http://www.wallsave.com/wallpapers/1280x1024/fish-sauce-web/455819/fish-sauce-web-beautiful-nature-of-kashmir-455819.jpg                           http://www.wallsave.com/wallpapers/1600x900/natural-seen/351246/natural-seen-free-pc-nature-hd-top-level-beautiful-351246.jpg  

               www.razmendagan.com                                                                                              afgrazm@gmail.com                                 


 
عبدالهادی رهنما
۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
 
 

    آیه های ایمان

دو باره گرم ندیدم بساط بستان را

                      به گوش ها که رساند پیام باران را

بهار آمده بی رنگ و بو و بی احساس

                      مگر به باغ شده باز پا، زمستان را؟

تمام میوه وگل را ز باغ برچیدند

                        به بند کرده اند اولادۀ نریمان را

چنان خمود گرفته است رهروان سحر

          که خورده اند مگرخشم وشور وعصیا ن را

شکسته عهد شده پیک های فصل بهار

                    ز یاد برده مگر وعده ها و پیمان را

چه جزر و مد پدیدار شد؟ نمی دانم

                  که رود بار فروکش نموده طغیان را

به سوگنامۀ گل ها همی خورم سوگند

                      فروختند همه آیه های ایمان را


                                                www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com