The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                                                  

www.razmendagan.com                                                                                                                afgrazm@gmail.com 


 اشعاری از:عزت آهنگر نیزک

  


 

 

 

بیتابی

فرومایگان پست آئین


قلب زخمی کابل

مرگ قناری

سفیر دل

درد میهن

قافله سالار

انیس هم باشیم

شور شریفانه

دام بازو

عروس برف

فردوس آرزو

عشق و امید

روز بین المللی محو خشونت  علیه زنان

ذهن معطر

ماه من

نفرت و غرور

اشک فانوس

عطر ناب

های ای اهل قلم

قول رویش

ای نسل خوب و رویا

خزان

عنقایم

دلم گرفته زباران

شبان و سازش

آموزکار یا دانش پرور

سبزینه کوهسار

دلم گرفته

رقص هجران

بیاد تو

دل تنها

شعر سپید

بدیهه

فکرش را نمی کردم

پائیز حقیقت

اعتماد محبت

جشن دلها

تصویر می کشم

صد جنایت
محمل معشوق

حنای خون

شکار مهر

گاه می بارم

خرام رویش

فریاد کابل

پرورشگاه سترگ

آه

ای وطن

دل گریان

فانوس قدرت

پیشقراولان مهر

خورشید عدالت

بوسۀ نگاه

تعجب کرده ام انسان!

مینوشمت

بهار آمده

تخت سفر

بهار الفت
 

ای قهرمان جاودان
 

چراغ محبت

دانش

حدیث حرمت
 

هلهلۀ عشق

فرزانه نما
 

هدیه کن

سخنی با نسل نو

زمین ما زخود رنگین

زندگی در پیچ زمان

لاجوردین نگاه


گهوارۀ ایثار

شیر دوازه

صنعتگران مرگ

سرزمین خسته
 

بی قراری
 

علمدار درخت

ارتش پائیزی

طوفان خون

کابلستان

دیدار خزانی

کویر مضطرب

طلایۀ آزادی
پرواز

لاله های روشنی

ندای توده ها

چسان عید است؟

بی سرزمین نیستم

ماتم کبیر

مسلخ علم

رویای آرامبخش

در عجبم

آواره ام

ید عقل

سماع عشق

جنایت در امتداد جنایت

چرا روح بشر درنده خو شد؟

وصل و فصل

ققنوس خیال

بهار تمنا

مسافرم

حضور بهین

گام نوروز
پیک بهاران

حصار مرموز
روزی به نام زن این الگوی شهامت، شفقت و مهر

لغزش ایده

وجد بهار

چهچۀ مهتاب

روزی بنام عشق

فردوس آرزو

آهوی احساس

رنگین کمان رنگ باخته

شهدخت هرات

یاد کرسی

تهاجم با تفاخر

یلدای هجران

شهباز صداقت

معدن مهر

ابتکار آزادی

شکوۀ نیلوفر

لغزش مهتاب

پشنهاد عاشقانه
 

ققنوس خاطرات

قمار زندگی

ای آزادی! ای گمگشته

صنعتگران مرگ

یلدای هجران
 

بزن فریاد

آبشار تنهائی

آتشفشان درد

ارسی مهتاب

طلوع نگاه

عنقای پرواز
 

فانوس چشم

پایگاه خشم جهان

نکوبید عشق را!
 

سبزینۀ کوهسار

غزال عاشق

شمور یخ

بیشۀ زار تمدن

کبک دری
 

شربت نور

ای آزادی

ماه اسارت

خشم انسان سوز
 

مشک ناب
 

جام خون

چلچراغ ایده


آخ ای نسل بشر


ای طلیعه

 

آی خانم


به پا برخیز


تشعشع

 

زبان مادری


انسان بی باور

هستۀ پرواز


غژدی شب


دومین بهار و دومین گام قاطع و...


تـــمــــنـــا


بی باور


کویر جنگ

 

لولو فشانی
 

محشر تبعیض
 

بساط هوس


تیزاب جهالت

 

آموزگار من
 

هم سرنوشت
 

جوشن پائیز

آزادگی

آرزوی قلم


تگرگ و تنور

 

صــدای خـــاک

دو بیتی ها - تفنگی

اُلـــفـــت

کُرنش
افسون قدرت

صدای مهتاب

احراز کن

 

برگ تاک زیبا

افعی زنگوله پا


بگو خورشید

 

آسمان دل


لاله گون


گمشدۀ عشق

راز مرسل


ثمرۀ عشق


لانۀ مهرویان

 

ویرانۀ لعل

مادر ای سایۀ جان
 

عجیب و عجوبه


تیغ دو سر جنایت

 

دل صد شرحه
 

تاج عشق


هوای تو


معجزۀ مرموز

در آئینه

تن سیب

دشنۀ..
سیزدۀ شادمانی

نگاه سبز

فورانگاه
مسلخ سرینا


بهار می آید

چتر رهائی


پیشگام بهار

تاج قرمزین

عرضه کن توانت را

پیام زن

زن را ارزش دهید تا جامعۀ ارزشمند داشته باشید

پـــــــرواز

 

شهر من آژیر است

به خروش
وطندار

بشنو از مردم حکایت میکنم

ز کجا یاد کنم

ملت بی غمگسار

نگین برف

حدیث حرمت

عاشق پیشه

طلایه آزادی


دعوت ماه

قربانی

دلم سحر خواهد


زندان کبیر

سنت شکن شو

الوان زندگی
 

برف در ویرانه

کُرسی بی ذعال


 شبی هوسبار  است


دخت هریوا


چشم حقیقت

کباب عشق


بیداری پروانه


زخـــم کـــوهـــســـار
2


زخـــم کـــوهـــســـار
1


حصار خونرنگ


دو بــیــتــی هـــا


دو بــیــتــی هـــا


دوبیتیها/ خون سرو...

هـــدیــــه

چه نقشها که حک شده...


دسـتـش نـمـیـرسـد


گــفــتـگــو

تورا من پاس میدارم
 

پیام زن


آزادی
اعـــتــراض

تکـرار تاریخ

شعـر من احساس است

آریانا لانۀ شیر

صـــدف هـــا

آسمان دل

ایـــــدۀ نـــــار

بـه تــو ای کارگــر


قــوغ عشق

مـــــاه اسارت

بـــگـــو الــــبــــرز!...

دوبیتی های ثوری

گـــــمـشــــده

صد حادثه پرسش

فصل صادق و یکتا


شبی پررنج و افسانه


چشمان جهان


دوبیتی های نوروزی

زیردریایی
 

زبــــــانـــــــم را نــمـــیــــدانـــــم


بـگشا در  صـداقـت  بـرخ خـدای  خانه


شهرما پایگهی خرس و نهنگ  


ستمگاه ضمیر

 
هــــای مــــردم!      

 

خیزش: به مناسبت یک ماهه شدن سایت محبوب "رزمندگان"


www.razmendagan.com                                                                                                                  afgrazm@gmail.com