File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                 

www.razmendagan.com                                                                                  afgrazm@gmail.com


ارسالی : گل افروز

۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

 

بازتایپ تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام

 

به ادامه گذشته :

 

قسمت چهارم

 

تمام خلق بخاطر آزادی جنوب ، دفاع از شمال ومتحدکردن مسالمت آمیز دوباره کشور،

علیه تجاوز امریکا مبارزه میکند .

1969-1965

 

تصمیم به مبارزه با امریکائیها وپیروزی برآنها.

 

بعد از اینکه امپریالیستهای امریکائی نتوانستند بوسیله فریب ،حکومت دیکتاتور- فاشیستی وابسته بخود وهمچنین بوسیله "جنگ ویژه" ( Spezial ktleg) کشوررابه نئوکلنیالیسم تبدیل کنند، درویتنام جنوبی دست به "جنگ محلی "زده و"جنگ تخریبی " کاملا شدید را علیه شمال دامن زدند. اواخر سال 1965 ارتش وابسته به امریکا درجنوب 200 هزار نفر بود.

جلسات تشکیل شده پلینوم کمیته مرکزی درسال 1965 که موضع حاد-انقلابی راپذیرفتند و ازمتدهای تحلیلی علمی استفاده کردند. تحلیلی کاملا عمیق وارزیابی همه جانبه اوضاعی را بدست دادکه استراتیژی جدید امریکائی آنرا ایجاب کرده بود. نشستها به نتایج زیرین رسیدند:

جنگ تجاوزکارانه امریکا درجنوب ،باتوجه باهداف وخصلت آن جنگی تجاوز کارانه باقی خواهد ماند. جنگی که هدفش ایجاد نو استعماری است. اما این جنگ از جنگی که بطورعمده متکی بارتش دست نشانده بودبیک جنگ امریکائی که متکی بدونیروی استراتیژیکی است یعنی گروه اعزامی ایالات متحده وارتشهای وابسته سوق داده شد.

جنگ دائما مسیرشدیدتر وسخت تری را میپیمود. اما باوجودیکه امپریالیستها دریک شرائط شکست وپاسیوبسرمیبردند. جنگ را تشدید کرده وتوسعه میدادند. آنان استراتیژی را تعقیب میکردند که به بن بست منتهی شده وسرشار از تضاد بود:  دردرجه اول آن تضادی که بین هدف منحصر بفرد سیاست نو استعماری ومتدهای اجرای آن وجود داشت یعنی ارسال گروه اعزامی باهدف اجراء حمله به شیوه های استعماری آن. بدین نحو خصلت واقعی تجاوز امپریالیستهای امریکائی وهمچنین   خصلت خیانت کارانه حکومت وارتش دست نشانده آن در ویتنام عیان گردید. تضاد بین ملت ویتنام وامریکائیها ودست نشاندگان درسراسر کشور آشکار شد. دردرجه دوم، گروه اعزامی، امریکائی بخاطرخصلت غیر عادلانه جنگ تجاوزکارانه، بدون ایده آل مبارزه میکرد وبدین دلیل دشمنی خلق ویتنام ونفرت وانزجار امریکائیهای مترقی وخلقهای سراسرجهان را برای خود بهمراه آورد. درست بهمین جهت نیروی مبارزاتیشان فقط میتوانست تحلیل یابد. باوجود تجهیزات مدرنش نمیتوانست در مقابل قدرت متحد ارتش وخلق ما مقاومت کند ونه با جنگ توده ای ما مقابله کند. ثالثأ با وجود اینکه امریکائیها از قویترین توان اقتصادی ونظامی اردوگاه امپریالیستی برخوردار بودند، نه وضع جهانی ونه اوضاع درخود ایالات متحده بانها اجازه میداد که بالکل ازاین توان استفاده کرده ونیروهای خودرابطور نامحدودی در ویتنام مستقر کنند، بگذریم از اینکه ازاین امرچه اشکالات بزرگی، چه در میدانهای جنگ ویتنام، درجهان وچه در خود ایالات متحده منتجه میشد.

برخلاف آن نیروهای انقلابی خلق ویتنام ازهر لحاظ توسعه مییافت ودر وضعیت کاملا مناسبی بسر میبردند. در جنوب اکثریت وسیعی از مردم بدور جبهه آزادیبخش ملی، سازماندهند ورهبرکل مبارزات میهن پرستانه، متشکل ومجتمع شده بودند. نیروهای ارتش آزادیبخش بسرعت رشد کردند، مبین روحیه بالای مبارزاتی بودند وتقریبآ درتمام مناطق، مناطق مهم استراتیژیک محکم جا باز کرده بودند. جنبش انقلابی درشهرها شدت مییافت. باوجود اینکه مناطق آزاد شده بطور ناقص اداره میشدند، اما این مناطق اکثریت مردم ویتنام را در بر میگرفتند واستحکام مییافتند. حزب انقلابی خلق که بر پایه وسیع و مستحکمی متکی بود، بیانگرپیشاهنگ قهرمانی بودکه درمبارزه ابدیده گردیده ومحکم با توده ها متحد شده است، پیشاهنگی که از اعتماد مطلق خلق برخوردار بوده ودارای مشی وسیاست دقیقی بود که برتجربه غنی سیاسی ونظامی پایه گذاری شده است.

درشمال آنجائیکه افکار ما دائما متوجه برادران مان درجنوب بود، ما بوظیفه خود، مبنی براینکه دوش بدوش آنان علیه تجاوز کاران امریکائی وبخاطرآزادی ملی مبارزه شود، کاملا آگاهی داشتیم. بیش از ده سال بعد از انقلاب وساختمان سوسیالیسم درشمال که نیروهای اقتصادی ونظامی آن رشد کرده بود، به پایگاه مستحکمی برای انقلاب در سراسر کشور تبدیل شده بود.

مبارزه بحق خلق ویتنام درهر بخش آن هر روز بیش از روز دیگر از طرفداری و پشتیبانی پرقدرت کشورهای برادرسوسیالیستی، دولتهای ملی دیگر وهمچنین خلقهای صلحدوست جهان وبالاخره خلق امریکا، برخوردار میشود.

با توجه به شکستهای دشمن وپیروزیها بزرگ ما باوجود اعزام ارتش چندین هزار نفری اکتشافی بجنوب ویتنام، تناسب نیرو ها از نظر اصولی تغییر نکرد. ما پایگاه محکمی در اختیار داشتیم که از طریق آن توانستیم تصمیم گیری وابتکار عملیات و همچنین شرائطی را که برای پیش بینی نمودن تصمیممات کوتاه مدت وطولانی دشمن ضروری بود، در دست خود نگهداریم با حرکت ازاین ارزیابی اوضاع ، کمیته مرکزی تصمیمات خودرا مبنی بربسیج تمام نیروهای حزب، ارتش وخلق ، تاکید کرده تا "جنگ تجاوزکارانه امریکائی رادرتحت هر شرائطی که انجام گیرد محکوم بشکست نموده، تا ازشمال دفاع شود، جنوب آزاد گردید، انقلاب دموکراتیک توده ای را در سراسر ویتنام بسر انجام رساند وکوشش درجهت وحدت مجدد ومسالمت برکشوربعمل آورد." ( تصمیم پلینوم دوازدهم کمیته مرکزی حزب دسامبر1965)

 

ادامه دارد.


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com