www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


کبیر -  کابل

۸ دسامبر ۲۰۱۷

 

 

مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

2

حکم هشت سال زندان به فرماندۀ پیشن نظم عامه: محکمۀ در کابل شخصی به نام زمری پیکان که قبلاً قومندان پولیس نظم عامۀ وزارت شاریدۀ داخله بود همراه با ده عسکر دیگر به جرم غفلت وظیفوی به بیشتر از 8 سال زندان محکوم کرد. اتهام این شخص علاوه بر غفلت وظیفوی، آماده ساختن زمینه برای قتل یک نفر توسط مختار فرزندش می باشد. ناگفته نماند که سهراب مقتول فرزند رحم دل که از قومندان های نظم عامه بود یک سال قبل در منطقۀ شیرپور شهر کابل با استفاده از امکانات پولیس نظم عامه توسط پیکان کشته و دو محافظش زخمی می شوند.

تخریب دو مکتب توسط داعش: در اینکه پروژۀ داعش یکی از خونریز ترین پروژه های امپریالیزم است، هیچ شک و شبهۀ وجود ندارد، جنایاتی که داعشی های خونریز و جانی در سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورهای جهان انجام داده اند، در بین گروه های تندرو و بنیادگرای مذهبی فجیع تر و وحشیانه تر بوده و توانسته با جنگ روانی همۀ مردم دنیا را مرعوب وحشی گری های خود نماید، اما این که داعشی ها با آتش زدن مکاتب،  دروازه و پنجرۀ آن را دزدی نمایند، کمتر به مشاهده رسیده است؛ چون پول زیادی دارند. اینبار گروه جنایتکار داعش با تخریب دو مکتب دخترانه و پسرانه در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که درآن نزدیک به یک هزار دختر و پسر مصروف آموزش بودند، نه تنها تمام تجهیزات و امکانات آموزشی مکاتب را با خود بردند، بلکه به زور، باشندگان این ولسوالی را وادار ساختند تا دروازه ها و پنجره های مکاتب یاده شده را از جا کنده تا با خود به یغما ببرند.

هزینۀ باز سازی یک مسجد، 117 ملیون افغانی: نظام های طبقاتی در طول تاریخ با وسیله قراردادن مذهب به تحمیق توده ها پرداخته و توانسته اند بدون دغدغه به استثمار خلق ها بپردازند. به هر اندازه ای که توده ها بیشتر مصروف اعتقادات و مراسم مذهبی خود باشند، به همان اندازه طبقات حاکمۀ استثمارگر راحت تر می توانند به غارت و چپاول گری خود ادامه داده و با استفاده از مذهب به راحتی میتوانند مانع خشم و کین توده ها گردنند.

با نیم نگاهی به چهل سال گذشته، درمیابیم که مذهب چگونه وسیلۀ ثروت اندوزی تنظیم های جهادی گردیده و توده های زحمتکش افغان را به خاک سیاه نشانده اند.غارتگری های جهادی ها با استفاده از نام مذهب که اسلام را پسوند و پیشوند تنظیم های خود ساخته بودند، هیچ مسئلۀ نیست، چراکه ماموریت این خبیث ها غارت توده ها با استفاده از مذهب امری طبیعی بود، اما حال عده ای تکنوکرات از غرب آمده که در جاسوسی و مزدوری جوره ندارند و تا دیروز دستی به  جام می و دستی به زلف یار داشتند، یک شبه مسلمان شده و اکت و ادای مسلمانان مومن را در می آورند.

یکی از این جرثومه ها، سید سعادت منصور نادری وزیر نام نهاد شهرسازی حکومت دست نشانده می باشد. او روز دوشنبه 13 قوس 1396 در نشستی با جمع وسیعی از بلی گویان حکومت وحشت ملی، کار ترمیم و بازسازی مسجد جامع پل خشتی را با هزینۀ 117 ملیون افغانی آغاز کرد. مصرف این مبلغ پول آن هم برای بازسازی یک مسجد در حالیکه اضافه از 50درصد نیروی کار کشور بیکار می باشند و 60 درصد نفوس آن زیر خط فقر به سر می برند و حکومت دست نشانده به پول و کمک اشغالگران امریکایی نفس می کشد، جز تحمیق هرچه بیشتر توده ها، چه بوده می تواند؟


                                                www.razmendagan.com                                                                                     afgrazm@gmail.com