The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


سایت رزمندگان

۸ جون ۲۰۱۷

 

 

پیوند خون

 

امسال هجدهم جوزا، روز شهادت زنده یاد مجید کلکانی،  که توسط زنده یاد "رهبر"، تا جائی که به خاطرماست،  به نام "روزشهدای مردم افغانستان" مسمی شده بود و بعد ناخواسته و نادانسته درخارج کشور به نام روز "شهدای جنبش ملی – انقلابی" تقلیل یافت، با کشتار وحشیانه وخونین مردم کابل و هرات به دست امپریالیسم وعمالش منطبق شده است. این نمودیست از پیوند خون مردم افغانستان که به جرم آزادیخواهی توسط سوسیال امپریالیسم و حواریونش و امپریالیسم و عمالش طی سالیان متمادی دراین کشور به زمین ریخته شده است. ما به زنده یاد مجید کلکانی و یاران شهیدش و کلیه شهدای کشورمان، به ویژه شهدای انفجارات اخیرکابل، هرات و... درود بی پایان می فرستیم ویاد و پیوند خون همه را گرامی می داریم.

کم ازکم سه دهه واندیست که تاریخ کشورما توسط امپریالیسم و ارتجاع با خون نوشته می شود. خلقی – پرچمی ها به حمایت سوسیال امپریالیسم و باند نظامی "ورشو" دریای خون به راه انداختند و شهرها و روستاها و پولیگون های زندان ها را به خون هزاران انسان بی گناه سرخ نمودند. گروه های اسلامی مجاهدین و طالبان به حمایت امپریالیسم امریکا و ارتجاع بین المللی دستیارش کوشیدند درین خون ریزی از خلقی – پرچمی ها پیشی بگیرند و خون بیشتری جاری سازند، که ساختند.

اینک بیش از یک ونیم دهه است که امپریالیسم جهانی و باند وحشی و خونریز"ناتو"، به سردمداری امپریالیسم حیله گر وغدار امریکا، با مدرنترین سلاح های کشتارانسان و ویرانی آبادی ها، خود وارد قتلگاه افغانستان شده اند تا بیشتر از دیگران خون جاری بسازند و آبادی ویران کنند، که ساختند و کردند و می سازند و می کنند. این خونخواران برای پیشبرد مقاصد شوم سیاسی – اقتصادی شان، افغانستان مظلوم را آزمونگاه کشتار و وحشت با انواع سلاح ها و نیروهای آدم کش و ویرانگر ساخته اند. آن چنان که کارآئی انواع توپ وتانک وبمب خویش را بدون هیچ دغدغۀ مرگ انسان ها و ویرانی آبادی ها دراین کشوربه آزمون می گیرند، شیوه های کشتار و ویرانی( بمب، راکت، انفجار، انتحار و...) و نیروهای مختلف آدمکش و ویرانگر(مجاهد، طالب، داعش و...) را نیز یکی پی دیگری تعویض نموده و قابلیت کشتار و ویرانی را توسط شان آزمایش می کنند.

هم اکنون که خلق کشور ما به سوگ عزیزان ازدست رفته درانفجارات کابل وهرات و... نشسته و اندوه بزرگ آن را بر دوش می کشند، گردانندگان سایت "رزمندگان" نیز همراه مردم خود ضمن سوگواری و رنج بیکرانی که از شهادت مردم خود بردوش می کشند، نه تنها لعنت و نفرین خویش را برعاملان کشتار مردم، ازهرقماشی که هستند، می فرستند؛ بلکه تعهد می سپارند که علیه این جنایتکاران، یعنی امپریالیسم وارتجاع و دستیاران شان، به شیوه های مقتضی برزمند.

توصیۀ صمیمانۀ ما به مردم ماتمزدۀ کشورما اینست که با درس گیری از تاریخ تان، نگذارید صیادان بی رحم دیگری با استفاده از احساسات گرم تان شما را شکار نموده و وسیلۀ اغراض پست وپلید خود بسازند. شما با شناخت عمیقی که از تجربۀ خونبارتان طی این سال های دراز رنج و مصیبت به دست آورده اید، باید همۀ جریان ها و اشخاص تجربه شده را خوب تشخیص کرده بتوانید و خوب وبد را تمیز دهید. آن هائی که طی این چهل سال تمام به نام های مختلف به نحوی برشما حاکمیت  وظلم کرده اند، و فقط خون و ویرانی، مزدورمنشی و وطنفروشی، قدرت طلبی و ثروت اندوزی، فریب ونیرنگ و... محصولات پلید حاکمیت ها و افکار واعتقادات شان بوده است؛ دیگر نباید شما را بفریبند.

هرگاه کسی علیرغم تجارب پارینه، باز هم به گلبدین وحزبش، جمعیت اسلامی و شاخه ها و افرادش، طالب و خلقی- پرچمی، دوستم و خلیلی و محقق، غنی و کرزی وعبدالله و سیاف و ... امثال این ها باز هم اعتماد کند و دنبال شان برود، هم به قول پیغمبراسلام  و هم به گفتۀ رهبران انقلابات مردمی، او شایستۀ ظلم وستم است.

شما مردم نجیب افغانستان هرگزشایستۀ ظلم وستم نیستید. شما می توانید با ایجاد ستادهای مردمی، تحت رهبری شخصیت های مبارزی که وفادار به وطن ومردم خود باشند، بسیج شوید و باستاد های مبارز ملی و انقلابی پیوند حاصل کنید و به شیوه های مناسب با شرایط کشور، در تغییر این وضعیت مبارزه کنید. تکامل این مبارزات به اشکال عالیتر، توسط مردم و به رهبری یک ستاد آگاه میهن پرست، مردم دوست و عملورز، منتج به نجات ما ازاین بن بست می شود.

به امید روزی که دیگر خون پاک مردم ما توسط اجانب و مزدوران شان به زمین نریزد و مردم آزاد، سربلند، مطمئن ومرفه زندگی کنند.

درود بر کلیه شهدای پاکباز کشور!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com