File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                 

www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com


تاریخ حزب زحمتکشان ویتنام -  ارسالی- پیمان

۱۲ می ۲۰۱۷              

 

 

  مقاومت تمام خلق درتمام سطوح وبرای مدت

طولانی علیه تجاوزکاران استعمارگران فرانسوی

پیروزیهای اولین سالها.

7

همانطورکه حزب ما پیشبینی کرده بود ، استعمارگران فرانسوی بسیاست خود مبنی بر "واقعیت و اتفاق افتاده "برای برقراری مجدد سلطه خویش ادامه دادند ، بعد از تحریکات متعددی ، از طرف استعمارگران فرانسوی در تاریخ 18 دسامبر 1946 جنگ درسراسر کشور گسترش یافت وبدین طریق توافقات امضاء شده لگدمال شد ، خلق ما در تحت رهبری حزب ودر رأس آن پرزیدنت هوشی مینه بپاخاست وتصمیم گرفت از استقلال ووحدت ملی حفاظت نماید ، علیه متجاوزین بمبارزه برخیزد تا بدین وسیله از دستآورد های انقلاب ماه اوت دفاع نموده وآنرا تحکیم نماید .

در 20 دسامبر 1946 صدرهوشی مینه چنین خطاب نمود:

" ازآنجهت که ما طالب حفظ صلح هستیم ، حسن نظر ازخود نشان داده وتوافقاتی کردیم . ولی هرچه ما بیشتر حسن نظر ازخود نشان میدهیم ، استعمارگران فرانسوی بیشتر بما تجاوز میکنند ، زیرا آنها درنظر دارند ، کشورمارا دوباره اشغال نمایند . هرگز ! همان بهترکه همه چیز را قربانی نمائیم ، تا استقلال را از دست بدهیم ودوباره ببندگی درآئیم ."

کمیته مرکزی با الهام از این خطابیه درتاریخ 22 دسامبر 1946 این رهنمود را داد : " تمام خلق علیه تجاوز بپا میخیزیم . این رهنمود هدف وخصلت جنگ مقاومت وبرنامه عمل مشترک حزب ارتش ومجموعه خلق را بدرستی ترسیم مینمود . کمیته مرکزی سیاست مقاومت طولانی تمام خلق درکلیه سطوح را تعیین نمود که در آن خلق میبایست بنیروی خود تکیه نماید .

در اوائل سال 1947 رفیق ترون شینه اثر خود را تحت عنوان " مقاومت پیروز است " منتشر نمود ، تا بدین وسیله خطمشی حزب را در مورد جنگ مقاومت روشن نماید : ازآنجاکه دشمن ما امپریالیسم دارای ارتشی مجهز وقوی میباشد ، باید خلق ما دست بجنگ مقاومت طولانی زده روز بروز بیشترنیروهای اصلی دشمن تخریب نموده ، تناسب قوا را رفته رفته بنفع خود تغییر دهد : با حرکت از شرائط فروتربتوازن قوا دست یابد تا بدین ترتیب شرائط تفوق وبرتری وپیروزی نهائی را تأمین نماید . برای اینکه بتوان مقاومت طولانی نمود باید بنیروی خود تکیه کرد . این اصل باید جهت استرتیژیک ما باشد . بخاطر تأمین پیروزی باید وحدت ملی را بر قرار نموده ونیروهای انسانی ، مادی واخلاقی خلق را درخدمت جنگ مقاومت درآورد . مقاومت علیه تجاوزباید در تمام سطوح انجام پذیرد ، در زمینه نظامی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی . این جنگ مقاومت طولانی از سه مرحله میگذرد : مرحله دفاعی ، مرحله توازن قوا ومرحله حمله عمومی . همانطور که اینک ثابت شده است ، درجنگ مقاومت باید مجموعه خلق شرکت کند . سلاحی که خلق درجنگ مقاومت تحت رهبری حزب بدان تکیه میکند ، عبارت است از سه نوع دسته بندی نیروهای نظامی : واحد های منظم ، واحد های محلی وواحد های پارتیزانی . جنگ مقاومت ما در شرائط فوق العاده دشواری شروع شد . قحطی وگرسنگی سال 1945 که امپریالیستهای فرانسه وژاپن مسبب آن بودند ، نیروهای خلق ما را کاملآ صرف نمود . دشمن مجهز به سلاحهای مدرن دریائی ، زمینی  وهوائی بود ، در حالیکه ما فقط یک توپخانه تازه بوجود آمده در اختیار داشتیم که آنهم نه کاملا مجهز بود ونه تجربه داشت . اما با وجود این حزب ما کاملا مصمم به مقاومت بود ، ومیکوشید همزمان با هم علیه دشمن بمبارزه برخیزد ، ارتش خلق را برپا دارد ونیروهای زنده خلق را تقویت نماید . پراتیک اولین سالهای مقاومت در مقیاس کشوری ثابت نمود که دشمن نمیتواند ارتش منظم مارا علیرغم سلاحهای مدرنش نابود نماید . اشغال تعداد کمی از شهر ها برای دشمن بقیمت گزافی تمام شد . ما نیروهای پارتیزانی خودرا تقویت بخشیده وسه دسته بندی نظامی را پا برجا نموده بودیم . خلق ما که قهرمانی خود را ثابت نموده وخود را با شرائط سخت ودادن قربانی تطبیق داده بود ، همزمان در دو جبهه اقتصادی ونظامی مبارزه میکرد.

هرچه دشمن بعد اوت خود بیشتر ادامه میداد همانقدرهم مشکلات وموانع بیشتری در پیش پایش قرار میگرفت . از این گذشته دشمن میکوشید هرچه زود تر جنگ خاتمه دهد . دشمن در حالیکه دیوانه وار حمله عظیم خودرا برای نابودی ارتش منظم وارگانهای رهبری کننده ما تدارک میدید ، میکوشید رژیمی دست نشانده برقرار کند که از طریق آن بتواند یک "قرار داد" بظاهر ترقیخواهانه منعقد نماید ، بامید اینکه بتواند اراده خودرا برما تحمیل کند . اواخر سال 1947 امپریالیستهای فرانسه توانستند بیش از ده هزار نفر جمع آوری کرده حمله همه جانبه ووسیعی را علیه ویت باک شروع نمایند ، تا از اینطریق پایگاه عمده مقاومت کشور و واحدهای منظم وارگانهای رهبری کننده ما را سرکوب نمایند .

کمیته مرکزی که این نقشه دشمن را پیش بینی کرده بود ، دستورالعملهای احتیاطی لازم را بتمام سازمانهاصادر نمود . دستورالعمل 15 دسامبر 1947 تحت عنوان "بولارت چه گفته ؟ وما چه خواهیم کرد؟ "تعیین نمود که " تمام نیروهای ملت را باید تجهیز نمود تا بر نظریات مهاجمین که میخواهند ویتنامیها را علیه ویتنامیها بمبارزه بکشانند خط بطلان کشیده شود وباید تمام تدارکات برای مقابله با حمله عظیم دشمن در ماههای آینده دیده شود . " در 15 اکتبر 1947 رهنمود دیگری داده شد تحت عنوان : ما باید حمله زمستانی متجاوزین فرانسوی را درهم شکنیم ." در امرتحقق بخشیدن به این رهنمود ، رزمندگان وهم میهنان ما در تمام میدانهای جنگ ، عملیات خودرا بطور فشرده با نیروهای نظامی ویت باک همجهت نمودند . با تیز بینی عمیقی خودرا بمیان طوفانهای مبارزه انداختند وبه پیروزیهای بزرگی نائل آمدند . پس از دو ماه مبارزه سخت حمله هاب برق آسای فرانسویها را دفع نموده ، نیروهای خود وپایگاه مقاومت ملی را حفظ ، نیروهای اصلی دشمن را نابود کرده وهمچنین مقدار بسیار زیادی اسلحه وتجهیزات دشمن را به غنیمت گرفتیم .

از زمان شکست فرانسویان در ویت باک در زمستان 1947 خصلت جنگ عوض شد . برای دشمن دیگر روشن شده بود . که برای وی نه امکان  دارد  در عملیات همه جانبه خود ، واحدهای منظم مارا مستقیمآ نابود سازد ونه اینکه قادربود با نیروهای نظامی خودش بطور سریع بجنگ خاتمه دهد . در سال 1948 دشمن استراتژری خودرا عوض نمود ، بجای اینکه به مناطق اشغالی خویش توسعه بخشد ، کوشیدتا یک پشت جبهه قوی بوجودآورد ، از تعرض به باک بو چشم پوشیدوبتحکیم مواضع خویش درنام بو پرداخت وعملیات بزرگ را به عملیات کوچک محدود نمود ، که برطبق آن دیگرنمیخواست واحد های منظم مارا مستقیمآ نابود کند ، بلکه تلاش مینمود در اقتصاد وپایگاه های مادرمیان توده ها تخریب نماید . همزمان با آن میکوشید قدرت وارتش دست نشاندگان خویش را تقویت نموده وامریکا را بکمک بطلبد . درست برعکس آن ، پیروزیهای ما در ویت باک سبب تقویت وااعتماد مبارزین وخلق به پیروزی نهائی گردید . پلینوم وسیع کمیته مرکزی حزب درژانویه 1948 باین نتیجه گیری رسید ، که عملیات در ویت باک نقطه عطف بزرگی در مقاومت طولانی ما بوجود آورده است . این عملیات بیانگرگذاربه مرحله دوم ، یعنی توازن قوا میباشد . این پلینوم وسیع وکنفرانسهای کادرها ( چهارمین کنفرانسدر ماه مه 1948 وپنجمین کنفرانس در اوت 1948 وششمین کنفرانس در ژانویه 1949 ) تصمیمات زیرین را گرفتند:

-         در زمینه نظامی ، حمله دشمن به پایگاها را درهم کوبیم ، نیروهای جنگنده پارتیزانی را به بخشها وگردانهای مستقل تکامل دهیم ، همچنین بخشهای تبلیغاتی مسلح وواحد های فنی تشکیل دهیم . مطابق با اصل اساسی مرحله توازن قوا ، نیروهای جنگنده پارتیزانی شکل اساسی مبارزه را تشکیل میدهد . جنگ متحرک نقش ثانوی را بازی میکند . ولی ضروری است که آنرا گسترش داده وبا گذار ازآن بساختمان ارتش خلق دست یابیم که هر سه دسته بندی یعنی واحد های منظم ، واحد های محلی ونیروهای جنگنده پارتیزان را دربر میگیرد .

-         درزمینه سیاسی، کوشش برای تحکیم صفوف وحدت ملی وتوسعه جبهه واحد ، استحکام وتقویت حکومت توده ای ، تضعیف وتخریب حکومت دست نشانده ، تشدید کار تبلیغاتی و اقناعی دربین سربازان دشمن وهمچنین کوشش برای جلب پشتیبانی کشورهای سوسیالیستی ونیروهای صلح جو در جهان .

-         در زمینه اقتصادی ومالی ، بهبود شرائط زندگی مادی وفرهنگی مردم برای انجام مقاومت طولانی ، گسترش اقتصاد دموکراسی نوین ، ازدیاد معاملات دولتی ، آماده نمودن شرائط برای برنامه ریزی بخش اقتصاد دولتی ، برقراری تجارت خارجی ، تجهیز عمومی نیروهای انسانی ومادی طبق شعار " همه چیز در خدمت جبهه " و " همه چیز درخدمت پیروزی " ، تحقق بخشیدن بسیاست ارضی حزب جهت بالا بردن سطح زندگی دهقانان وازدیاد فرآورده های زراعتی ، محاصره مناطق تحت نفوذ دشمن وخرابکاری در اقتصادی .

-         در زمینه فرهنگی واجتماعی ، تعلیم وبسیج سازندگان فرهنگ بخاطر شرکت موثر آنها در مقاومت ، ادامه مبارزه علیه بیسوادی ، بهبود سیستم تعلیم وتربیت ، ایجاد یک فرهنگ نوین ملی ، علمی وخلقی ، پیشرو جنبش برای زندگی نوین ، ازبین بردن عادات ورسوم عقب مانده وتأمین وتضمین بهداشت خلق .

در مارس 1948 کمیته مرکزی حزب یک جنبش عظیمی برای بیداری روحیه میهن پرستی درحزب ، ارتش ودرمیان مردم پا نمود . آتش میهن پرستی وروحیه خلاقیت وسازندگی در میان رزمندگان وهم میهنان ما شعله ور شد . از برکت آن ، جنبش پارتیزانی تقویت گردید . مناطق زیادی در پشت خط دشمن آزاد شدند . صفوف وحدت ملی گسترش نمود . حزب استحکام وتوسعه یافت .

حزب ماقبل ازانقلاب ماه اوت درشرائط مخفی بود وفعالیت زیرزمینی میکرد .بعدازانقلاب ماه اوت حزب ما خوداعمال قدرت کرده ومجموعه خلق رادر مقاومت مقدس علیه استعمارگران فرانسوی رهبری مینمود . اکثریت قریب باتفاق کادرها واعضاء حزب ازبوته آزمایشات سخت سریلند بیرون آمده ودرطوفان مقاومت آبدیده شده بودند . اشخاص هم بودند که از این واقعیت که حزب ما قدرت رادردست دارد سرمست شده وبه بروکراتیسم وخودستائی درغلطیدند، آنها ازتوده ها جدا افتادند . بعضی از اعضاء نیز با انگیزه هائی که خیلی کم میتواند مورد تمجید قرارگیرد بحزب پیوسته بودند . در اکتبر 1947 صدرهوشی مینه اثر "سبک کارمانرا تغییر دهیم " را انتشار داد.

وی دراین اثر دوازده ماده را برای ساختمان حزب تعیین نمود . در ماده اول چنین مینویسد :

-         حزب ما قصد کمک بشمول ، اشرافیت را ندارد . حزب ما وظیفه مند است آزادی ملی را بسر منزل مقصود برساند ، خود را شگوفا ومردم را خوشبخت نماید ." (4)

نامه صدرهوشی مینه برفقای باک بو درمارس 1947 واثر " سبک کارمان را تغییر دهیم " دوسند ارزشمند برای کادرها واعضاء حزب بودند که به آنها کمک مینمود خصائل انقلابی خودرا تکامل بخشند وسبک کارشان را اصلاح نمایند . صدرهوشی مینه مکررا گوشزد مینمود که ؛ میتوان امر مقاومت را بموتور برق وساختمان کشور را بچراغ تشبیه نمود ، هرچه موتوربرق قوی ترباشد . درخشش چراغ نیز بیشتر است . وی همواره این ضرورت رابه کادرها واعضاء حزب یادآورمیشد که برای تقویت وحدت وهمبستگی در درون حزب مبارزه نمایند .

درژانویه 1949 صدرهوشی مینه گفت : " اگرچه رفقای ما دارای منشاء اجتماعی وتعلقات خانوادگی مختلف هستند .ولی همگی از آموزش واحدی متابعت ، هدف واحدی را دنبال میکنند ، درزندگی ومرگ ، درغم وشادی یک دیگر شریک هستند . لذا آنها باید با تمام نیروبا هم یکی شوند . برای اینکه بهدفمان نائل آئیم ، کافی نیست که فقط متشکل شویم ، باید همچنین درتفکر خویش هم حقیقت جو باشیم . برای تحقق بخشیدن به وحدت تفکر ووحدت درون سازمانی دوسلاح در دست ما است ؛ انتقاد وانتقاد از خود.

همه از بالاترین تا پائینترین سطح باید این دومتد را بکار برند ، تا اینکه وحدت را تقویت نموده وهر روز پیشرفت بیشتری نمائیم . وی در ادامه چنین میگوید :" حزب ما دارای اعضاء زیادی است، ولی همچون تن واحدی حمله مینماید. واین از برکت انضباط حزب ما است . ما دارای انضباطی آهنین هستیم ، یعنی انضباطی سخت که هرکس آنرا آزادانه میپذیرد. رفقای ما باید بکوشند که بدان توجه کافی مبذول دارند ."

حزب ما تحت رهبری کمیته مرکزی وصدرهوشی مینه درسال 1949 یک حزب قدرتمند توده ای شده بود . نیروی آن درهمه جا توسعه میافت ونقش رهبری کننده آن درمقاومت وساختمان کشور تقویت گردید.

پیروزیهای ارتش وخلق مادرصفوف جنبش انقلابی جهانی جای گرفته بود . در اکتبر 1949 انقلاب پیروزشد. درژانویه 1950 جمهوری دموکراتیک ویتنام از طرف اتحاد جماهیرشوروی، چین ودیگر جمهوریهای دموکراتیک توده ای برسمیت شناخته شده وبا آن روابط دیپلماسی برقرارنمودند.

براساس پیروزیهای بدست آمده در سالهای 1948-49 وموفقیتهای مهم دیپلماسی ، کمیته مرکزی حزب در سپتامبر 1950 تصمیم گرفت عملیات مرزی را شروع نماید وازاین طریق پیروزیهای بازهم بزرگتری نائل آمد . ارتش وخلق ما پایگاههای مهم دشمن را نابود ، پایگاههای خودرا درویت باک گسترش داده ویک قسمت از مرزهای ملی را آزاد نمودند . وبدینمنوال ویتنام بطور فشرده به اردوگاه سوسیالیستی پیوست وبدین ترتیب حلقه محاصره امپریالیستی رادرهم شکست . پیروزی عملیات مرزی ، جهش

جهش بپیش بزرگی درتکامل توان مبارزاتی وهنر رهبری نظامی حزب ما بود .برای اولین بار درتاریخ مبارزه علیه استعمارگران فرانسوی ، نیروهای جنگنده ماحمله عظیمی راشروع نموده وخط دفاعی دشمن را در مرزها درشکست . اگر چه عملیات بطور سریع انجام گرفت ولی معذالک سه دسته بندی نظامی خوب سازماندهی شده ما واحد های منظم ، واحد های محلی ونیروهای پارتیزانی باهم عمل نمودند . دراوائل بعضیها بخاطر عدم تعادل بین نیروهای ما ونیروهای دشمن تصور مینمودند که مقاومت ما علیه استعمارگران فرانسوی " مبارزه ملخ علیه فیل " است .

صدرهوشی مینه درگزارش سیاسی خود به دومین کنگره کشوری حزب در اوائل سال 1951 چنین گفت : " هرگاه که انسان فقط جنبه مادی رادیده واوضاع را با دیدی کوته بینانه نظاره کند ، سرنوشتی جز این نخواهد داشت . زیرا ما تاکنون برای مقابله با هواپیما ها وتوپهای دشمن فقط از نیروهای خیزران استفاده میکردیم . اما حزب مایک حزب مارکسیستی لنینیستی میباشد، ما نه تنها زمان حال را بررسی مینمائیم ، بلکه آینده راهم میبینیم . ما به نیرو وروحیه توده ها وخلق اعتماد داریم ودرست بدینجهت است که به مرد دان وبدبینان جواب میدهیم که : شما به ملخها که فیل را محاصره کرده اند ، میخندید . صبر داشته باشید ! فردا از پوست ، پوست کلفت چیزی باقی نخواهد ماند ."

ادامه دارد.


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com