www.razmendagan.com                                                                                                         afgrazm@gmail.com  


   گردآورنده - ض. نوابی

۳۰  سپتامبر ۲۰۱۷

 

گزیده هائی از دریچه های انترنیتی

128

تبصرۀ گردآورنده: این است سرنوشت ناموس انسان هائی که از روی مجبوریت برای تأمین اعاشۀ بخور و نمیر ناموس واطفالشان جان می بازند. درین دولت مزدور و دست نشانده وتا مغز استخوان فاسد، در هیچ ساحۀ کرامت انسانی ارزش ندارد. برای اعادۀ نوامیس ملی باید، سربازان عبرت گرفته و همچنان جهت سرنگونی این نظام نامشروع وحامیان جنایت پیشۀ امپریالیست آن برزمند و آن را نیز ساقط نمایند.
 
 

گزارش تکان دهندۀ سیگار: بیوه‌های سربازان افغان در بدل گرفتن معاش تقاعدی مورد سوء استفادۀ جنسی قرار گرفته‌اند

 

 

این گزارش نگران کنندۀ سیگار حاوی فساد و بهره‌ کشی فراگیر در تمام سطوح نیروهای امنیتی افغان بوده که تاثیر مخربی روی روحیه این نیروها دارد.

 به گزارش سایت همایون به نقل ازخبرگزاری رصد، شماری از بیوه های سربازان افغان در بدل گرفتن معاش تقاعدی همسرانشان، که در جنگ جان‌شان را از دست داده اند، از سوی مقامات مورد استفادۀ جنسی قرار گرفته‌اند.
وبسایت خبری امریکایی دیلی کالر به نقل از جان ساپکو، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار این موضوع را گزارش داده و بعنوان سندی مطرح کرده که نیروهای امریکایی نیازمند تمرکز بیشتر برای کاراسازی نیروهای افغان هستند.
این گزارش از تاثیر فساد بالای نیروهای افغان گفته است: فساد در سطح بالا از سوی شماری از رهبران نیروهای دفاعی و امنیتی افغان احتمالا فساد در سطح پایین را تقویت میکند. همانطوریکه فرهنگ معافیت در سطح بالا آغاز شده، این فرهنگ معافیت، رفتار فسادآلود را در تمام نظام عادی سازی میکند.
سیگار در این گزارش افزوده است: گزارش‌های فساد گسترده، متفاوت و شامل دست داشتن در تجارت مواد مخدر، اخاذی، گرفتن مقام در بدل پول، رشوه، غصب زمین، فروش وسایط تامین شده از سوی امریکا و ناتو حتی بعضی اوقات به شورشیان میباشد، اما تنها محدود به این موارد نیست.
این گزارش سر و صدای زیادی را در بین مردم بر انگیخته است.منبع انترنت

 


                                                                                 www.razmendagan.com                                                                                                     afgrazm@gmail.com