File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg

www.razmendagan.com                                                                                           afgrazm@gmail.com


نويسنده: ماریو سوزا ــ مترجم: پيام پرتوى
۱۴ جولای ۲۰۱۴

 

 

(۱)

حقيقتى که آشکار نشد

تحقيقات جديد افسانه ميليونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهير شوروى در دوران استالين را نشان ميدهد.

نويسنده:ماريو سوسا

مترجم: پيام پرتوى

http://www.mariosousa.se/Sanningensomkombort.html

 

اتهامات ادعايى در مورد ميليونها انسان بيگناه به بند کشيده شده و کشتار آنها در دوران حکومت استالين در اتحاد جماهير شوروى. از هيتلر تا هرست٬ کانکوست و  شولژنتسين

چه کسى در جهان قادر به پرهيختن از داستانهاى شگفت انگيزى بوده است که در مورد قتل٬ کشتار و مرگهاى مشکوک در اردوگاههاى کار اجبارى گولاگ در اتحاد جماهير شوروى سابق منتشر شده اند؟

چه کسى قادر به پرهيختن از روايتهاى منتشر شده در مورد ميليونها انسانى بوده است که در دوران حکومت استالين بر اتحاد جماهير شوروى از گرسنگى جان باختند و توسط او بصورتى خودسرانه اعدام شدند

در کتب٬ نشريات٬ رسانه هاى خبرى و فيلمهاى منتشر شده در جهان سرمايه دارى اين روايات دست بدست ميچرخند و افسانه هاى مربوط به ميليونها قربانى که بخاطر سوسىاليسم جان باختند تقريبا براى پنجاه سال بصورتى نامحدود رشد نموده اند 

اما اين اعداد و ارقام از کجا ميايند و چه کسى آنها را منتشر مينمايد؟ و در ادامه٬ اين داستانها تا چه ميزان با حقيقت همخوانى دارند؟ براى مٽال در بايگانيهاى محرمانه سابق در اتحاد جماهير شوروى٬ توسط گورباچف در سال ۱۹۸۹ بمنظور تحقيقات در دسترس عموم قرار گرفت٬ چه چيزى براى خواندن وجود دارد؟

بر اساس اسطوره شناسان سرمايه دارى داستانهاى مربوط به ميليونها مرگ و مير در اتحاد جماهير شوروى- ه استالين بايد همزمان با باز شده بايگانيها مورد تاييد قرار ميگرفتند آيا چنين شد؟

ماريو سوزا در مجموعه اى از مقالات منتشر شده در نشريه کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد [مل]) در آوريل ۱۹۹۸ به افشاى منابع اين اسطوره ها ميپردازد

او در ادامه به بازبينى گزارشات بايگانى محرمانه پرداخته و ارقام واقعى زندانيان٬ نوع مجازات و مدت مجازات٬ شمار واقعى مرگ و ميرها و محکومان در اتحاد جماهير شوروى ه٬ تحت رياست استالين را به روشنى محاسبه مينمايد

 

 

در سال ١٩٣٣ در سياست آلمان تغييراتى رخ داد٬ تغييراتى که مشخص کننده تاريخ جهان در دهه آينده بود. در ٣۰ ژانويه هيتلر صدر اعظم ميشود و دولت خشنى بر سر کار ميايد که کمترين احترامى براى قانون قاٸل نيست انتخابات جديد بمنظور مستحکم نمودن مواضع نازيها در مورد در ٥ مارس بسرعت تصميم گرفته ميشود.

 

نازيها براى تضمين نتيجه انتخابات يک روش تبليغاتى فوق العاده را اتخاذ مينمايند. آنها يک هفته قبل از آغاز انتخابات٬ ٢٧ فوريه٬ پارلمان را به آتش ميکشند و کمونيستها را به انجام آن متهم مينمايند. بدبنال آن حزب کمونيست ممنوع٬ تعداد کثيرى از اعضاى حزب دستگير و اوضاع کشور بشدت غير عادى ميشود. پارلمان نازيها در روز انتخابات ۱۷۳ ميليون راى و ٢٨٨ کرسى پارلمان را بخود اختصاص ميدهند٬ تقريبا ٤٨ درصد (در مقايسه با ۱۱٬۷ ميليون و ١٩٦ کرسى در نوامبر ١٩٣٢).

 

نازيها پس از غيرقانونى اعلام نمودن حزب کمونيست٬ سوسيال دمکراتها و اتحاديه ها را متلاشى نمودند. اولين اردوگاههاى کار اجبارى با هواداران کمونيستها پر شد. اندکى پس از آن٬ ٢٤ مارس٬ هيتلر با کمک جناح راست در مجلس قانونى را به تصويب رساند که بر اساس آن قدرت را بدون استنطاق پارلمان بمدت چهار سال بدست ميگرفت.

 

تعقيب و آزار يهوديان آغاز و اولين گروه به بند کشيده شده ى آنها در اردوگاههاى کار اجبارى که در آنزمان کمونيستها وديگر جريانات چپ در آن زندانى بودند٬ جاى داده شدند. هيتلر در ادامه کليه توافقنامه هاى بين المللى را نقض و در آلمان نازى تجديد تسليحات نظامى٬ از هر نوع آن٬ با تمام قدرت آغاز ميشود. وضعيت زمانيکه افسانه ميليونها انسان قربانى شده در اتحاد جماهير شوروى شکل گرفت اينچنين بود.

 

اوکراين بعنوان بخشى از فضاى حياتى آلمان

گوبلز وزير تبليغات در کنار هيتلر بود٬ و مهمترين وظيفه اش قبولاندن روياهاى نازيها به مردم آلمان بود. رويا در مورد نژادى خالص در آلمان بزرگ٬ کشورى با نيازى بزرگ در مورد "Lebensraum"٬ فضاى حياتى. اين فضاى حياتى٬ يک منطقه وسيعتر از منطقه فعلى آلمان٬ بايد در شرق تسخير و به آلمان اضافه ميشد.

 

در سال ١٩٢٥ هيتلر در کتاب خود مبارزه من به اوکراين به عنوان بخشى از فضاى حياتى آلمان اشاره نموده بود. اوکراين و ديگر مناطق گسترده ديگردر شرق جهت استفاده از آن بطريقى "صحيح" توسط ملت آلمان فتح ميشدند.

 

 شمشير آلمانى کشور را جهت دادن فضاى بيشتر به گاوآهن آلمان آزاد مينمود! با تکنيک و کارآفرينى آلمانى اوکراين به انبار غله آلمان مبدل ميشد! اما اوکراين بايد ابتدا از مردم خود "مردم دون پايه" آزاد ميشد. "دون پايگان" بايد٬ به گفته نازيها٬ بعنوان برده در خانه هاى آلمانى٬ کارخانه ها و زمينهاى کشاورزى٬ همه جا٬ آنجايى که اقتصاد آلمان به آنها نياز داشت٬ مورد استفاده قرار ميگرفتند.

 

فتح اوکراين و ديگر مناطق در غرب اتحاد جماهير شوروى به معناى اعلام جنگ بر عليه اتحاد جماهير شوروى بود٬ امرى که بايد در دراز مدت برنامه ريزى ميشد. در سال ١٩٣٤ وزارت تبليغات گوبلز کارزارى تبليغاتى را در مورد يک نسل کشى بلشويکى در اوکراين آغاز نمود٬ تبليغاتى در مورد يک قحطى گسترده٬ دامن زده شده توسط استالين٬ بمنظور مطيع نمودن کشاورزان و ناگزير نمودن آنها به قبول سوسياليسم.

 

هدف آماده نمودن افکار عمومى براى آزاد نمودن اوکراين توسط نيروهاى آلمانى بود. عليرغم انتشار برخى از مقالات منتشر شده در روزنامه هاى آلمانى و انگليسى٬ اما اطلاعات نازيها در مورد "نسل کشى" در اوکراين به آن شکل دلخواه در جهان منعکس نشده بود. در اينجا بايد از جايى به هيتلر و گوبلز کمک ميشد. نشان داده شد که اين کمک در کشورى بزرگ در غرب٬ آمريکا وجود داشت.

 

ادامه دارد

 


                                                www.razmendagan.com                                                                            afgrazm@gmail.com