http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


عزت آهنگر نیزک

۲۲ فبروری ۲۰۱۵

     

 

 افعی زنگوله پا

 

آخ! زین معضله ها در بدرم

همچو ققنوس درین آتش و خون همسفرم

دلم از زشتی دنیای ستمگر خونین

دور بر حادثه ها همچو کمان رنگین 

بال پرواز مرا رنگ حنا بخشیدند

بر سرا پردۀ عشق زهر جفا پاشیدند 

ملتی زار درین مخمسه ها گم شده است

افعی زنگوله پا حامی مردم شده است  

خواب غفلت شده رندانه رفیق مردم

کس نخارد سرش از نیش کثیف گژدم

هر کسی بهر خودش ذهنیتی ساخته است

که بدزدد برباید سر خرمن گندم 

بهر یک لقمۀ نان برش انگشت لازم

رای دادن به ستمکار، ستمگر حاکم

هیچکس مایل  اندیشۀ فردا نبود

همه تن داده به ظلمت کسی آگاه نبود

شام تار است و هوسهای بشر افزون است

بسته در خان طمع ایدۀ صد مجنون است

مغزها منجمد و گرگ به چوپان همراه

بره ها بیخبر از حادثه با شور و نوا.

بفروختند به ایما چرا گاهت را

سرزنند برۀ آزاده به صحراهت را

مین کارند سرک و مدرسه  را

کشت کنند روح هزار وسوسه را

نسلی برباد به افیون وچرس

نسلی دیگر به تفنگدار جرس

این وطن پر زتعصب و تبهکارو پریش

میخورد ریشۀ اندیشه و احساس به تیش

وقت آنست که بیدار و مددگار شویم!

فارغ از بیم و هوس شایق و همکار شویم

نور امید و هدف را به وطن بذر کنیم

نسل نوپا و کهن یار گهر بار شویم.

      ******


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com