http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


ولید صاعد

۱۵ مارچ ۲۰۱۶

دور فنا

می گذرد دو روزه عمر زود بـــــه خویشتن نگر

عالم بــــــی وفا ببین مـــــردۀ بــــــــی کفن نگر

خانه خراب ز بام و در، هستی در آب غوطه ور

مسکن وارونـــــه ببین، لرزه به جان و تن نگر

کفش نــــــدارد رهگذر،  پــــــــــای بود پر آبله

خار ببین بـــــــه هر طرف، تیغ چمن چمن نگر

آب بــــه بالا مــــــــی رود تشنه نشسته منتظر

سنگ گرفته جــــــای آب، سنگ نگر دهن نگر

رونق زندگی خــــــراب، خون جگر به جای آب

نمی درخشد آفتاب، حالت بــــــــــــی وطن نگر

بــــــــــود و نبود زندگی میل نشیب کرده است

گر سخن از فراز کنی حـــــــــالت خویشتن نگر

خاک فتاده ســــــرو ناز، شاخۀ گل شکسته باز

و آن تبر بـــــرنده را در تــــــــــــن نارون نگر

پایۀ زندگی خراب، هست همه پــــــر اضطراب

چشم ندارد میل خواب، گریۀ مــــرد و زن نگر

تا بـــــــــه کجا امید راه، توان ماست در انتها

بــــاش دو ســــــه روز دیگر رفتن انجمن نگر

نیست در این دور فنا هیچ کسی بـــــــی اشتباه

زین همه گیر انتباه نـــــه به خود و نه من نگر

صاعد اگر سخن کند نه از گل و یاسمن کند

روی زمین آتش است لحظۀ ایـــــــــن فتن نگر

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com