http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                   http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg

www.razmendagan.com                                                                                                                    afgrazm@gmail.com 


رحیمه

۱۹ جون ۲۰۱۷

 

                                                                          این قطعه تقدیم شد به تمام  "مبارزان راستین و دلاوران سربکف" 

 

         آرمان در زنجیر

در جست و جویت شهر و روستای دیارم  را  زیر و زبر کردم

از برگ برگ زرین دفتر هستی جلایش مروارید تو را پوئیدم

از خرام غزالان کوه و صحرا نشانی تو را گرفتم

ای آنکه رویا های شیرین زندگی در حقیقت تو متبلور خواهد شد

در ذره ذرۀ خاکم با تقلای خستگی ناپذیر، تو را میجویم

ای آنکه با تو زیبائی ها  نمایش راستین خواهند داشت

* * *

گل غنچه های نورس و پربار

در بستر گل بُنه های نسترن سفید

و انبوه شاخسارهای زیبای گل یاس

با پخش رایحۀ جانبخش و دلپذیر شان

درینجا در سرزمین خون و آتش

تو را میجویند

* * *

و آنگاه باور دارم  

با تجلی پیکر فنا ناپذیرت دنیا رنگ انسانی بخود خواهد گرفت

ای آرمان انسانهای رنج کشیده و دربند

که در راه بدست آوردنت جان نثارند

قربانی های بی شمار هدیۀ قدمگاهت شد

اما افسوس!

اما افسوس که زنجیرهای پولادین

بر دست و پایت  گره کور خورده است

و کم نیستند دشمنان نابودیت

* * *

ولی من یقین دارم!

که اگر ظالمان و ستمگران تو را صد بار به زنجیر ببندند

و قلب مهربان تو را با ضربه های سهمگین خود پاره پاره سازند

اما روزی  شیرزنان و شیرمردان آگاه  این خطه

بر زخم هایت مرحم شفا بخش خواهند گذاشت

و تو رستگار

به سراغ انسانهای دردمند این سرزمین خواهی آمد

* * *

باور دارم

تو فریاد مظلومانۀ این ملت اسیر در زنجیر استعمار و استبداد را

با ارمغان رسالتمند نگارستان حریت

 لبیک خواهی گفت

ای گمشده!

ای گمشده از دیار من

ای نام تو ورد زبان من

ای آرزو و آرمان من

ای آزادی،

ای آزادی به زنجیر کشیده

در سرزمین ویران من

* * *

به نام نامی ات سوگند

پیکارگران شجاع و آگاهت

پیگیر و استوار میرزمند

در برابر آنانیکه بر تو جفا میکنند

و تو را بزنجیر ریا و عداوت میبندند

در برابر آنانیکه تو را

در دالانهای تنگ و تاریک گمراهی اسیر و سرگردان ساخته اند

تا سیاهی بر تو چیره شود

مگر بدان

ای آرمان در زنجیر و

ای گمشده از دیار من

مبارزان راستین و دلاوران سربکفت

در راه نجات تو استوار ایستاده اند  

تا تو را بدست  آورند.

و چنین است حماسۀ رزم تاریخ.

* * * * *


www.razmendagan.com                                                                                                                               afgrazm@gmail.com