File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                 

www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com


ارسالی: گل افروز

۳۱ دسامبر ۲۰۱۴

 

بازتایپ تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام

 

به ادامه گذشته:

 

شکست جنگ نابودکننده امریکائی

علیه شمال

در5 اوت سال 1964 امریکائیها افسانۀ تصادم درخلیج تون کین را خلق کرده وهواپیماهایشان را برای بمباران ویتنام شمالی ارسال کردند. از فوریه 1965 به بعد امریکائیها حملات هوائی دریائی خودرا علیه جمهوری دموکراتیک ویتنام تشدید کردند. تا بدینوسیله پشتیبانی مردم شمال را در مبارزۀ جنوب درهم شکنند، در ساختمان سوسیالیسم خرابکاری کنند، روحیه مبارزاتی را تضعیف نمایند. وبدینوسیله خلق ویتنام رادر هر دو بخش آن مجبورکنند که بمبارزۀ آزادیبخش خویش طبق شروط متجاوزین خاتمه دهند .

با توجه به چنین شرائطی حزب به این نتیجه رسید که مبرمترین وظایف انقلاب درشمال درآن بود که تغییرات مهمی در تشکیلات ساختمان اقتصادی انجام گیرد تا توان دفاع ملی تقویت یافته وهمچنین وظایف انقلابی به نحو درست درک شوند. میبایستی درشمال نیروهای کافی بوجود آورده شود، آنچنان نیروئی که به شمال امکان میداد که تا علیه حملات هوائی ومحاصره ای خود دفاع کند، درمقابل امکان توسعه جنگ از طرف دشمن، هرچه قدرهم وسعت آن زیاد باشد، سینه سپر کند. از مبارزۀ برادران درجنوب به حد اعلاء خود پشتیبانی نموده وهمزمان با آن به ساختمان سوسیالیسم ادامه دهد .

امپریالیستهای امریکائی بخاطر ویرانی هرچه بیشتر شمال کشورما نیروهای عظیم دریائی وهوائی را تجهیز کردند . تحت رهبری حزب، مردم آرامش خودرا حفظ کرده وقدرت خلاقه وقهرمانی ازخود نشان دادند: درحالیکه هم میهنان ما روز بروز به پیروزیهای بیشتری نائل میشدند، تمام حملات دشمن رادفع می کردند.

درطی چهارسال جنگ نابود کننده آمریکائیها جنایات تصورناپذیری راعلیه خلق ما مرتکب شدند. آنان حملات خودرا به شهر ها، مراکزاصلی استانها، مراکز شهرها ومناطق پرنفوذ، متمرکز کرده وتعداد زیادی ازهم میهنان ما را کشتند. شش شهر بزرگ شمال، هانوی، هایفون، نام دین، تای نگوئین، ویت تری و وینه چندین بار پشت سرهم مورد هدف قرار گرفتند. از سی مرکز اصلی استانها ، 25 مرکز چندین بارمورد حمله قرار گرفتند وشش مرکز بکلی نابود شدند اونگ هوی، نینه بینه، فولی، باکیاک، ین بای و سون لا وتعداد زیادی از مراکز شهرها باخاک یکسان شدند. به عنوان مثال حاتو(درکوانگ نیته) وهوخا(دروین لین). امپریالیستها جنایات بازهم فجیعتری مرتکب شدند:   آنان به سد ها وتأسیسات آبیاری حمله کرده وتعداد زیادی مدارس، موسسات بهداری، مریض خانه، کلیسا ومعابد را بمباران کردند.

اما هرچه بیشتر آنان به جنایات خود ادامه میدادند، شکستهای مفتضحانه تری درهردومنطقه ویتنام نصیبشان میگردید. در31 مارس سال 1968 دولت امریکا مجبور به بیرون کشیدن خود ازبن بست شد واعلام داشت که بمباران شمال را محدود خواهد کرد. دراوائل نوامبرسال 1968 مجبورشد که به بمباران سراسرخاک جمهوری دموکراتیک ویتنام بدون قید وشرط خاتمه داده ومذاکرات را با نمایندگان حکومت ما وجبهه آزادیبخش ویتنام جنوبی درکنفرانس چهارطرفۀ پاریس شروع کند.

بدین ترتیب مردم شمال، پرچم پیروزی با شکوه چهارسال مبارزۀ قهرمانانه را باموفقیت به اهتزاز درآورد. طبق آماری که هنوز کامل نیست، ما تا اول نوامبر سال 1968 تعداد 3243 هواپیمای جت، درمیان آنها 6 هواپیمای بی 52  ودو فروند هواپیمای آ- - 111 اف که دارای بال متغیرند، هدف قرار داده هزاران خلبان دشمن راکشته یا اسیر کرده ایم، صدها کشتی جنگی، به انواع مختلف، آتش زدیم وبدین ترتیب کاملاً برجنگ نابودکنندۀ امریکائی پیروزشدیم .

حزب ما ازهمان آغاز، ارزیابی دقیقی از اهداف استراتیژیک دشمن، امکانات به تحقق پیوستن این اهداف وهمچنین نکات ضعیف وقدرت این استراتیژی را درسطوح سیاسی ونظامی آن بدست داد. حزب ما بویژه اساسی ترین نقطه ضعف استراتیژیک امریکائیها را دراین جنگ شناخت. باحرکت از شرائط شکست درمیدانهای جنگ جنوب ویتنام، ازابتدا جنگ تخریبی امریکائیها دارای خصلت غیرفعال (پاسیو) بود واز دید استراتیژیک ازهمان آغاز به شکست محکوم بود. هرچه برشدت آن افزوده میشد، شکستهایش بزرگترشده وامریکائیها بازبیشتر درموضع غیر فعال (پاسیو) فرومیرفتند.

بخاطر مبارزه با جنگ نابود کننده، حزب ما از یک استراتیژی صحیح استفاده کرد: یعنی مبارزۀ آزادیبخش مجموعه خلق را درهمه سطوح وبرای مدت طولانی سازمان داده، اساسأ به نیروی خود متکی بوده وبدینوسیله وهمزمان با آن درجهت کسب کمک موثر بین المللی کوشش میکرد.

 

ادامه دارد.


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com