www.razmendagan.com                                                                                                                     afgrazm@gmail.com 


 ارسالی: قلمرواندیشه - پارچه شعرانتخابی از: آقای عبدالله حریری

۱۷ دسامبر٢٠١٤

 

 

 

 

   ظهررمضان است

یک دشت جنون دردل ما موج زنـــان است

درجــــــوش بهارحاکم ما فصل خزان است

برسنگ زنـــد شـــیـــشـــۀ نـاموس وفا را

آیینۀ دل سخت ز وحـــشــت به فغان است

حرمـــتـــکـــدۀ عشق به تاراج خزان رفت

جان برلب چــشم دل صاحب نظران است

شه دخــــت سـخن گشته یتیم وای ببینید!

اورنگ ادب زیــنـــت پــــالان خـران است

درمیکده دربـــــزم طرب نی به فغان گفت

تـــقـــــدیـرشما درکف بی پا وسران است

بـــیــــدارشویــــد دامـــن احساس بگیرید

این حرف مگویید که دنـــیـــا گذران است

این طاعت تان خوب بدانید به چه مــــاند

واکردن افطاربه ظـــهـــر رمــضــان است

با تیغ قـــلـــم ســــربزنـید روح خزان را

چشمان امیدسوی شما روزوشبان است

 

 

www.razmendagan.com                                                                afgrazm@gmail.com