www.razmendagan.com             afgrazm@gmail.com


                                                                            ی ϐ

 

قبل از هر چیزی ورود تانرا به سایت "رزمندگان" که میخواهد سایت مردم باشد، با خلوص و صفای مردمی خوش آمد میگوئیم.

پس از این اظهار خلوص نکاتی چند را به عرض میرسانیم که در تحکیم این صفا و خلوص و در پیشبرد مناسبات صمیمانه بین سایت "رزمندگان" و خوانندگان ارجمندش به نظر ما مؤثر است. توجه به این نکات، رابطۀ دو جانبه را محکمتر، استوارتر و پایا تر می سازد.

اولاً باید بپذیریم که دیر تر از حد انتظار پا به این عرصه گذاشته ایم؛ ولی به این دلخوش میکنیم که "دیر آید، درست آید". دیر به میدان آمدن این سایت حُسنی دارد و آن اینکه با شناخت و تجربۀ نسبتاً عمیق از نحوۀ ارائۀ خدمات انترنتی توسط طیف های مختلف فکری و شخصیتی، پا به عرصۀ وجود گذاشته و میخواهد با جمعبندی این تجارب در حد توانش نکات مثبت همه را در کار خود تکامل دهد و از نکات منفی بپرهیزد. از خوانندگان محترم تقاضای یاری در این راستا داریم تا مشترکاً از تکرار اشتباه دیگران در امان بمانیم. البته با قید اینکه اقدام به هر کار نو و نیازموده ای خالی از اشتباه نیست.

ما معتقدیم که جامعۀ ما به برخی از چیز هائیکه هم اکنون به آن دسترسی دارد، به عنوان محصول تکامل طبیعی اش دست نیافته و پاره ئی از این محصولات به شکل غیر طبیعی و ناهنجار، بدون ساختار فرهنگ کاربردی آن، از بیرون به جامعه وارد شده است. از آنجائی که استفاده از هرپدیده ای به داشتن فرهنگ ویژۀ کاربردی اش نیاز دارد، لذا در نبود این فرهنگ بعضاً در نحوۀ استفاده و کاربرد پدیده هائی که زادۀ شرایط  دیگری هستند و به شکل کالای صادراتی به جامعه ای با شرایط دیگر وارد میشوند، مشکلاتی به وجود می آید. استفاده از دستآوردهای مفید و مثبت دیگران منتفی نیست و امر خوبیست. اما تجربه نشان داده که بدون ایجاد فرهنگ کار بردی آن، حتی چیز ها و اشیای خوب به شیوۀ غیر متناسب و بعضاً نا هنجار به کار برده میشود. در اینحال این نوع به کاربرد نتیجۀ خوب و مثبتی که باید به بار آورد، نمی آورد و این همان مصداق " استفادۀ بد از چیزهای خوب" است که متاسفانه ما موارد زیاد آنرا داریم.

دنیای مجازی انترنت نیز یکی از این موارد است که هم میتوان از آن با فرهنگ سالم بهرۀ سالم گرفت و هم میتوان از آن به عنوان ابزاری مستهجن، نفرت انگیز، برای پخش و نشر انواع لاطائلات، هجویه گوئی و کین توزی و مفسدات و... سوء استفاده کرد، کاری که متأسفانه هم اکنون زیاد رایج است.

ما برآنیم که در نهایت سعی و تلاش، از این سایت استفادۀ سالم اجتماعی بکنیم و آنرا برای آگاهی رساندن و روشنگری سالم و سازندۀ اجتماعی به کار بگیریم. میخواهیم این سایت را پیام رسان و واسط اندیشمندان و متفکران، مورخان، نویسندگان، ادیبان و شاعران پاک و بی آلایش جامعه به مردم پاک و بی آلایش جامعه بسازیم. شما هم که از همین تبارهستید، در این راستا به ما کمک معنوی کنید. نگذارید و نمی گذاریم که این سایت از وظیفۀ اصلی اش ــ که نیاز مبرم جامعۀ ما است ــ  یعنی آ گاهی رساندن به مردم برای لحظه ای عدول کند.

افکار ملی، دموکراتیک، عدالت پسندانه، آزادیخواه، پیشرو و مترقی و در یک کلام دگرگونساز وضعیت حاکم جامعۀ ما با اطمینان کامل میتواند در این سایت جولانگاه خود را بیابد و هیچ تعلق گروهی و تشکیلاتی و... نمیتواند مانع جولان چنین فکر و اندیشه هائی در این سایت بشود.

اگر کسی با تجاوز، اشغالگری و جنگ های تجاوزکارانه مخالفت دارد، یعنی وطنپرست و آزاده است؛ پا پیش بگذارد و صفحاتی از این سایت در دسترس اوست. هر مطلبی علیه سلطه، تجاوز و جنگ های تبهکارانۀ امپریالیستی و مداخلات و سیاست های عظمت طلبانه و توسعه جویانۀ دول و نیرو های ارتجاعی و علل، زمینه ها و عوامل و توجیه گران و مؤیدین تجاوز و مداخلات و پیامد های خونبار و اسارت آور آن برای کشور و مردم ما، با شناخت نسبی از نویسنده اش در "رزمندگان" اقبال نشر می یابد.

اگر به آزادی و استقلال باورمند هستید، اندیشه های والای تانرا از طریق این سایت همگانی بسازید.

اگر کسی با ارتجاع، از هر نوعش، مبارزه میکند؛ این سایت یکی از میدان های مبارزۀ اوست.

اگر شما عدالت خواه و عدالت پسند هستید، با پخش افکار تان در این سایت عدالت گستری کنید.

اگر فرد روشنفکر و یا جمعی با تفکرات پیشرو و مترقی هستید و از ارتجاع و ترقی ستیزی بیزارید، این تریبون در خدمت پخش اندیشه های پیشرو، ضد ارتجاعی و آزادۀ تان است.

اگرشما با ستم ها و بیعدالتی هائی که بر نیم پیکر جامعه، یعنی بر زنان روا میدارند، مخالفید و میخواهید با آن مبارزه کنید، ما با شما همنوا و همسنگر هستیم. سنگر سایت رزمندگان در دسترس تان است آنرا  با ارسال نوشته ها، پیامها، اشعار  و سائر آفریده های انتقادی ادبی ــ هنری تان گرم نگهدارید.

جوانان نیز میتوانند گفتنی ها، خواسته ها، نیاز ها  و سائر مسائل شانرا که در جهت رشد و تشکل سالم فکری، سیاسی و اجتماعی نسل جوان کمک کند، در این سایت مطرح کنند. ما در حد توان به آنها یاری می رسانیم.

اگر عرصۀ فرهنگ و ادبیات مردمی و مترقی را برای آژیر مردم و رهنوردی به سوی دنیای فارغ از ستم و شایستۀ انسان بر میگزینید، صفحات فرهنگی- ادبی سایت رزمندگان پذیرای مضامین و داستانهای زیبا و پُرمحتوا و اشعار نغز و دلنشین  و سائر آفرینش های ادبی ــ هنری تان است.

اگر میخواهید یاد جانباختگان راه آزادی را زنده نگهدارید، صفحۀ جانبازان سایت "رزمندگان" در خدمت شما است.

اگر میخواهید مطالب علمی و تحقیقی تانرا در عرصه های علوم طبیعی، فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی و تاریخ عرضه کنید و یا مردم را از دستآورد های جدید علمی در عرصه های فوق آگاه بسازید، این سایت  ظرف خوبی در اشاعه و ارائـۀ آن آفریده های علمی خواهد بود.

هرگاه اسناد تاریخی آموزنده برای روشنگری سالم و سازندۀ اجتماعی در دسترس دارید و میخواهید آنرا در معرض دید همگان قرار دهید، این سایت آمادۀ پخش و نشر مطمئن و امانت دارانۀ آن است و...

با این آمادگی و نیت، تمنای ما از خوانندگان عزیز و گرانقدر اینست که قبل از هر چیز"دیدگا ه ها و اهداف سایت رزمندگان" و مطالب ذکر شده در همین نوشته را بخوانند، در هر بخشی که مطلوب شان است در همان قسمت با ما همکاری کنند. به پیشنهادات و انتقادات سالم، سازنده و ارتقائی خوانندگان و دوستداران "رزمندگان" برای زدودن کاستی ها و نا رسائی ها و تعالی و غنامندی این رسانه و رساتر شدن این فریاد جمعی، ارج فراوان می گذاریم. وقتی احیاناً کسی در هیچ بخش خود را و مطلوب خود را نمی بیند، می تواند به جای دیگری مراجعه کند و این سایت را به همفکرانش بگذارد، نه اینکه با ارسال ایمیل و نوشته های درد سر ایجاد کن وقت خود و دیگران را ضایع بسازد.

 سایت "رزمندگان" به کلیۀ سایت هائی که در راستای رساندن آگهی سالم به مردم تلاش میکنند، به دیدۀ قدر نگریسته و از کارهای پر بار شان می آموزد.

سخن کوتاه این سایت میخواهد زبان گویای همۀ عناصر سالم، مبارز و بالندۀ جامعه شود و چنان زمینه ئی را میسر کند که هر کس هر گفتنی سالمش را که در جاهای دیگر نخواسته و یا نتوانسته بگوید، اینجا بگوید. سایت رزمندگان میکوشد  افکار و اندیشه های سالم و سازنده را همسو و همگانی بسازد.

آری خوانندۀ عزیز!
شما که آرزوی وجود چنین تریبون و ابزار پخش و نشر افکار تانرا داشتید، اینک با تلاش و کار جمعی از همفکران تان به آن دسترسی پیدا کرده اید. سایت "رزمندگان" همان تریبون مطلوب تان است، حال نوبت شما است که بجنبید و با ارسال مطالب متنوع تان صفحات آنرا رنگین و پُربار بسازید. به امید همکاری های فعال و الهامبخش  تان!

"رزمندگان"


 

www.razmendagan.com                      afgrazm@gmail.com