File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg

www.razmendagan.com                                                                                         afgrazm@gmail.com


نويسنده: ماریو سوزا ــ مترجم: پيام پرتوى
۱۵ جولای
۲۰۱۴

 

 

(۲)

 

حقيقتى که آشکار نشد

تحقيقات جديد افسانه ميليونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهير شوروى در دوران استالين را نشان ميدهد.

نويسنده:ماريو سوسا

مترجم: پيام پرتوى

http://www.mariosousa.se/Sanningensomkombort.html

 

ويليام هرست يک دوست خوب براى هيتلر

 

کمک٬ در اين جنگ روانى بر عليه اتحاد جماهير شوروى٬ ويليام راندولف هرست نام داشت. هرست روزنامه نگار و ناشر روزنامه آمريکايى٬ بعنوان پدر واقعى روزنامه هاى جنجال برانگيز٬ معروف به مطبوعات زرد٬ شناخته شده است.

 

در سال ١٨٨٥ پدر او جرج هرست٬ ميليونر در صنعت معدن٬ سناتور و روزنامه نگار٬ او را به رياست روزنامه فرانسيسکو ديلى اگزامينر منصوب نمود. اين آغاز امپراطورى مطبوعاتى  هرست بود٬ مطبوعاتى که زندگى روزانه و ارزشهاى مردم آمريکاى شمالى را بشدت برجسته مينمود.

 

ويليام هرست پس از مرگ پدرش کليه سهام خود را در صنعت معدن بفروش رساند و حکومت بر جهان مطبوعات را آغاز نمود. اولين خريد او روزنامه نيويورک مورنينگ ژورنال بود که او آنرا به روزنامه اى جنجال برانگيز مبدل نمود. اگر ظلم و ستم و جنايتى براى گزارش وجود نداشت٬ روزنامه نگاران و عکاسان بايد آنرا "بوجود" مياوردند. اين ابتذال٬ بى رحمى و بى توجهى به حقايق مشخصه "روزنامه زرد" است.

 

اکاذيب هرست او را به يک روزنامه نگار موفق و ميليونر مبدل نمود. با ثروتى معادل ٢۰۰ ميليون دلار٬ او در سال ١٩٣۰ يکى از ثروتمندترين مردان جهان بود. او پس از خريد مورنينگ ژورنال با خريد و يا شروع روزنامه هاى روزانه و هفتگى در سراسر آمريکا آغاز نمود.

 

در دهه٤۰ ويليام هرست صاحب ٢٥ روزنامه٬ ٢٤ نشريه٬ ١٢ ايستگاه راديويى٬ دو نهاد خبرى٬ يک نهاد خبرى براى صنعت فيلم سازى٬ شرکت فيلم کوسموپوليتن و غيرو و غيرو بود. او در سال ۱۹۴۸ در آمريکا٬ بالتيمور٬ يکى از شرکتهاى تلويزيونى٬ دبليو بى اى ال ٬ را خريدارى نمود. هرست روزانه ١٣ ميليون روزنامه در آمريکا ميفروخت تقريبا ٤۰ ميليون خواننده در روز.

 

روزانه تقريبا يک سوم از مردم بالغ آمريکا روزنامه هاى هرست را ميخواندند! ميليونها نفر در سراسر جهان پيغامهاى او را از طريق سرويسهاى خبرى٬ فيلمها و تعداد بسيارى از نشريات که به ارقامى بسيار زياد در سراسر جهان منتشر و ترجمه ميشد٬ دريافت مينمودند.

 

ارقام به ما بروشنى آن تاثيرى را نشان ميدهند که امپراطورى هرست طى دهه ها  بر روى زندگى سياسى آمريکاييها و زندگى سياسى بقيه جهان گذاشت (از جمله بر عليه شرکت آمريکا در جنگ جهانى به نفع اتحاد جماهير شوروى و کارزارهاى ضد کمونيستى مک کارتى در دهه١٩٥۰).

 

 

ارزشهاى مورد قبول ويليام هرست بشدت محافظه کارانه٬ ناسيوناليستى و ضد کمونيستى بودند. سياست او بشدت متمايل به راست بود.

 

او در سال ١٩٣٤ به آلمان نازى سفر کرد و در آنجا توسط هيتلر بعنوان مهمان و يک دوست خوب مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن روزنامه هاى او با چاپ مطالبى بر عليه سوسياليسم٬ اتحاد جماهير شوروى و بخصوص رهبر آن استالين٬ ارتجاعيتر شدند. هرست براى انتشار تبليغات خالص نازى در نشريات خود نيز کوشش نمود.

 

 

در نشريه او به بزرگترين شريک هيتلر٬ هرمان گورينگ٬ با مجموعه اى از مقالات فضايى داده شده بود. اما هرست در اينجا زياده روى و اعتراض خوانندگان او را به اجتناب از درج مقالات گورينگ ناگزير نمود.

 

پس از ملاقات با هيتلر تحريکات جنجال برانگيز نشريات هرست خود را بر روى "افشاى" حوادث وحشتناک در اتحاد جماهير شوروى متمرکز نمودند در آنجا قتلهاى من درآوردى و نسل کشى٬ بردگى٬ زندگى لوکس براى حکومتگران٬ قحطى و مرگ براى مردم "اخبار روزانه" بود.

 

او مطالب مورد نياز خود را از گشتاپو و آلمان نازى دريافت مينمود. صفحات اول نشريات اغلب با کاريکاتورها و عکسهايى قلابى از اتحاد جماهير شوروى مزين و استالين اغلب بعنوان يک قصاب شرير و بزرگ مجسم ميشد. توجه داشته باشيد که کليه اين مقالات روزانه توسط ۰٤ ميليون نفر در آمريکا و ميليونها نفر ديگر در سراسر جهان خوانده ميشدند.

 

 

افسانه از  قحطى جان دادن در اوکراين

 

از جمله تبليغاتى که نشريات هرست بر عليه اتحاد جماهير شوروى به پيش ميبردند٬ مرگ ميليونها نفر در اوکراين از قحطى بود. اين کارزار در ١٨ فوريه ١٩٣٥ در روزنامه شيکاگو آمريکن با تيترى بزرگ که سراسر صفحه اول را پوشانده بود آغاز شد: "مرگ شش ميليون نفر از گرسنگى در اتحاد جماهير شوروى".

 

به نفع آلمان نازى٬ روزنامه نگار نجيب زاده و هوادار نازيها هرست٬ داستانهاى شگفت انگيزى را در مورد يک نسل کشى به تحريک بلشويکها٬ ميليونها انسان از قحطى جان داده در اوکراين٬ منتشر مينمود.

 

پس زمينه مبارزه طبقاتى بزرگى بود که در سراسر روستاهاى اتحاد جماهير شوروى در آغاز ده۰١٩٣ جريان داشت٬ زمانيکه کشاورزان بدون زمين و فقير با مالکان بزرگ و حکومت کولاکها مبارزه مينمودند و بمنظور مبارزه براى کشاورزى اشتراکى بپا خواسته بودند.

 

اين مبارزه بزرگ طبقاتى٬ که ۰١٢ ميليون انسان را شامل ميشد٬ عدم ثبات را در توليد کشاورزى و در برخى از نقاط مرگ از گرسنگى را بوجود آورده بود. اين قحطى به نوبه خود سيستم ايمنى بدن انسانها را ضعيفتر و آنها را به آسانى قربانى بيماريهاى عفونى و همه گير مينمود.

 

 

البته تاسف بار است که انسانها ميميرند٬ اما اينگونه بيماريهاى همه گير تنها به اتحاد جماهير شوروى اختصاص نداشت. ميان سالهاى ١٩١٨-۰١٩٢ آنفلوانزايى همه گير در سراسر اروپا و آمريکا منتشر شد٬ آنفلانزاى اسپانيايى٬ که جان چندين ميليون انسان را در آمريکا و ۰٢ ميليون نفر در اروپا (۰۰۰۰٢٥ نفر در سوئد) را گرفت. هيچکس حکومتگران کشورهاى اروپايى را بدليل اينکه جان ميليونها انسان را گرفته باشند محکوم نکرد.

 

کشورها و دولتها راهى براى حل اين بحران نداشتند. تنها پس از پيشرفت پنى سيلين در اواخر دهه۰٤ و طى جنگ جهانى دوم بود که شرايط براى مبارزه با اين بيمارى فراهم آمد

 

گزارشهاى منتشر شده در روزنامه هاى هرست٬ در مورد ميليونها انسان قربانى در جريان قحطى اوکراين "توسط کمونيستها"٬ همراه با جزيئات و دهشتناک بودند.

 

نشريات او در جهت واقعى جلوه دادن اين اکاذيب از هر گونه امکانى بهره بردارى مينمودند. افکار عمومى در غرب بر عليه اتحاد جماهير شوروى بشدت تحت تاثير قرار گرفته و افسانه ميليونها مرگ و مير آغاز شده بود.

ادامه دارد

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com