File:Afghanistan Statua di Budda 1.jpg                                           

www.razmendagan.com                                                                                      afgrazm@gmail.com 


ژ. آژیر

۲۲ آګست ۲۰۱۶

 

       از تبلیغ  تا عمل اسلامی

تبلیغی های اسلام می گویند:

"اسلام به ذات خود ندارد عیبی               هرعیب که هست درمسلمانی ماست"

این چندتا کلمات، کلمات زبیاست؛ امادرعقب پردۀ این کلمات زیبا موجی از خون می جوشد؛ ترور وانفجار وسربریدن ها درآن ریشه دارد، بربادی و ویرانی شهرها دراو پیوند دارد، فقیرشدن توده ها درآن دخیل است، اردوی بیکاران که همه معتادان آیندۀ کشورهاهستند، تابع این کلمات است. تاریخ گذشتۀ اسلام وچند دهه جنگ های تنظیمی و طالبی درکشورما گواه این حقیقت می باشد. بنیادگرایان اسلامی می توانند هرکس رامارک غیراسلامی بزنند وبرآن ها تجاوز نمایند. گفتارفوق گفتارتوجیه گرانۀ منادیان این اسلام و غارتگران اسلامی وهم پیمانان ایشان است که از اسلام به عنوان یک چماق برای سرکوب توده ها استفاده می نمایند و با استفاده از اسلام روزنه های تجاوز را باز می سازند، ولی، با این هذیان، آن را بی عیب می خوانند. به ما حق نمی دهند که روی عیب های اسلام صحبت نمائیم، که مثلاً در اسلامیک مردحق داردچهارزن بگیرد، یعنی چهارکنیز. من نمی دانم برای زن ها، برده های درظاهر آزاد، درکجای این قانون عدالت اجتماعی وجود دارد؟ و با المقابل یک زن چرانمی تواند حتی رویش را به مرد دیگری نشان بدهد و باید رویش را هم بپوشاند؟ درقانون وراثت، زن نیم حق مرد را می برد. چرا او نیم انسان حساب می شود؟     هرگروپ اسلام گرا بالای همدیگرخود وبالای دیگران تیغ می کشند وحتا جمعی از مسلمان ها مسلمانان دیگر را، به خاطر تفاوت مذهب،  مانندگوسفندان حلال مینمایند. اینجاست که روز به روز نفرت جهانیان در مقابل اسلام مکتبی زیادشده می رود  واسلام آهسته آهسته درانزوا قرار می گرد، اما به زورسرنیزه و تفنگ قدرت های استعمارگر"کافر" بالای مردم تحمیل می شوند.بارها دیده شده که مسلمانان درجریان جنگ ها غنیمت های جنگی را بدست می آورند وزن ها را نیز غنیمت جنگی می شمارند.همیشه درجریان این جنگ های غیرعادلانه سرمردها بریده شده دارایی وزنان شان به غنیمت برده میشوند. قوماندان های جهادی ر افغانستان با همین تفکر، همه ایشان ازخیرات این غنیمت ها امروز درافغانستان مالک ملیاردهادالرهستند. آنهائی که نان خوردن خود را درگذشته نداشتند، با تکیه برهمین اسلام با قتل وغارت مردم، امروزدرقصرهای بزرگ زندگی می نمایند ویک تعداد کاسه لیسان اسلام وچلیگک های رقاصه  که برای خود درمملکت خود آش بریده نمی توانند درکانادا امروز برای دیگران سیمیان می برند. مسلمان های فراری ازدست اسلام که باهزارحیله و نیرنگ و با هزارچال و فریب خود رابه اروپا وغرب، زیرسایۀ "کافر"ها می رسانند ودراوراق انترویوی همه ایشان درج است که اینان ازدست ظلم طالبان و یاداعشیان ویا گروه های اسلامی دیگر، وطن خود را ترک نموده اند، حال اسلام پناه شده اند. این کافران واین لاتی هاهستند که برای شان پناه می دهند نه عربستان سعودی جائی که مرکزعبادت گاه مسلمانان است وسالانه ملیادها دالررا ازپول حاجی هابه ظروف عیاشی خویش می ریزند وبه مجالس شب نشینی های رقاصان به مصرف می رسانند. بااین پول مکاتب ما را آتش می زنند تامزرعۀ بیسوادی را، که یگانه منبع عایدات و تداوم زندگی ننگین شان است، بارورسازند وافیون تندروی را دروجود توده های نادان زرق نمایند. و این تودۀ عوام مالیات دهندۀ کافران هستند که  نانی را که می خورند آن را بااین مسلمانها تقسیم می نمایند، با دادن پول مالیات بچه های شان را به مکتب می فرستند تا داکتر وانجینرشوند و خودشان را نان مفت و خانه مفت می دهند  و زخم های شان را علاج می نمایند و درتمام مراسم مذهبی وکلتوری برایشان آزادی قایل می شوند. اما این نابخردان ناسپاس درهمان مراسم با بی حیائی "ونصرنا علی القوم الکافرین" می گویند و پیروزی طالب و داعش را به عنوان جیش المسلمین می خواهند ومردم ساده هم برای شان آمین می گویند. به اصطلاح مردم  وقتی که شکم های ایشان سیرشد نمک را می خورند و نمکدان را از کثافات وجود خود پرمی سازند. پاکستانی ها به نام تبلیغی های اسلام، خانه به خانه می گردند و درمساجد جوانان را شست وشوی مغزی می نمایند و می گویند باید مسلمانان جمع شوند تا کافران را نابودسازند. این ها نمایندگان خداوند درروی زمین هستند ومالکین جنت و دوزخ هستند؛ بی خبر ازاین که آن ها با این عملکرد نشان می دهند که خدای شان عاجز وناتوان است. آن ها کاری راکه خداوندانجام داده نتوانسته ویا نخواسته، انجام می دهند. یعنی طفل راکه خداوند درخانۀ عیسوی و یا هندو تولد نموده است و به علم خدائی خود لازم دانسته است تا بچه یک عیسوی ویا هندوباشد، این ها آن را به زورشمشیرمسلمان می سازند که این خودقیام درمقابل خدای شان است.  یعنی غلطی های خداوندرااصلاح می نمایند. این هاهستند که به دستان فرزندان ما تفنگ می دهند تا درجادۀ عام رفته بررخ مردم تیراندازی نمایند، بمب را انفجاردهند ومردم مظلوم وبیگناه را به قتل برسانند. این هاهم پیمانان ضدترقی وپیشرفت جامعه بشری هستند. با این تاریخ وتفسیر وعملکرد اسلام، آن شاعر شیوا بیان درست گفته است که:

اسلام به ذات خود سراسر عیبست      

نه این که هرعیب در مسلمانی ماست 


www.razmendagan.com                                                                afgrazm@gmail.com