File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                 

www.razmendagan.com                                                                                                      afgrazm@gmail.com


ارسالی: گل افروز

۱۷ جنوری ۲۰۱۵

 

بازتایپ تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام

 

به ادامۀ گذشته

         جمعبندی

 

***

درسوم فوریه 1970م چهل سال ازعمرحزب ما میگذرد. درطی چهل سال گذشته تغییرات عظیمی درتمام دنیا وکشور ما انجام گرفته است. حزب وخلق ما با سرعت عظیمی نیرومند شده است. تابیست سال قبل خلق ما در زیریوغ امپریالیسم وفئودالها زندگی بس مشقت باری را می گذرانید.

پرزدنت هوشی مینه گفت: "با اشغال ویتنام به وسیله امپریالیستهای فرانسوی کشورما تبدیل به یک مستعمره وخلق ما بردۀ بی وطن شده بود. سرزمین کشورما درزیر چکمه های دشمنی خونین لگد مال می شد. قبل از تأسیس حزب ما سرنوشتی غم انگیز برکشورما حکمفرما بود وچنین بنظرمی آمد که هیچگونه راه خروجی ازآن وجود ندارد." (15) حزب ما، ودررآس آن رفیق عزیز ومحبوب هوشی مینه، به طبقه کارگر وتمام خلق ما راهی پرافتخار و پرجوش وخروش نشان داد: حزب ما رهبر پابرجای مبارزۀ انقلابی، قهرمانانه و دشوار خلق ما وتنها سازماندهندۀ همه پیروزیهای انقلاب درکشورما می باشد. اینها بدان دلیل است که حزب ما توانست به نکات اساسی زیرین تحقق بخشد:

1-   حزب ما همواره وبطور قاطع نمایندۀ مواضع طبقه کارگر بوده، نسبت به خواستهای طبقه کارگر وملت عمیقاً وفادار مانده، توانست مارکسیسم لنینیسم را بطور خلاق و درشرائط مشخص کشور ما به کاربندد وازاین طریق مشی وسیاستی راستین اتخاذ نموده وانقلاب ویتنام را از پیروزی ای به پیروزی دیگر سوق دهد.

حزب ما بطور وقفه ناپذیرعلیه گرایشات رفرمیستی بورژوازی وگرایشات ماجراجویانۀ خرده بورژوازی درجنبش ملی مبارزه نمود. حزب ما همچنین علیه انحراف "چپ" ترتسکیستها درجنبش کارگری، علیه جریانات راست و"چپ" درحزب درهر زمانی مبارزه نمود. مشی وسیاست حزب بازتاب خواستهای اساسی توده های وسیع خلق بوده و از پشتیبانی آنها کاملاً برخورداراست. از اینجهت بود که حزب توانست رهبری انقلاب را در سرتاسر کشور بدست گیرد وتمام تلاشهای بورژوازی برای غصب رهبری را عقیم گذارد.

2-   مارکسیسم لنینیسم به حزب ما امکان فهم این مطلب را داد که دریک کشورفلاحتی مثل کشورما دهقانان  نه فقط درانقلاب دموکراتیک ملی توده ای، بلکه همچنین درانقلاب سوسیالیستی هم نیروی انقلابی قابل توجهی را تشکیل میدهند. دهقانان مشترکاً با کارگران نیروی عمدۀ انقلاب راتشکیل میدهند. درطی مراحل مختلف جنبش انقلابی حزب ما مسئلۀ دهقانان رابطور همه جانبه ای بررسی وبطورصحیح حل نمود وحلقه اتحاد کارگران و دهقانان را بطور وقفه ناپذیرمحکم نمود. پراتیک انقلابی حزب ما ثابت نمودکه " فقط بلوک کارگران ودهقانان تحت رهبری طبقه کارگر قادراست نیروهای ضد انقلاب را بطورقطعی، کامل سرنگون نموده، حکومت توده ئی زحمتکشان را مستقر ومستحکم نموده، وظائف تاریخی انقلاب دموکراتیک ملی را انجام داده وآنرا درجهت انقلاب سوسیالیستی ادامه دهد." (16)

3-   حزب ما درهر مرحله از انقلاب توانست نیروهای میهن پرست ومترقی را دریک جبهه متحد ملی وسیع که براساس اتحاد بین کارگران ودهقانان استوار بوده وتحت رهبری وی قرارداشت، متحد نماید. واز اینطریق وحدت عمل آنها را برای مبارزه علیه دشمن مشترک، امپریالیسم ودست نشاندگان وی وتحقق بخشیدن به برنامۀ جبهه را امکان پذیرمینمود. در پروسه تشکیل وتحکیم جبهه ی آزادیبخش ملی حزب ما لاینقطع مبارزۀ دوگانه ای را انجام داد: علیه گرایش سکتاریستی وکوته نظرانه ای که به ضرورت گرد آوردن نیروهای هرچه بیشتر، تا آنجا که امکان دگم بها میداد، وعلیه گرایشی که خواهان اتحاد بدون اصول درجبهه بوده وهرگونه مبارزه ای را نفی مینمود مبارزه کرد. این گرایش میکوشید نقش رهبری کنندۀ حزب ونقش کارگران ودهقانان یعنی اساس جبهه متحد ملی را پائین بیآورد.

4-   درمبارزه علیه دشمن طبقاتی و دشمن خلق، حزب ما برای مقاومت در برابرقهرضدانقلابی به سلاح قهرانقلابی متوسل شد. حزب ما توده های وسیع خلق را برای قیام وجنگ انقلابی تجهیز نمود: تا اینکه قدرت توده ای را احراز نموده وآنرا حفظ نماید. حزب درهرمرحله به اوضاع مشخص کشور تکیه مینمود تا اینکه مشخصترین اشکال برای مبارزۀ انقلابی را تعیین نماید. ازاین طریق حزب مبارزۀ سیاسی و نظامی را بطور ماهرانه ای باهم درآمیخت تا اینکه دشمن را سرنگون نموده وبه پیروزی نائل آید. حزب به سه دسته بندی واحدهای منظم، واحدهای محلی وواحدهای پارتیزانی یا دفاع ازخود درارتش مسلح آزادیبخش توده ای توجه خاصی مبذول میداشت. نیروهای جنگندۀ مسلح وهمچنین نیروهای سیاسی توده ها یعنی سازمانهای سیاسی دردرون جبهه متحد ملی رابطه فشرده ای بین مبارزۀ سیاسی ومبارزۀ نظامی، برای سرنگونی هرگونه دشمنی بوجود آوردند.

5-   بعد از اینکه خلق ما یک بار قدرت را کسب نمود، حزب ماهمواره برای استحکام وتقویت آن کوشید. حزب از یکسو میکوشید ضد انقلاب را سرکوب کرده، نظم وامنیت را برقرارنموده، توده ها را برای مقاومت در برابر تجاوزخارجی تجهیز وسازماندهی نموده وبه استقلال ووحدت ملی تحقق بخشید، ازسوی دیگرمیکوشید تا به حقوق دموکراتیک خلق تکامل بخشیده، توده ها را برای ساختمان زندگی نوین، رشد اقتصادی وفرهنگی با روحیه ای سرشار از میهن پرستی آماده وتجهیز نماید. همچنین مدام برای بهبود شرائط زندگی خلق میکوشید.

حزب براین نظراست که این قدرت باید دیکتاتوری دموکراتیک خلق باشد که وظائف تاریخی دیکتاتوری کارگران و دهقانان درمرحله انقلاب دموکراتیک ملی توده ای وهمچنین وظائف تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا درجبهه گذار به سوسیالیسم وکمونیسم را انجام میدهد.

6-   انقلاب ویتنام بخش تفکیک ناپذیری از انقلاب جهانی میباشد. پیروزی آن بدون کمک فداکارانۀ کشورهای سوسیالیستی برادر، بدون کمکهای جنبش کمونیستی وکارگری بین المللی و بدون کمکهای جنبش برای آزادی، صلح ودموکراسی درجهان، قابل تصورنبود. بنابردلائل بالا حزب ما به طورخستگی ناپذیر برای تقویت همبستگی بین المللی میکوشد.

در واقع آنجهت که حزب ما برپیوند بین جنبش انقلابی درکشور وجنبش انقلابی طبقه کارگردرجهان وبالاخره جنبش انقلابی طبقه کارگردرکشورهای امپریالیستی درحال حمله به ویتنام وجنبش آزادیبخش خلقهای ستمکش آگاهی داشت ونیز ازآن جهت که توانست متحدین بیشماری کسب نماید که نیرو وجسارت نوینی برای احتراز پیروزی بدوبخشیدند، سهم سزاواری به جنبش انقلابی جهانی ادا نمود.

 

بطورخلاصه: تاریخ چهل سال فعالیت حزب ما، حزب رفیق هوشی مینه، تاریخ درخشانی است مملو از فداکاری و سلحشوری.

این تاریخچه؛ تاریخ فعالیت پیش آهنگ وستادجنگی طبقه کارگرویتنام میباشد: که خلق مارا درمبارزه علیه ژاپنیها وحکومت دست نشاندۀ طرفدارژاپن رهبری نموده، انقلاب ماه اوت را پیروزمندانه به پیش برده و جمهوری دموکراتیک ویتنام اولین دولت دموکراتیک توده ای درجنوب شرقی آسیا را برپاساخت، جنگ مقاومت طولانی راعلیه استعمارگران فرانسوی رهبری وآنرا پیروزمندانه بسرمنزل مقصود رسانید، انقلاب دموکراتیک ملی توده ای را درشمال انجام داد وآنرا به انقلاب سوسیالیستی منتهی گردانید و در زمان کنونی تمام خلق ما را درمبارزۀ میهن پرستانه علیه تجاوز امریکا بخاطر آزادی جنوب، دفاع ازشمال ومتحد نمودن مسالمت آمیز دوبارۀ کشور رهبری مینماید.

بسیاربودند کمونیستها ومیهن پرستانی که به پیشواز مرگ رفتند تا اینکه میهن پدری آزاد بماند. مبارزین بیشماری جان خود را در راه اهداف مقدس حزب فدا نمودند. هرمبارزی که ازپای می افتاد، مبارز دیگری جای وی را میگرفت. هموطنان ماموج به موج حمله مینمودند، مخاطرات وموانع را به جان می خریدند، تا اینکه ویتنام امروزی را بر پادارند.

این راهی است که ما طی کردیم. اما راهی که هنوز پیش پای ماست پراز موانع می باشد. وظائف سنگین و دشواری درانتظارماست. حزب ما باید خلق را بازهم در مبارزه بخاطر پیروزی نهائی برمتجاوزین امپریالیسم امریکا، این ژاندارم بین المللی این دشمن مشترک خلق ویتنام وتمام بشریت را رهبری نماید. همچنین حزب ما باید طبقه کارگر وخلق ویتنام را در راه ساختمان سوسیالیسم دریک کشور فلاحتی وعقب مانده، بدون گذار ازمرحلۀ تکامل سرمایه داری، رهبری نماید. حزب ما براین اساس تمام خلق را درساختمان ویتنامی صلحجو، متحد، مستقل ، دموکراتیک وشگوفان هدایت مینماید.

 

-        بگذارتمام مبارزین، تمام نیروهای جنگندۀ مسلح ما ومجموع خلق صفوف سرشاراز اعتماد وافتخار خود را بازهم فشرده ترمتحد نمایند.

-        بگذارقهرمانی انقلابی وسنن برجسته ملی ما بازهم بشگفد.

-        بگذار از تمام آزمایشات سربلند بیرون آئیم، همه چیز را فدا کنیم و مصممانه به مشی وسیاست راستین حزب تحقق بخشیم و پرچم ظفرنمون صدرهوشی مینه را تا پیروزی نهائی برافراشته نگهداریم.

پایان

توضیحات

1-   RB (Anti -Bolcheurit ) خرابکارانی بودند که خود راکمونیست مینامیدند، تا ازاین طریق علیه کمونیستها مبارزه نمایند. در دورۀ 45-1939 ازطرف فاشیستهای فرانسوی سازماندهی شدند، با این هدف که درحزب ما انشعاب بوجود آورند و درجنبش انقلابی خرابکاری نمایند.

2-   سه استان لی آ ، سی لین وهی لونگ جی یانگ را دربرمیگرفت.

3-   مقاومت وساختمان ملی، رهنمود کمیته مرکزی حزب از 25 نوامبر 1945 بود.

4-   نظر به اینکه در آن زمان موجودیت حزب هنوزعلنأ اعلان نشده بود، مولف درهمه جابجای"حزب" کلمه "سازمان" را مینوشت.

5-   سه اول ( نسبت به مقدار توان کار ونسبت به مقدارتوان کامل افراد ) محتوی جنبش تحولی درارتش ومیلیس توده ای از 61- 1959.

Dai prong: تولید تعاونی کشاورزی درناحیه فونگ توئی، بخش توئی (استان کوآنگ بینه)، تکنیک جنبش تحولی برای تجدید هدایت شرکتهای تعاونی و آموختن تکنیک برای افزایش تولیدات کشاورزی از 1960.

Duyen Hai:کارخانه برای دستگاههای میکانیکی درهایفونگ، تکنیک جنبش تحولی برای راسیونالیزه کردن تولید، نو سازی تکنیک درصنعت از 1961.

Thanh Gong : تولید تعاونی صنعت دستی دراستان وینس تانه هوآ، تکنیک درجنبش بخاطر توسعه روحیه، بطور عمده به نیروی خود تکیه کردن و درساختمان تعاونی ها با صرفه جوئی عمل کردن، از 1961 درصناعت یدی.

Bacly : مدرسۀ سیکل دوم دربخش لی نام ها، تکتیک جنبش تحولی "خوب آموختن، خوب مطالعه کردن" درکلاسهای درس از 1961.

6-   خوب تولید کردن، خوب مبارزه کردن وآماده برای مبارزه بودن، انجام خوب وصحیح رهنمودها واقدامات حزب وقوانین دولتی.

مواظبت خوب از زندگی مادی ومعنوی خلق وانجام شایسته سیاسی نمودن توده ها.

انجام خوب وصحیح کارتوسعه وتحکیم حزب (توضیح از مترجم فرانسوی ).

7-   تا 1964.

8-   گزارش به مجمع سیاسی فوق العاده،27 مارس 1964.

9-   مصوبه دوازدهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب دسامبر 1965.

10-         بیانیه اولین کنگره جبهه ملی آزادیبخش (FNL ) درجنوب ویتنام، 3 مارس 1962.

11-         علیرغم وجود دشمن (توضیح ازمترجم فرانسوی).

12-         بیانیه کمیته مرکزی FNL در22 مارس.

13-         گزارش به مجمع سیاسی فوق العاده 27 مارس 1964.

14-         قطعنامه کنگرۀ فرهنگی بین المللی درهاوانا، 64 ژانویه 1968، دربارۀ ویتنام .

15-         سخنرانی به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس حزب.

16-         هوشی مینه: انقلاب کبیر اکتبر راه رهائی خلقها را نشان داد.

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com