www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


مفسر سایت رزمندگان

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷

                                 رویداد های خونین افغانستان                            

 

افغانستان هنوز هم یکی از گره گاه های تضاد های بین امپریالیست ها و دراشغال امپریالیسم امریکا و متحدانش است. این کشور با موقعیت جیوپولیتیک ومنابع سرشار زیر زمینی اش از چهل سال بدینسو در محراق توجه امپریالیست ها بوده و به کرات مورد هجوم  واشغال مسلحانه توسط توپ وتانک و صدها هزار سرباز مسلح قرار گرفته است. هم اکنون امریکائی ها و عوامل رنگارنگ متحد ومزدور شان، کشور من افغانستان را به خاطر اهداف امپریالیستی شان به حمام خون بدل کرده اند. ترامپ رئیس جمهور مولتی ملیاردر امریکا، که نمود کامل چهرۀ خونین و نیرنگ باز سرمایه است، برای فریب رأی دهندگان امریکائی، دم از ختم جنگ درافغانستان زد، ولی به زودی نقاب از رخسار کثیف وخونینش به دور انداخته و به بمباران، اعزام سربازبیشتر و انفجار وانتحار روزافزون توسط مزدوران طالبی- داعشی اش مبادرت ورزید. اینک روزی نیست که درگوشه وکنار این مملکت جوی های خون جاری نشود و محلی و خلقی درآتش انفجار نسوزد و درنتیجه مردم ما دراندوه وماتم عزیزان شان فرو نروند.  تا کشور ما دربند استعمار و ارتجاع باقیست این فجایع همچنان ادامه خواهد داشت و مردم ما یا به خاطر بدست آوردن لقمۀ نانی در رکاب رژیم مزدور و وطنفروش کابل به نام عسکر قربانی می شوند و یا عدۀ با سادگی اعتقادی شان توسط اغواگران دینی و مذهبی به مساجد وتکایا کشیده شده و توسط دین مداران خونریز دیگری در این جاها کشته می شوند. مردم ما باید ازاین همه قربانی دادن های شان درس گرفته، نه سرباز رژیم مزدور شوند و نه سیاهی لشکر دین مداران قدرت طلب شوند که برای تبارز قدرت شان به نام دین ومذهب آنها را در تکیه ومسجد جمع کرده و گوشت دم توپ حریفان شان بسازند. چرا دراین مساجد وتکیه خانه ها یکی از به اصطلاح رهبران جهادی و کرسی نشینان حضور ندارند و منفجر نمی شوند که فقط مردم مظلوم ما تکه تکه می گردند؟ مردم باید بخود آیند وفریب تجاران دین ومذهب را نخورند. برای مدتی همۀ تان نمازهای تان را درخانه های تان بخوانید تا مزدوران اجانب هدف دستجمعی برای انفجار نیابند و از قربانی مردم بیگناه کاسته شود. از سوی دیگر هم تجمع شما درمساجد وتکایا وسیلۀ قدرت نمائی به اصطلاح رهبران دین مدار ودین فروش قرار نگیرد و از شما بهرۀ سیاسی نگیرند. من برای اینکه نشان دهم درمیان قربانیان یک قدرتمند و صاحب چوکی ومقام و یک نام از بلند رتبه گان دینی - مذهبی و نظامی (نظامیان هم فقط افراد عسکر هستند) وجود ندارد، اینک لیست قربانیان را از مطبوعات کشور نقل می کنم:

 "افغانستان در پنج روز اخیر خونین ترین رویداد ها را گواه بوده است - رویداد هایی که نه تنها از نظامیان بل از غیرنظامیان نیز به شمول زنان و کودکان، قربانی گرفتند.

از حملۀ انتحاری در برابر دروازۀ پوهنتون نظامی مارشال فهیم در کابل گرفته تا حمله بر مسجد امام زمان. اما این پایانی بر هدفگیری مسجد ها نبود، داعشیان مسجدی را در ولسوالی دولینه ولایت غور نیز هدف قرار دادند. حمله های پیچیده بر قومندانی پولیس پکتیا، حمله بر یک قرارگاه ارتش در ولسوالی میوند کندهار و حمله های پیچیده بر ولسوالی اندر غزنی نیز، از حمله های خونین در این پنج روز اخیر بوده اند.

حمله بر کارمندان وزارت دفاع در برابر دروازه پوهنتون نظامی مارشال فهیم 

۱۵ نظامی کشته

۴  نظامی زخمی

حمله بر مسجد امام زمان در دشت برچی

۶۰ غیرنظامی کشته

۵۵ غیرنظامی زخمی

حمله بر مسجد در ولسوالی دولینه ولایت غور

۲۰ غیرنظامی کشته

۱۰ غیرنظامی زخمی

حمله بر یک پایگاه در ولسوالی میوند کندهار

۴۳ نظامی کشته

۹ نظامی زخمی

حمله های پیچیده در پکتیا

۲۲ نظامی کشته

۴۸ نظامی زخمی

۲۰ غیرنظامی کشته

۱۱۰ غیرنظامی زخمی

حمله بر ولسوالی اندر غزنی

۲۸ نظامی کشته

۱۸ نظامی زخمی

۵ غیر نظامی کشته

۴۰ غیرنظامی زخمی


                                                                             www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com