www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - ض. نوابی

۷  اکتوبر ۲۰۱۷

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

 

130

آمریکا 20 میلیون پشه را در هوا آزاد می کند

 

تبصرۀ گردآورنده: امپریالیزم امریکا به نسل کشی خو گرفته و این جنایت به عادتش تبدیل گردیده است. همانطوری که، از سالیان دراز بدین سو انسانهای کشورهای مختلف در جهان را، از امریکای لاتین گرفته تا آسیا، کشته واز شانزده سال بدینسو در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، شمال افریقا به این جنایت ادامه می دهد. هم اکنون  در صدد بر افروزی آتش جنگ در کوریای شمالی است و در نظردارد با آغاز احتمالی این جنگ، بزرگترین فاجعه ای انسانی را خلق نماید.

چنین وانمود می کنند که امپریالیزم امریکا با رها کردن پشه برای ازبین بردن پشه های مضردر فکر آسایش بشریت است؟ 

اما تا هنوزهدف ازین تجربۀ غیرمعمول به طور دقیق معلوم نیست که آیا  تنها برای از بین بردن پشه هاست، یادر آینده امپریالیزم امریکا از آن به شکل سلاح بیولوژیکی، مثلاً ارسال ویروس کشندۀ "زیکا" و یا "ملاریا" که ناقل آن پشه ها هستند، برای نابودی انسان ها استفاده خواهد کرد؟

اینکه حقیقت این آزمایش روی پشه های ماده به کدام منظورخاص اجرا میگردد، مشخص نیست. تا آنجا که تجربۀ امریکا نشان می دهد، امکان زیاد وجودداردکه امپریالزم امریکا درآینده ازآن بمثابه سلاح بیولوژیکی برای کشتار دسته جمعی انسان های بیگناه استفاده کرده ویا آن را دراختیاردیکتاتورهای دست نشانده اش قراردهد که آنها این جنایت را برای کشتار مبارزین آزادیخواه کشورشان ودشمنان امپریالیزم انجام دهند.
***

امریکا بیست ملیون پشه درهوا آزاد می کند:

یک شرکت آمریکایی قصد دارد 20 میلیون پشه را در فضای فریسنو در کالیفرنیا آزاد کند، با وجود این که چنین حرکتی غیرمنطقی و عجیب به نظر می رسد، بی گمان هدف از آن آزار و اذیت مردم نبوده است.

صرف نظر از اینکه شما از آن دسته از آدم هایی هستید که در معرض نیش پشه ها قرار دارید یا نه، باید گفت که نیش پشه ها و التهاب پس از آن همیشه آزار دهنده بوده است. تقریبا هیچ کسی دوست ندارد وقت خود را در جایی که تعداد زیادی پشه دارد بگذراند؛ بنابراین، تعجب خواهید کرد اگر بدانید که یک شرکت آمریکایی 20 میلیون پشه را در هوا آزاد می کند.

ترفندی عجیب برای کاهش تعداد پشه ها
در واقع هدف از این کار کاهش تعداد پشه هاست. 20 میلیون پشه ی آزاد شده نر هستند و باکتری هایی دارند که پشه های ماده را از گذاشتن تخم های زنده باز خواهد داشت و در نتیجه تولید مثل ناقص صورت خواهد گرفت؛ یعنی این باکتری ها مانع تبدیل شدن تخم ها به پشه خواهند شد و به این صورت منجر به کاهش پشه ها در یک فرآیند زمانی مشخص خواهند شد.

شاید این پرسش برای شما پیش بیاید: آیا این 20 میلیون پشه ی نر آسیبی به اهالی این منطقه وارد .نمی کنند؟

در پاسخ باید گفت که پشه ی نر برای انسان ضرری ندارد. این پشه های ماده هستند که انسان را نیش می زنند و از خون او تغذیه می کنند تا تخم گذاری موفقی داشته باشند.

این شرکت آمریکایی قصد دارد تا 20 هفته و هر هفته یک میلیون پشه را در چند 100 هزار متر مربع از فریسنو رها کند. اگر این تجربه موفق آمیز باشد، احتمال می رود، در سطح گسترده ای اجرا شود تا به این شیوه از افزایش تعداد این حشرات و تاثیرات منفی آنها بر سا کنان جلوگیری شود. همان طور که می دانید پشه ها از جمله حشرات ناقل بیماری های از جمله مالاریا و ویروس زیکا و سایر بیماری های خطرناک هستند.
 

منبع انترنت.


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com