File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                           

www.razmendagan.com                                                                                      afgrazm@gmail.com 


لاله

۵ مارچ ۲۰۱۴

 

Text Box: لاله
 
تاریخ حزب کار آلبانی
 
 
انستیتوی تحقیقات مارکسیستی لنینیستی در جنب کمیتۀ مرکزی حزب کار آلبانی
چاپ «نعیم فراشری» تیرانا 1969
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                         قسمت یازدهم

 

مشی جدید نهضت کمونیستی آلبانی

شرایطی که در اثر تشدید خطر فاشیسم ایجاد شده بود کاملاً ایجاب می کرد که در آلبانی نه فقط همکاری نزدیک بین گروه های کمونیست به عمل آید بلکه تمام فعالیت آنها با روح تصمیمات کنگرۀ هفتم انترناسیونال کمونیستی تجدید سازمان یابد.

نخستین کوشش در اجرای مشی کمینترن از طرف کمونیست های آلبانی مقیم خارج به عمل آمد. در مارچ 1936 به ابتکار فراکسیون کمونیستِ کمیته رهائی ملی مقیم پاریس، «جبهۀ دموکراتیک» سازمان های سیاسی آلبانی در مهاجرت تشکیل شد. ولی بخش محافظه کار بورژوازی ضد زوغو در مهاجرت، که نماینده اش در این جبهه «باشکیمی کمبتار» بود از لحاظ سیاسی منحط شده بود و نمی توانست به عملیات میهن پرستانه و انقلابی دست بزند. بالنتیجه «جبهۀ دموکراتیک» به زودی منحل گردید.

چون در آلبانی حزبی وجود نداشت که رسماً به عنوان شعبۀ کمینترن شناخته شده باشد گروه های کمونیست داخل کشور هنوز ارتباط منظمی با کمینترن نداشتند. معذالک کمینترن هر چند گاه به وسیلۀ علی کلمندی و کمونیست های آلبانی مقیم فرانسه از فعالیت گروه های کمونیست آلبانی مطلع میشد.

در دسامبر 1936 علی کلمندی گزارشی به جلسۀ مبارزان کمونیست که در خارج فعالیت میکردند، داد. جلسۀ مذکور به ابتکار شعبۀ کمینترن در مسکو تشکیل شد تا به تحلیل وضع نهضت کمونیستی آلبانی بپردازد و وظائفی را که طبق رهنمود های کنگرۀ هفتم کمینترن بر عهده او گذاشته میشد معین کند. علی کلمندی خواستار آن بود که کار برای سازمان دادن و ایجاد حزب کمونیست بسط یابد و اقدام مهم در این زمینه عبارت باشد از ایجاد یک مرکز سازمانی در آلبانی که بر گروه های موجود و در درجه اول بر گروه کورچا متکی گردد. وظیفۀ مرکز مذکور میبایست عبارت باشد از «تقویت گروه های کمونیست و رهبری آنها، سازمان دادن نهضت کمونیستی در سراسر آلبانی و همچنین دعوت کنگرۀ موسسان حزب کمونیست آلبانی»[1]. علی کلمندی ضروری میدانست که یک سازمان کمونیستی مستقل وجود داشته باشد و جنبش سندیکائی و ضد فاشیست را رهبری کند. می بایست به ابتکار کمونیست ها و رهبری آنها سازمانی مخفی و متمرکز با خصلت دموکراتیک و ضد فاشیست بوجود آید تا به خاطر استقرار جمهوری دموکراتیک و الغاء قرارداد های اسارت آور تحمیلی ایتالیای فاشیست بر علیه رژیم زوغو و امپریالیسم ایتالیا مبارزه کند. و بر اساس این سازمان میبایست جبهۀ توده ای تشکیل شود.

جلسه پس از بررسی گزارش، تصمیماتی گرفت که مورد تائید کمینترن واقع شد. به موجب تصمیمات مذکور میبایست سازمانی مخفی با خصلت دموکراتیک و ضد فاشیستی در آلبانی بر پا گردد که به وسیلۀ کمیتۀ مرکزی مرکب از کمونیست ها و ناسیونالیست های میهن پرست رهبری شود. هستۀ کمونیست این کمیته میبایست مرکب از پنج نفری باشد که در درون کشور فعالیت دارند و سازمان مذکور میبایست پایه ای برای تشکیل جبهۀ توده ای باشد. کمینترن در مورد سازمان های کمونیستی بر این واقعیت تکیه میکرد که حوزه های سابق از توده ها جدا افتاده اند، در خود فرو رفته اند و بالنتیجه قادر بر اجرای مشی جدید نیستند. پس این حوزه ها و ارگان های رهبری آنها باید موقتاً منحل گردند و پس از آنکه پایه های محکمی در میان توده ها در اثر فعالیت در جمعیت های قانوناً به رسمیت شناخته شده، ایجاد شد. بر اساس موازین حزب تجدید سازمان یابند. کمونیست ها میبایست بین خودشان تماس های انفرادی داشته باشند. هسته کمونیست کمیتۀ مرکزی تا موقع تشکیل حزب، وظیفه مرکز سازماندۀ کمونیستی را بر عهده خواهد داشت. برنامه حداقل کمونیست ها که می بایست در عین حال برنامه سیاسی سازمان جدید هم باشد در دو وظیفه اساسی خلاصه میشد:

 الف – مبارزه برای دفاع از حقوق ملی،

 ب- مبارزه برای دفاع از حقوق دموکراتیک با تکیه بر بدوی ترین مطالبات توده های خلق.

سازمان جدید در دفاع از استقلال ملی میبایست با کلیه طبقات، اقشار اجتماعی و عناصریکه هوادار مبارزه با اسارت فاشیستی بودند همکاری کند. ترویج مشی جدید میبایست به وسیله یک ارگان مخفی صورت گیرد که کمونیست ها انتشار دهند.

علی کلمندی و کوسوتاشکو ماموریت یافتند که این رهنمودها را به آلبانی برسانند. علی کلمندی به فرانسه رفت تا شاید اجازه ورود به آلبانی بگیرد. او در فرانسه در صفوف کمونیست ها و مهاجران آلبانی به فعالیت پردامنه ای برای اجرای مشی جدید دست زد و به ویژه کوشید تا از فعالیت للازار فوندو، عضو فراکسیون کمونیست کمیته رهائی ملی که به خرابکاری در کار کمونیست های آلبانی در فرانسه مشغول بود، پرده بگیرد. للازار فوندو در این امر که داوطلبان آلبانی برای نبرد با فاشیسم به اسپانیا اعزام شوند اخلال میکرد و به طرفداری از پیروان بوخارین، ترتسکی و سایر دشمنانی که از طرف حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی محکوم شده بودند برخاسته بود و سر انجام صریحاً خود را مخالف اتحاد شوروی خواند: او به عنوان مرتد کمونیست، فتنه انگیز و عامل امپریالیسم افشاء گردید و از صفوف نهضت کمونیستی آلبانی اخراج شد.

علی کلمندی در اثر بیماری نتوانست برای اجرای رسالت خویش به آلبانی باز گردد و در 11 فوریۀ 1939 در پاریس درگذشت. 

ادامه دارد...

[1] - همانجا


www.razmendagan.com                                                                afgrazm@gmail.com