www.razmendagan.com                                                                                                                     afgrazm@gmail.com 


ارسالی نهاد اندیشه

۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

    

معرفی نهاد "اندیشه"

نهاد "اندیشه" یک نهاد متشکل ازخانواده هاست که همزمان با تأسیس خود طرح یک نشست و یا گردهمآیی را ریخت و بهترین موقع برای اولین نشست خود، 25 نوامبر که "روز مبارزه علیه خشونت بر زن" است را انتخاب نمود.

"نهاد اندیشه" یک نهادیست مستقل و فرهنگی که با شرکت چند خانواده در شهر "ایسن" آلمان پایه گذاری شده و درحال تشکیل شدن است. این نهاد، یک نهاد فقط زنانه نیست، بلکه همه اعضای خانواده درآن، از زن و مرد و پیر و جوان، می توانند عضو باشند. نظرات و پیشنهادات سازنده و سالم همه اعضای خانواده ها در راستای پیش برد و رشد سالم نهاد، شنیده شده و آنچه در بهبود کار کمک کند، به کار گرفته می شود.

کارهائی که نهاد در حال حاضر سردست دارد، برنامه های روشنگرانه درخلال دید وبازدیدها برای خانواده ها و رسیدگی درحد توان به طرح مشکلات خانواده ها و اولادهای شان است. مثلاً جست وجوی راه حل مشکل دور شدن فرزندان از والدین از نظر فکری و یا ایجاد دو دنیا و دوفرهنگ کاملاً متفاوت که گاهی این فاصله خیلی زیاد و درد انگیز می باشد. ترویج آموزش های متقابل بین فرزندان و والدین به صورت "آموزش از تجارب  بزرگان و بهره گیری از اندوخته های علمی فرزندان"، تا بتواند دیدگاه ها باهم هماهنگی پیداکند و خانواده با یک فضای خیلی صمیمانه زندگی را با محبت و دوستی به پیش ببرد. همچنین برای پاسخ بهتر و درست تر سوالات مربوط به زندگی بهترخانواده ها(والدین و یا فرزندان) کوشش می کنیم از نیروهای متخصص امور دعوت به عمل آوریم تا  با ارائۀ طرح ها و رهنمودهای شان ما را درین زمینه ها کمک کنند.

فرزندان ما درصورت عدم دسترسی به تاریخ و فرهنگ اصیل آبائی شان دچار مشکل هویتی می شوند و خود را بی هویت احساس می کنند و ازآن شدیداً رنج می برند. برخی ها هم به غلط و ناروا فرهنگ وهویت ما را همسان  با این و آن فرهنگ تاریخ زده، و همطراز با عقبماندگی و ترور می پندارند که این بر روان فرزندان خانواده هائی که نتوانستند به فرزندان شان هویت فرهنگی آبائی شان را معرفی کنند، تأثیرخیلی بد می گذارد. والدینی که نتوانند به این مشکل برخورد سالم بکنند و برعکس عقبمانده ترین برخوردها، سنت ها  و خرافه های خود و دیگران را فرهنگ آبائی جا بزنند، به بی هویتی فرزندانشان افزوده و آنها را از خود و از فرهنگ آبائی دور می سازند. فرهنگ ریشه دار آبائی ما هرگز فرهنگ عقبگرائی، وحشت و ترور نبوده و یکی از بهترین فرهنگ های سازندۀ نوع بشر بوده است. ترکیب کردن ما با خرافه پرستان و تروریست ها، یا از ناآگاهی منشاء می گیرد ویا ظلمیست که بر هویت ما روا می دارند.

ما با کمک به خانواده ها و ارائۀ نمونه های فرهنگی سالم ملی اجتماعی بومی خود، از طریق تجلیل از سجایای رسوم  فرهنگی - تاریخی کشور ومنطقۀ ما، که تاریخ و تمدنی کهن و چندین هزارساله دارند، ونقد علمی نارسائی های فرهنگی تاریخی و سنتی که امروز دیگر واقعاً نارسا وعقبمانده وحتی مانع پیشرفت هستند، می کوشیم بر این مشکل غلبه کنیم، تا بدین ترتیب فرزندان ما با شناخت نسبی از ارزش های پسندیدۀ  فرهنگی - تاریخی خود، هویت شان را درک کنند و بدانند که در تاریخ و فرهنگ کشورآبائی شان، خوبی های قابل حفظ وتکاملی وجود دارد و می توانند با آن هویت شان را بشناسند و تبارز دهند. درعین این که با شیوۀ درست، به کمک و همسوئی خانواده، نارسائی ها را به کنار انداخته و راه پیشرفت شان را با ترکیب سجایای فرهنگ های آبائی، با خوبی های فرهنگ محل بود وباش شان و بهره گیری ازمزایای هردو فرهنگ، بهتر باز کنند. 

 

                                        

www.razmendagan.com                                                                                                                   afgrazm@gmail.com