http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                  http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


عـــزت آهـنـگـــر نـیـزک

اول دسامبر ۲۰۱۷

 

فردوس آرزو

دراین کویر ترک خورده از ظلمت و ستم 
پر خفت و محن،
با دار بارسن 
دیوار آهنین،
خارهای پر ز نفرت 
و مجذوب رنگ دین 
حال محضر لعین ترین نسل این زمین 
این مامن ستم زدگان 
این شهید کین 
این سرزمین پاک و مقدس و بهترین 
این خوابگاه من، آرامشی من است 
اینجا بهشت عشق من، آسایشی من است 
گهوارۀ که هستی ام از آن گرفت پا 
در این کویر خشک وغم آلود و بی پناه
گاهی که ازتلاطم امواج ابتکار 
سدی شکسته می شود 
و مزرعی پر آب 
ذهن کثیف و دستی تبهکار می رسد 
آب ذلال را 
در برکه با لجن، مسموم می کند 
آنگه که خسته می شود آب ازتحرکش 
می روید از ورای لجن کرمکان سبز 
با چشم و گوش بسته و مغزهای شسته
اینجا دگر تکثر اهریمنانۀ 
بی مرز و بی دریغ آغاز می شود.
در بطن این فساد و تبانی به اجنبی 
وانگه دگر توحش انجام می شود.
این سرزمین درد، اینجا کویر جنگ 
مملو ز دود و آتش خمپاره و تفنگ
این بهتر از بهشت برین خانۀ من است 
این سرو بشکسته دل آشیانۀ من است 
ای نسل بی ریا، ای درد آشنا!
با علم و ایده رهسپرید سوی باغ مهر 
سازید بانجابت، اندیشه را سپهر 
آزاد از تهاجم و نیرنگ اهریمن 
با غنچه های تازه و بیدار انجمن
وانگه چمن ز ابر کبود ستم جدا 
بر تارکش ستاره نشان قبۀ رها.


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com