendagan.com                                                                                                                   afgrazm@gmail.com 


            عبدالهادی رهنما

              اول دسامبر ۲۰۱۷

 

این بی پدر باشد

دنیای مـــــــا حیران چرا رنگش دگر باشد     کس را نـــــه ا ز حال کسِ دیگر خبر باشد

گر کس به خواهد با خبر گردد ز حال کس     باید طرف پـــول دار و شخص معتبر باشد

یک صاحب قدرت نشد در روز گــــار مـــا     بشکسته بالان را به نحوی بال و پر باشد

سرو و صنوبر از ازل بــــود بی ثمر دردا!      این سال ها سیب و بهی هم بی ثمر باشد

با این دو روز عــمـــر با دنیای جذر و مد      حیف است انــــسان دشمن جان دگر باشد

بریده از انسانیت، از عــشق، از احساس      پیوسته روز وشب دوان دنــبــال زر باشد

دیگر مگرد بر گِرد زر فکری به حالت کن      تاکی بلای جــــان تـــــو این بی پدر باشد

ثـــــروت بــدست آوردن دنیا به ترفند ها

در چشم اهـــل معـــرفت ضعف هنر باشد


www.razmendagan.com                                                                                                                              afgrazm@gmail.com