به سایت رزمندگان خوش آمدید! | ϐ ی ښ !


ۀ       ی        ی    ی    یϐ    یϐ   ی     یی

 

ی ی:

ϻ ڼ/ ی
ϻ ڼ ΁ǘۍ ۍ ۍ ی


 

 

 

 

س. روشنگر

عبدالهادی رهنما
ی

ی ͘یی
ی

عبدالهادی رهنما

ی
ی

ی . ی
ۀ ی

ی ی ی
Ȑ Ȑی

یҘ
یی

عبدالهادی رهنما
ی

.

عبدالهادی رهنما
ی ی

ی
یی

ی

ی
ѐ

عبدالهادی رهنما
ی


ی یی

ی ی ی
ی ی

عبدالهادی رهنما

ی - ی .
ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

ارسالی
ϐی ʿ

س. روشنگر
Ϙ ی

ر ی
ۀ ی

عبدالهادی رهنما
ساربان گم کرده ام

عزت آهنگر نیزک
قلب زخمی کابل

رسول پویان
مرگ تدریجی

عزت آهنگر نیزک
مرگ قناری

ی "رهبر"

.
ی ی

عبدالهادی رهنما
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما

ع یҘ
ی

عبدالهادی رهنما
ی

ی . ی
ی ی

ی

عبدالهادی رهنما

.
ی ی

عبدالهادی رهنما


عبدالهادی رهنما
ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما
ی ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

عبدالهادی رهنما
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

رسول پویان
یی

عبدالهادی رهنما

رحیم آذر
ی

ع یҘ

ی .ی- ی یی

ی ی
ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما
کار گورکن و کار قاری ها

رسول پویان
سال های خراب

ش. آهنگر
ی

عبدالهادی"رهنما"

ی "ی"
ی

عبدالهادی "رهنما"
یی ѐ

.
"ی" ی یی "ی" Ͽ

رسول پویان
ی

ی ی ی

رسول پویان
ی

عبدالهادی رهنما
کسوف غم انگیز

رسول پویان
تجلیگاه دل

ی ی ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی

.
یی

عبدالهادی رهنما

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما

ی
ی یی

عبدالهادی رهنما
یۀ

ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی

ع یҘ
Ԙ ی

عبدالهادی رهنما

ی
Ȑیی

عبدالهادی رهنما
ی ی

عزت آهنگر نیزک

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما
ی

س. روشنگر
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی ی

عبدالهادی رهنما
ی

عبدالهادی رهنما
ی

عزت آهنگر نیزک

ی "ی"
ی "ی"
 

زنده یاد داوود سرمد

عزت آهنگر نیزک

ی ی
 

عبدالهادی رهنما
ی

عبدالهادی رهنما
 

.
ی

ی - ی . ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
شعلۀ عشق

عبدالهادی رهنما
ی

یҘ

عبدالهادی رهنما
  ϐی

عزت آهنگر نیزک
Ԙ

ی ی
ϐی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
آب محبت

عبدالهادی رهنما
 بهار مهربانی

عزت آهنگر نیزک
عطر ناب

عبدالهادی رهنما
 باغچۀ خاطرات

عزت آهنگر نیزک
های ای اهل قلم

عبدالهادی رهنما
 ȍ ی

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما
 ݘ

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما

یҘ
ی ی

ی

ی ی -ی . ی

س. روشنگر
غوغای دیگر

بلقیس پرنیان
گلی سرخ

عبدالهادی رهنما
 ی

عزت آهنگر نیزک

ΐ -ی .
ی ی !

عبدالهادی رهنما
 ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی
 

عزت آهنگر نیزک

ی
ی

ع یҘ

ر ی
ی

ی
ی

یی ی . ی

ی Ϙ ی


ی ی ی
ی

یҘ
Ҙ ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی

- رسالی ض. نوابی
ۀ ی

ی
ی

رسول پویان
ورطۀ فساد و تباهی

عزت آهنگر نیزک
دلم گرفته

رسول پویان
تار گسسته

عبدالهادی رهنما
پاسبان نمی بینم

عزت آهنگر نیزک
رقص هجران

عبدالهادی رهنما
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما
یۀ ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما

عزت آهنگر نیزک
Ӂی

عبدالهادی رهنما
Ԙ

عزت آهنگر نیزک
ی

عزت آهنگر نیزک
ݘ ی

عبدالهادی رهنما
Ҙ

عزت آهنگر نیزک
ی ی

عزت آهنگر نیزک

ی
ی ی

ی
ی

ی ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما

یی ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی

یҘ
ی ی

عبدالهادی رهنما
ی

یҘ
ی ی

عبدالهادی رهنما
مار آستین

زنده یاد حسیب مهمند
عقیق سرخ

عبدالهادی رهنما

عزت آهنگر نیزک
ی

ی
ی ی

یҘ

عبدالهادی رهنما
ی ǐ ی

عبدالهادی رهنما
ی

ی
ی

رسول پویان

عبدالهادی رهنما
ی ی

رسول پویان
ی ی

ی ی ی

عبدالهادی رهنما
Ȑ

ی
ی

.

ی ی ی
یۀ ی

ی ی ()
یϐ

ی
ی

عبدالهادی رهنما
یی ی

ی ی
ی

ی
ی

ی ی ی
ی

ی
ی

ی
ی

 

ی

 ی ͘یی
ی

عزت آهنگر نیزک

ی

ی یی ی

ی ی

ی
ی

.

عزت آهنگر نیزک
ی

ی
ۀ ی

ی
ی


ی ی - ی . ی

عزت آهنگر نیزک
Ԙ

رسول پویان
ییی

یҘ
ی

ی

ی

.
ی

یҘ
ی

ی ی
یۀ

ی ͘یی

زنده یاد عبدالقیوم "رهبر"
منبع خورشید

س. روشنگر
فرشتگان راه رزم

عبدالهادی رهنما
دلیران سرفراز

رسول پویان
دل خونبار کابل

.

عبدالهادی رهنما
یی

یҘ
ی

عبدالهادی رهنما
وطن فروشان

رسول پویان
کابل در خون شناور

عزت آهنگر نیزک
پرورشگاه سترگ

عبدالهادی رهنما
ی

رحیم آذر

. ی
ی

رحیم آذر
امـــیـــد

رسول پویان
جنگل وحشت

مجید نفیسی
دلیل آفتاب

عبدالهادی رهنما
آه، آب و آئینه 

زنده یاد عبدالرزاق شجاع
رستاخیز آزادی

عزت آهنگر نیزک

رسول پویان
ǎ

ی
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

س. روشنگر
مادر

یҘ
ی

ی

ی

ی

ی
ʁی ی

رسول پویان

ی
ی ی

رسول پویان
ی

.
یی ی

یҘ
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی ی ی
!!!

ی
ی

زنده یاد عبدالاله رستاخیز
ѐ ی

عبدالهادی رهنما

عزت آهنگر نیزک

یی ی
ѐ

ی ی
ی


ی یѐ

ی
ی یی

یҘ
ی

رسول پویان

یҘ
ی

رسول پویان
ی

عزت آهنگر نیزک
ۀ

ی
ۀ

ی
ȍ

رسول پویان
یی

عزت آهنگر نیزک
!

ی
ی

ارسالی ض. نوابی

ی ی ی

یҘ
ی

یی ی
ی

ی . ی

ی
ی ی

رسول پویان
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

ی ی
Ԙ

.

رسول پویان
ی

یی ی
Ԙ

عبدالهادی رهنما
ی

رسول پویان
ۀ ی

عبدالهادی رهنما
صدای پای تو

رسول پویان
موج شادی

عزت آهنگر نیزک
بهار آمده

زنده یاد استاد نورمحمد تابش
عروس شوق

ی
ی 1396 ...

عبدالهادی رهنما
ی

ی ی
ی

ی

ی

یҘ

.


ی

سیاوشیان نوین
ی ی


ی

ارسالی حزب کار ایران(توفان)
ҡ ی

یҘ

ی
ی ی

ی . ی
͘ی

.
... ی ی!

ی ی ی

ی Ԙی
ی ی

بهرام رحمانی

ی ی

یی ی
ѐ

ی ی .
Ӂی

ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی

یҘ
یی

عبدالهادی رهنما


ی ی !

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
بیست وچهار حوت

سیاوشیان نوین
بخوان به نام آزادی

رسول پویان

ی
ی ی

عبدالهادی رهنم ی .
ی


ی ی

ی

عزت آهنگر نیزک

س. روشنگر
ی

ی ی

استاد عبدالاله رستاخیز
عشق پرواز

سیاوشیان نوین
سرود آزادی

عبدالهادی رهنما
تار تار موی تو

سیاوشیان نوین
به جست و جوی حقیقت

ی ی ی
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی
ۀ


ی
!

رسول پویان

عزت آهنگر نیزک


س. روشنگر
Ϙ

یҘ

یی ی
ی ǁی

ی
یۀ ی

زنده یاد داوود سرمد
شب زمستان

س. روشنگر
سوم حوت، روز ناهید

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
یادگار چه بد

عبدالهادی رهنما- ی .
ییۀ

ی

ی
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

یҘ
ۀ


ی Ә

عبدالهادی رهنما
ای یادگار گمشده

رسول پویان
مرگ غریبان

ی "ی"
ی ی ϐی

عبدالهادی رهنما
ی

ی
یۀ Ԙ

س. روشنگر
شعر من

سیاوشیان نوین
عشق میهنی، عشق توده یی

ع یҘ

عبدالهادی رهنما
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
ی

یی ی
ی

ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
صفر بی عدد

سیاوشیاون نوین
استاد بزرگ سرمد

عبدالهادی رهنم- ی .

ی ی
ی ی

ی ی ی

عبدالهادی رهنما
ۀ ی

سیاوشیان نوین
ی

عزت آهنگر نیزک
فرزانه نما

رسول پویان
 فساد و افراط

سیاوشیان نوین
این وطن خانۀ من

ی: .
ی ی

ی
ی

سیاوشیان نوین
سرود

یҘ
ی

سیاوشیان نوین
ی

رسول پویان

ی- ی . ی
1347-ی

.
ی

ی
یی یی

.
ۀ

سیاوشیان نوین

سیاوشیان نوین
شکفتن در آفتاب

عبدالهادی رهنم -ی .
ی ی

یی ی
ѡ

ی ی
Ә

عبدالهادی رهنما
ی

یҘ
ی

ی ی
ی

یی - ۀ . .
ی
!

ی
ی

ی
ی ی یی یۀ ی Ͽ

ی

ی - ی .

ری
ۀ

ی ی

رسول پویان
ۀ ی

.
ی

.

ی

رسول پویان
ی

مارگوت بیگل - ارسالی نجیب ثاقب
سکوت
2

: .
ی ی یی ی Ͽ

عبدالهادی رهنما
یی

ی
ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

ی

ѐ ی - ی ی
Ә

ی ی
ی ی ی ی

عبدالهادی رهنما- ی .


ی

ی

شیخ اشعرا استاد فدائی هروی
مرغ لاهوتی

عبدالهادی رهنما
نگاه دل

زنده یاد عبدالرزاق شجاع
شور آزادی

یҘ
ϐی ی

رسول پویان

عبدالهادی رهنما
Ԙ ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی ی- ی .
ی یϿ

عبدالهادی رهنم - ی .
ۀ

ع یҘ
ۀ ی

عبدالهادی رهنما

ی

ی
ی ی

رسول پویان
ی

همایون ساحل
من غزل عاشقانه نمی گویم

رسول پویان
ساز عشق

.

ی

عبدالهادی رهنما

ی

ی
ۀ

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی

ی ǡ ی .

عزت آهنگر نیزک
ʐ ѐ


عزت آهنگر نیزک
ی

ی
ی

ی - ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

ی
ۀ ی

ی ی- ی . ی

.

. ی
ی ی

عزت آهنگر نیزک

ی
ǘ

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
یی

ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی ی

ی- سالی پ. وارسته
Ϙ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
پستۀ پوچ

رسول پویان
گلان سرخ پرپر

عزت آهنگر نیزک

ی
ۀ ی

مولانا جلاالدین محمد بلخی- ارسالی ض. نوابی
تو خود اسرار نهانی

محمد رضا شفیعی کدکنی
غزلی در مایۀ شور وشکستن

یҘ
یی

.
ی ی

همایون ساحل
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

یی ی

ی - ی .
ی

. Žی

ی ی
ی ی

ی
یی یی

همایون ساحل
ی

همایون ساحل

یҘ

ی -ی

همایون ساحل
ی

ی

عزت آهنگر نیزک

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
شکست

عبدالهادی رهنما
شرم و عار نیست

ی - ی .
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

. Žی
ی

همایون ساحل
پرنده در قفس

رسول پویان
شمشیر بیداد

ی
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

یҘ

همایون ساحل
اԘ ی

همایون ساحل
ǐ ی

رسول پویان

ی

همایون ساحل
ی

ی

ی


ی

ی

ی . ی
ܘ

یҘ
ی ۀ ی

ی ی
ی

ی . ی
ی

ی ی .
ی

. Žیѡ ی
ی یی

ی

ی

عبدالهادی رهنما
ی

ی ی ی ی
ی ی..

ی ی ی
Ȑ Ȑی

عبدالهادی رهنما
ی ی

س. روشنگر
یاد بادا

همایون ساحل
زندگی

عبدالهادی رهنمǡ ی .

ی ی
ی ϐ

عبدالهادی رهنما
ی

ی
ʡ ی

ی ی

ی ͘یی
͘

س. روشنگر
افسونگر

همایون ساحل
ابر سرگردان

حافظ شیرازی ارسالی ض. نوابی
نخواهد ماند

ی ی ی

ی ͘یی


عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
گل های

ی
ۀ

همایون ساحل
ј

هورخش مبارز

ی

عبدالهادی رهنما
گل

زنده یاد داکتر هاشم صاعد
آرزوی وطن

ارسالی آرمین
سنگر خونین خلق

ی ی .ی
ۀ Ԙ

ی یی ی . ی
ی

همایون ساحل

ی
ی ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
گل های پرپر

همایون ساحل
اولین عشق

رسول پویان
تاریخ رخشان وطن

هورخش مبارز
عشق زیبای من...

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح

ی

ارسالی ع. جامی
یی ی

ی ǡ ی .
ѐ

ی ی ی . ی
ی

. ѐ ی ی

ی
ۀ

ی . ی

رسول پویان
خونین

ی

عزت آهنگر نیزک
یۀ ی

عبدالهادی رهنما

ی ی ی .ی

عزت آهنگر نیزک

رسول پویان
ǘ ی

ی ی ی .

همایون ساحل

ی
ѐ ی

عزت آهنگر نیزک
ی ی

یҘ
ی

ی ی

ی
ی ی ی

رسول پویان
ۀ ی

.

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

ی
ۀ Ԙ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی ʿ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

رسول پویان
ی

عبدالهادی رهنم ی .
ی

ی
یۀ

.
ی ی

ی

ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی . ی
ی ͘ی

ی ی ی

رسول پویان

- ی . ی
ی

همایون ساحل
عـــیـــد

عزت آهنگر نیزک
ی ʿ

ی
ی

ی یی - ی . ی
یی ی "ی
"

ی "ی"
"
"

عزت آهنگر نیزک
ی ی ی

ی
ی

ی

شیخ الشعرا استاد فدائی- ی . ی
Ԙ

ی ی ی . ی
ی

زنده یاد رستاخیز
ستارۀ امید

عزت آهنگر نیزک
ماتم کبیر

غلام نبی عشقری ارسالی ع. جامی
یادم رفت

ی
ی

- ی ی یی

ی -ی . ی
Ͽ

.
ی

ی

ی ی .
Ȑ

ی ی- ی . ی
ی

زنده یاد استاد رستاخیز- ارسالی ع. جامی
شـــعـــر من

شیخ الشعرا استاد فدائی
شاخ نیلوفر

فیریدون مشیری ارسالی ض. نوابی
کــــوچــــه

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
پیر میکده

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی

ی ی ی
ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی ی

ی
ی

عزت آهنگر نیزک
یی

ی

ی
ی

یҘ

ی یǡ ی . ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی

ی  "ی"

ی ی ی . ی
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ۀ

.
ʐ

ی ی .

ی
ϐ ی

ی
ی ی

ی

ی ی .

ی
ی

ی

.

رسول پویان

ی ی .
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
مترسک

رسول پویان
رنگ غزل

نوید ارسالی ع.ح
زلال دیده

عزت آهنگر نیزک
آواره ام

عزت آهنگر نیزک
ی

ی ی
ی

یҘ

رسول پویان
ی

.
ی

ی
ی ی

ی

ی
ی

رسول پویان
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی ϐ ی!


ی ی ی Ͽ

رسول پویان
ϐی

.
ی

ی

ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ǘ ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

ی ی ی

رسول پویان

ی ی .
یی

ی ی
Ӂ

ǘ
ی ی

رسول پویان
ی

ش. آزاد
صبح امین

عزت آهنگر نیزک
ی ی

رسول پویان
ی

ی ی .

یҘ
ۀ

رسول پویان
ی

ی ی
ی ی эیѐ ی

رسول پویان
گلان پرپر

همایون ساحل
به یاد رفیق عزیز و گرانقدر( امین سیماب)

یی- ی ی
ی ی ی

ی ی ی ی
ǘی

رسول پویان
͘ی ی

عزت آهنگر نیزک
Ȑ

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

ی .
ی

.
ی

.
ۀ ی

ی - ی  . ی
 ѐ ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

رسول پویان
ۀ Ә

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

رسول پویان

عزت آهنگر نیزک
ی

ی ی .
ی یی

ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی

یҘ

ی ی .
ی

ی
ی!

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
خیال خام

رسول پویان
ی ی

͘ ی .
ϐی

ی
ی

رسول پویان
ی

.
ی

ی ی

رسول پویان
ی

ی ی .
ی

رسول پویان

ی یҡ ی . ی

ی ی ی

عبدالرحیم مطهری
گلبیز

ی ی .

رسول پویان
ۀ ی ی

ی ی .

.
Ȑ

ی
ی

ی
ј

. .
ی ی

ی Ԙ
ی

همایون ساحل

. . یی
ی ی ی

.
.. ! ی ی

حزب کار ایران (توفان)
نوروز تان شاد ومبارک باد!

عزت آهنگر نیزک
حضور بهین

رسول پویان
نوروز خونین وطن

ولید صاعد
چانه زنی

ی ( ی)
!

عزت آهنگر نیزک

یҘ
ی

مارگوت بیکل ارسالی پ. وارسته
چیدن سپیده دم ۳

ولید صاعد

.
ی

ی

ی
ی

س. روشنگر
به سوی عشق

ی
ۀ ی

مارگوت بیکل ارسالی پ. وارسته
چیدن سپیده دم ۲

ی ی
ی
..

ی ͘یی

یҘ
ی

ی
ی

ی
ی

نجیب ثاقب
زن

عزت آهنگر نیزک
وجد بهار

مارگوت بیکل ارسالی پ. وارسته
چیدن سپیده دم 1

ی ی .
ѐ


ی ی

ولید صاعد
ی

.
ی

ی

ولید صاعد
ی


ی ی

ی
ی

رسول پویان
جنگ و

ولید صاعد
ی Ԙ

یҘ
ۀ

.

همایون ساحل

ی

مارگوت بیکل - ارسالی نجیب ثاقب
سکوت۳

ی
ی

عبدالهادی رهنما -ارسالی ع.ح
ی


ی ϐی

همایون ساحل
ی

همایون ساحل
ی

ی ی

س. روشنگر
سوم حوت روز "ناهید
"

همایون ساحل
یادوارۀ از روز سوم حوت خونین

عبدالهادی رهنما -ارسالی ع.ح
هیچ سحر نمی شود

مارگوت بیگل - ارسالی نجیب ثاقب
سکوت
۲

ی ی ی - ی .
ی

ی
ی

ѐ ی - ی ی
Ә

همایون ساحل
ی

ی
ی ی ی ی Ͽ

ولید صاعد

عزت آهنگر نیزک
روزی بنام عشق

ولید صاعد
یاد کابل

همایون ساحل
ی

عبدالهادی رهنم ی .
ǐ ј

ی

ی
ی

رسول پویان
ۀ

ی

ی
ی

ی ی
ی

رسول پویان

همایون ساحل
Ӂی

ولید صاعد
ܐ

زنده یاد داوود سرمد

ی

همایون ساحل
ی Ϙی

رسول پویان

عزت آهنگر نیزک
یی

همایون ساحل
ی

عزت آهنگر نیزک
فردوس آرزو

همایون ساحل
نقره

بلقیس پرنیان ارسالی ع.ح
درد حسرت

رسول پویان
افراط خونین

ارسالی تانیا عاکفی
من هزاره ام...

عزت آهنگر نیزک
ی

ی
ی

همایون ساحل

زنده یاد داوود سرمد

رسول پویان
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

ی -ی .

زنده یاد داوود سرمد
ریگ های مرده

زنده یاد داوود سرمد
ی

 

ی یј- ی .

رسول پویان

زنده یاد داوود سرمد
ΐ

ی
ǘ

ی ی .
ی ی

همایون ساحل
ی

ی
Ԙ

عزت آهنگر نیزک

عزت آهنگر نیزک
ی ی

ی
یی

همایون ساحل

زنده یاد داوود سرمد
ی

ی- ی .
ی

همایون ساحل
ی

زنده یاد داوود سرمد
ی Ԙ

یҘ

همایون ساح - ی .
ی

رسول پویان
بشکن بشکن

ی .
ی

ی

همایون ساحل

همایون ساحل
ѐ

همایون ساحل

ی

همایون ساحل
ی

ی .
ی

ی ی .

ش. آهنگر
شام گاه تیره

ش. آزاد
مرگ استعمار

همایون ساحل
نفس میکشم

ی ی ی
ی

احمد شاملو، ارسالی پ. وارسته
بر سنگفرش

.

ی
ی

عزت آهنگر نیزک
یی

ی
ی ی

یҘ

رحیم آذر

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ѐ

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما
ѐ ی

ی ی ی ی

همایون ساحل
ǘی

همایون ساحل
ی

ی ی ϐ
"ی " ی !

ی ی ی . ی
یԐ""

عزت آهنگر نیزک
ʘ ی

عبدالهادی رهنما
یی ی

عزت آهنگر نیزک
Ԙۀ ی

ی - ی .
ی

شمس لنگرودی ارسالی پ. وارسته
Ϙ

عزت آهنگر نیزک

ی

عزت آهنگر نیزک

ی ی ی

همایون ساحل
ۀ

: .
ی ی

همایون ساحل

شمس لنگرودی ارسالی پ. وارسته
ی

ی ی ی- ی . ی

ی
ی

.

شمس لنگرودی ارسالی پ. وارسته
ی

عزت آهنگر نیزک
ققنوس خاطرات

شمس لنگرودی ارسالی پ. وارسته
تاریکی

ی

عزت آهنگر نیزک
ϐی

عزت آهنگر نیزک
ی ی! ی

ی
" "

عزت آهنگر نیزک
ʐ ѐ

عزت آهنگر نیزک
یی

شمس لنگرودی- ارسالی پ. وارسته
ی

یҘ
ی

ی- ی .
ی

ی ی

عزت آهنگر نیزک
آ ی

ی- ی .
ی ی ی

همایون ساحل
غ ی

.
ۀ

عزت آهنگر نیزک

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی

ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

ی

عزت آهنگر نیزک

ی ی .
ۀ ی

عزت آهنگر نیزک
ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی- ارسالی  ع. جامی
ی ی

-ی .
ی ی..

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی- ی . ی
ی

عزت آهنگر نیزک

عزت آهنگر نیزک
ی

همایون سا

حافظ - ارسالی پ. وارسته
ی

همایون ساحل
ی ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
ی

عزت آهنگر نیزک
یۀ

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی- ارسالی ع. جامی
یۀ

عزت آهنگر نیزک

ی
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ی

- ی .
یǡ یۀ ی

عزت آهنگر نیزک
یۀ

ی ی ی- ی . ی
ی ی

یҘ
Ș ی

ی
یاد

یҘ

ی

.
یی

ی ͘یی
ۀ ی

همایون ساحل
چشمان زاغ

بصیر مردان
مائیم ما

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی

جاودان یاد استاد رستاخیز

.
یۀ

ی ی

ی
ۀ Ӑی

.
ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
ی

هوشنگ ابتهاج
نوید روز آزادی

ی
ی ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
ی

س. روشنگر
شعر من

شرف الدین شمس
صیاد آزادی

ی ͘یی

یҘ

ی
ۀ

ی ی
ی

ی

زنده یاد داوود سرمد- ارسالی علیشاه اسماعیلی
ی

.

ی ی ی
ی

ی
ی

ی - ی ی یی

ی
ی ی

ییј- ی .

همایون ساحل
بادهای عاصی

عبدالباقی قایل زاده
چنگال باز

زنده یاد ی

یҘ
Ґ

ی ی

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

زنده یاد داوود سرمد

ی јی
سړ

ی
ی

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

.

ی
ی !

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

ی - ی ی یی

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

ارسالی بهرام رحمانی
ی ...

ی
ی

ی - ی ی یی
ی

ی ی ی
یۀ

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

ی ی
ۀ ی

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

ی
ѐ ی

ی
ی

ی
یی یی..

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی
ǘ

ی ی ی
ۀ

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی
ی

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ضرب المثل های عامیانه به زبان دری

همایون ساحل

ارسالی انجینر علیشاه اسماعیلی
ی ی ی ..


ی

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی

ی
ی

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی
ی

ارسالی ی ی یی
ی ی ی

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی

ی

ی ی .
ی

همایون ساحل

زنده یاد سرمد - ارسالی علیشاه اسماعیلی

ی

ی ی - ی ی یی

علیشاه اسماعیلی
س ی ی

.

یҘ
ی ۀ ی

.

یҘ

ی ی
ی

ی
ی

ی - ی ی ی
ǡ

ی
یۀ ی

.
ی ی!

یҘ
ی ی

ی یی ی . ی
ی


ی

ѐیۀ
ی

ی ی ی
ϐی

ی
ʁی ی

ی . یی
ی

.
ѐ ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۲۳

ی
ǘ

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۲۲

ی
ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۲۱

ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۲۰

یی ی ی
یی ی

ی ی ی ی
ۀ ی

ی ی
ѐ

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۱۹

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۱۸

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
پرواز نگاه

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری ۱۷

عزت آهنگر نیزک
آزادی

ارسالی قلمرو اندیشه
یۀ " "

بلقیس پرنیان ارسالی ع.ح
ی ی

همایون ساحل

بلقیس پرنیان ارسالی ع.ح
وطنم

بلقیس پرنیان ارسالی ع.ح
من فراری نیستم

علیشاه حکیمی
عافیت

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
یاد بی حاصل

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری۱۶

ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری۱۵

- ی ی یی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری۱۴

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظر گذرا بر نثر وشعر دری۱۳

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
غمخانه

نزنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
ظرگذرا بر نثر وشعر دری۱۲

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری۱۱

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی

همایون ساحل

ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری۱۰

همایون ساحل
برف

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۹

زنده یاد داوود سرمد
بهتر

ی
ی ǎ ݡ ǎ

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۸


ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۷

ی
Ԙ

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۶

ی ی ی
ی

ی ی .

همایون ساحل
یی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۵

ی ی
юی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی

همایون ساحل
ی

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری 4

بهرام رحمانی
ی ی یʿ

ی
ی ی ی

همایون ساحل

ی ی - ی
ѐ ی ۳

ی ی .
ی

ی ی ی
...

ی
ی

صادق زاده
ی ی

همایون ساحل

زنده یاد دادنورانی - ارسالی لاله
نظرگذرا بر نثر وشعر دری ۲


ی ǘ ی

ی ͘یی

ی - ی .
ی

ی
ی

ی یی

ی ی - ی
ѐ ی

ی ی

همایون ساحل
ۀ

عبدالهادی رهنما
دو تندیس

ی
ی

همایون ساحل
ی

.
ۀ ی

عبدالهادی رهنما

ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

ی ی ی
ی

عبدالهادی رهنما
ی ی

ی ی ی

.

نجیب ثاقب
زندگی پربار

همایون ساحل
غرورآتش

عبدالهادی رهنما
ی

عبدالهادی رهنما
ۀ یی

همایون ساحل

همایون ساحل

عبدالهادی رهنما
ی ی ی

عبدالهادی رهنما
اشک گل

.

یҘ
ی ی

ی یی

علیشاه اسماعیلی
در حاشیۀ ضرب المثل های دری ۱۰

- ی ی
ی ϐ

علیشاه اسماعیلی
در حاشیۀ ضرب المثل های دری ۹

همایون ساحل

ی -ی .
ی ی

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
زنگ خطر

همایون ساحل
Ґ

ارسالی ی یی

ارسالی رحیمه
رنجبر

ارسالی بشیر
کارگران می پرسند از شاعران

علیشاه اسماعیلی
در حاشیۀ ضرب المثل های دری ۸

همایون ساحل
ی

یҘ
Ȑ

ی
Ȑ

شیخ الشعرا استاد فدائی هروی
نالۀ شبگیر

 صادق پور- ارسالی ع. جامی
گریه دارد

زنده یاد دکتور صاعد ارسالی ولید صاعد
فاجعۀ شرلو

دیده
زهر مار شده

ی

یҘ

همایون ساحل
ی ی

ی
ۀ

ی یی
یۀ ی ی۷

همایون ساحل

ی
ѐ

علیشاه اسماعیلی
در حاشیۀ ضرب المثل های دری ۶

ی ͘یی
یۀ

علیشاه اسماعیلی
در حاشیۀ ضرب المثل های دری ۵

ولید صاعد
افتاده است

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
میخانۀ دل

ی ی
ی ی

ی
یԘ

علیشاه اسماعیلی
در حاشیه ضرب المثل های دری ۴

ی ی ی - ی
ۀ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی ی

همایون ساحل
ی ی ی

ی ی .
ۀ ی

ی ی
ی Ԙ

علیشاه اسماعیلی
در حاشیه ضرب المثل های دری ۳

ی ی ی

ی ی یی

علیشاه اسماعیلی
در حاشیه ضرب المث ی ی ۲

همایون ساحل

ǁ - ی ی یی

ی یی
ی
ی ی

همایون ساحل
ی ی


ی ǘی ی ی یی
ی ی

ی ی یی

همایون ساحل

همایون ساحل
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

ی - ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
مخمل بافی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
Ԙ یی

زنده یاد داوود سرمد
جادوگران شب

همایون ساحل
گریز از دین

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
فتنه انگیز

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح

ی - ی .
یی

همایون ساحل
ی

عزت آهنگر نیزک
خشم انسان سوز

همایون ساحل
فرخنده مادر میهن

رسول پویان
شقایق سرخ بهار

.
ی ی...!

ی

ی
ǡ

یҘ
Ԙ

.
ی

ی

ی Ϙی
ی

ی
ی یی

ی
ی

ی

ی

ی
ی

ی
ی یی

ی یی

ی
  ј

ی ی ()
ј

.

ی ی ی

ی

ی
Ȑ

همایون ساحل

ی ی ی
ی

عزت آهنگر نیزک

همایون ساحل
ی

ی
ی ʡ

یҘ
ی

ی

رحیم آذر
ی

همایون ساحل

همایون ساحل

ی ی ی ϐ
ی ی ی

.
Ȑ

همایون ساحل
ی

نجیب ثاقب
برف غم

همایون ساحل
زندان پلچرخی
۳

ی
ی

همایون ساحل
ی ی ی

ی
ی

ی

همایون ساحل
زندان پلچرخی
۲

همایون ساحل
ی
1

ی ی
ی

همایون ساحل
یۀ ی

ی
ی

ی ی ی .

ی
ޡ "
"

ی ی
ی ...

یҘ
ی

ی
یی ی (۴)

ی
ی

ارسالی ی
ی ی ی

ی .

همایون ساحل

.

: ی
ی ی۱۹

یҘ
ی ی

همایون ساحل
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۸

همایون ساحل

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۷

همایون ساحل

یҘ
ی

ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۶

ی

: ی
ی ی۱۵

ی . یی
ی ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۴

رحیم آذر
ܐی

ی ی . یی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۳

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی ی

همایون ساحل

- ی . یی

ی
ۀ ѐ

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۲

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی- ی . یی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۱

همایون ساحل
نگاه کن

عزت آهنگر نیزک
به پا برخیز

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
حیا بیاموز

کلود مک کی ارسالی ع. اسماعیلی
اگر قرار است کشته شویم

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۱۰

ی ی .
ی

ی . یی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۹

ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۸

ی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۷

ی ی ی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۶

خسروگلسرخی- ارسالی ع. اسماعیلی
پشت پنجره

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۵

ی
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۴

عزت آهنگر نیزک
یی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری۳

عزت آهنگر نیزک
ی

عزت آهنگر نیزک
ی

گردآورنده: ولید صاعد
متل های دری
۲

رسول پویان
ی

: ی
ی ی
۱

ی
!

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۸۴

ی

همایون ساحل

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۸۳

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۸۲

عزت آهنگر نیزک
ۀ

همایون ساحل

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۸۱

یҘ
ێی

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۸۰

ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۹

ی

.
ܐی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۸

ی ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۷

ی

ی ی ()
ی ی ۲۰۱۵ یی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۶

یҘ
یی

همایون ساحل
خدا! چرا پاهایش را گرفتی؟

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۵

تهمینه دانشور
یکبار دیگر افغانستان را می سازیم

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۴

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۳

ی ی .

ی
ی


Ϙ ی ی

.
ی

ی
ۀ ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۲

ش. آهنګر
افسانۀ اندوه

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۱

ی
ʁی ی

ی
ی ی ی!

ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۷۰

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۹

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۸

زنده یاد استاد رستاخیز
عشق پرواز

ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۷

ی ی
  یی ی ړ ی ړ ړی 

ارسالی قلمرو اندیشه
ظهر رمضان است

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۶

رسول پویان
حمام خون وطن

ی ی

ی ی
ی ۀ یی..

عزت آهنگر نیزک

عزت آهنگر نیزک
ی

.

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۵

یҘ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۴

ی

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۳

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
درخت خشک

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۲

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی ی
ی "ی" ی ی

فریحه کاوش(رمان)
یی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۱

ی ()

ی ی .

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۶۰

ی ی - ی ی ی ϐ

ارسالی ی
ی ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۹

یҘ
ʘ ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۸

س. روشنگر
یʿ

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۷

ی

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۶

ی ی
یܐ

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۵

ی ͘یی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۴

ی

ی ی:
ی ی( ی)۵۳

عزت آهنگر نیزک
ی


ی

ی ͘یی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۲

ی ی ی - ی ی ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۱

.
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۵۰

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
علم وعرفان

رسول پویان
نغمۀ وجدان

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۹

عزت آهنگر نیزک
ی

ی ی -ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۸

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۷

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۶

یҘ
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۵

.

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۴

ی
ۀ ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۳

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۲

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ѐی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح

عبدالرزاق شجاع
ʘۀ

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۱

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
Ԙ

س. روشنگر
وطـــــنــــم

عبدالهادی رهنما ارسالی ع.ح
ǐ

رسول پویان
بوی خون

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۴۰

عبدالرزاق شجاع
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۹

شجاع

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۸

ع. شجاع

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۷

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۶

عزت آهنگر نیزک
بساط هوس

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۵

یҘ
ی

ی ی .
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۴

ی ی .

.

.

همایون ساحل
پـــیـــونـــد

ع. شجاع
جنان من و تو

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۳

ع. شجاع
ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۲

.
Ȑیی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۱

ی
ی ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۳۰

ی ی
ی

عزت آهنگر نیزک
Ґ

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۹

ی Ϙ - ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۸

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

بلقیس پرنیان ارسالی ع.ح
ی ی ی ی

مهران زنگنه
استیصال (مجموعه داستان ) قسمت

ی ی ی .
ی

ی Ϙ - ی ی
ܘ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۷

یҘ

یҘ
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۶

ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

عبدالهادی رهنما ی .

ناظم حکمت- ارسالی بهرام رحمانی
ماهیگیر ژاپنی

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۵

ی

ی ی- ی . ی

ی ی ی
ۀ

ی

ی ی ی
ܘ

مهران زنگنه
استیصال (مجموعه داستان ) قسمت سوم

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۴

زنده یاد داوود سرمد
خندۀ زنجیر

مهران زنگنه
تنهائی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۳

عزت آهنگر نیزک
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۲

ی
ی

- ی .
ی


ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۱

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۲۰

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۹

یی - ی .
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۸

عزت آهنگر نیزک
آزادگی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
هدیۀ مادرانه

مهران زنگنه
استیصال (مجموعه داستان ) قسمت

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۷

عزت آهنگر نیزک
ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی ی

عزت آهنگر نیزک
ʐѐ

ی
ی ( )

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۶

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح

.
ی ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۵

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۴

ی ی
ی.. ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۳

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ѐ

ی

استاد فدائی هروی
دل صد پاره

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۲

یҘ
ی ǘ

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۱

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ϐ ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
خدا گم نموده است

.
ی ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)۱۰

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

ی
ǐ ی  ی ی

عبدالهادی رهنما، ارسالی ع.ح
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
۹

ʡ ی
ی

ی ǡ ی .


" ی "

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی

ی
ی یی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
۸


عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
7

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی
ی

ی ی ی .

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ϐ ی

علی کریمی ارسالی شهاب
به چند درخت باید شلیک کنند

ارسالی یک هوادار سایت رزمندگان
بیداری

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
۶

.
ی

ی ی ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
۵

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی ی
ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
4

ی
ۀ ی

ی
 ی

ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
3

زنده یاد ی
Ӂ ی

ی

تهیه و ترتیب: شهاب
ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه به زبان پارسی( دری)
2

ی ی:
ی ی ی( ی)
1

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی

.
ی ی یی ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ϐی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی ی
یی ی ѐ

.
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ۀ ی

ی .
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
یۀ ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ۀ ی

رسول پویان

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ϐ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

: .
ی

ی
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
خمار پیر

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

رسول پویان
ی

ی ی ѐ
ی

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح

ی ی .
ǘ ی

زنده یاد محمد هاشم زمانی
د وطن مینی می زړه دی ړنا کړی

ǘ یی
ی

یҘ
یی - ی

رسول پویان

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
ۀ

رسول پویان

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
Ϙ

ارسالی ع. ح
ۀ ѐ

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
نوای نی

همایون ساحل
شام غریب

رسول پویان
موج اوقیانوس

ارسالی بشیر
کارگران می پرسند از شاعران

عبدالهادی رهنما ارسالی ع. ح
دل های تان عرش خدا

همایون ساحل

ی
ی ی

ی ی ی .

همایون ساحل
ی

عزت آهنگر نیزک

رسول پویان
ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح

غلام . س. لومونی
در اندوه غور

ش. آزاد
فلسطین قلب خونین زمین

عزت آهنگر نیزک
افسون قدرت

همایون ساحل
کاج بلند

رسول پویان
اژدهای کین و تعصب

یҘ
ی

همایون ساحل
دیباچۀ سرخ

ییј - ی ی
ی

ی
ی

ی ی ی .

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
یۀ ی

رسول پویان
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ۘ ѐ

رسول پویان
ۀ

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

بلقیس پرنیان ارسالی ع. ح
گل سنگم

ی
Ә

ی - ی .

.
ۀ

عبدالهادی رهنما - ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما - ارسالی ع. ح
ی

عبدالهادی رهنما - ارسالی ع. ح

ی

عزت آهنگر نیزک

عبدالهادی رهنما - ارسالی ع. ح

یҘ
ѐ ǘ ی

ی - ی .

ی یی- ی . ی
ی

ی ی ی .

ی . ی
ی یʿ

.
ی ی

یҘ
ی

ی
Ӂ ی

ی
ی

ی ی ی .
یی

ی - ی .
ی

رسول پویان
ۀ

.
ی

رسول پویان
ی


ی ی

ی ی ی .
ی

ی ی ی ϐ
ی ی

ی

ی ی .
ی ی

ی ی
ی ...

ی - ی .
ی

همایون ساحل
Ԙ

ی - ی .

همایون ساحل
ϐی

ی
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع. ح
ی

رسول پویان
ی

ی - ی .
ی

یҘ
Ȑ ی

همایون ساحل
ی

ی
ی

ی

یҘ

ی ی
ѐ

ی
ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
یی ی

رسول پویان
ی ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
ی

ی
ۀ

ی - ی .
ی

ی ی-ی .

ی ی- ی
ۀ ی

ی ی
ی ی 1839

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
دعا کردم

قنبر علی تابش- ارسالی شهاب
وطنم

ی ی . ی
ی ј

رسول پویان
ی ѐ ی ی

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح

ی ی ی
Ȑ Ȑی

.

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح
...

رسول پویان
تصویر عینی از شهر کابل

ی
ی

رسول پویان
تصویر عینی از شهر کابل

عبدالهادی رهنما- ارسالی ع.ح

رسول پویان
ی ی

رسول پویان
تصویر عینی از شهر کابل

همایون ساحل
هورخش