www.razmendagan.com                                                                                               afgrazm@gmail.com


 زنده یاد پرفیسورعبدالقیوم "رهبر"

۲۴ مارچ ۲۰۱۷

 

                                                

                                                         

                                                                               تبانی و ترور

                                                                                        قسمت نهائی                            

 

نکاتی پیرامون مبارزه علیه تروریسم:

جامعۀ ما درگیر تناقضات گونه گون اجتماعی است و با یستی خود را از طریق پیاده کردن اشکال متعدد مبارزاتی از چنبر این تناقضات رهائی بخشد. تروریسم دولتی و بین المللی امپریالیسم روس را نمیتوان جز با شکست کامل امپریالیسم روس در کشور ما و سرنگونی قهری رژیم دست نشاندۀ آن از بین برد. این ناشی از ماهیت جنایتکارانه و قدرت عظیم  امپریالیستی روس برای خرابکاری، قتل و کشتار انسانها در سراسر دنیا است. هرگونه توهمی مبنی بر اینکه گویا از طریق وعظ و ارشاد و یا از راه دادن امتیازات برای امپریالیسم روس و چوچه سگان پرچمی و خلقی  اش می توان مردم را از چنگال تروریسم بی رحم روسی نجات داد، ره به سراب می برد.

تجربۀ تاریخی بشریت در جنگ جهانی اخیر نشان داد که نرمش در مقابل فاشیسم هتلری، دادن امتیازات سیاسی و جیوپولیتیکی برای رژیم نازی در آلمان، جهان را به خاک و خون کشاند و چهل ملیون انسان بیگناه را قربانی حرص و آز سیری ناپذیر رایش سوم گردانید. نرمش در مقابل امپریالیسم تجاوزکار روس، دادن امتیازات برای آنها فقط میتواند ملل و مردم دیگری را در کام این اژدهای آدمخوار جادهد. بدینصورت تروریسم به عنوان خصلت ذاتی، ماهوی و لازم امپریالیسم روس فقط با شکست قطعی این جهان خوار درکشور ما و بیرون رفتن جبری آنها از میهن ما، سرنگونی کامل حکومت دست نشاندۀ خیانت ملی "پرچمی- خلقی" میسر است. این یگانه راه جلوگیری از تروریسم گسترده و بیحد و مرز روسی درکشور ماست. مبارزات سیاسی، مبارزات دپلوماتیک، فعالیت های بشر دوستانۀ موسسات حقوق بشر، جمیعت عفو بین المللی، جمیعت های حقوق دانان و فعالیت های کمیته های همبستگی و... صدها فعالیت دیگر فقط میتواند در خدمت مبارزات مسلحانۀ آزادیبخش ملت قهرمان ما کارگر بیفتد و مستقلانه هیچگونه نقشی نمیتواند بازی کند.

درمقابله با تروریسم کور ارتجاع که در شرایط کاملاً بغرنج و حساس کنونی دهن باز کرده است باید نهایت هوشیاری خود را به خرج دهیم تا اولاً تروریسم تحمیل شده از جانب ارتجاع ما را از وظایف بزرگ مبارزۀ ضد استعمار روس باز ندارد. باید نهایت کوشش را بخرج داد تا تناقضات آشتی ناپذیر ایجاد شده توسط ارتجاع خط سیر کلی مبارزات ضد استعماری نیروهای ملی و انقلابی را خدشه دار نسازد. این مسئله ایست مربوط به استراتیژی انقلاب که در تحت هیچ شرایطی نباید آنرا تخطئه کرد و یا به آن کم بها داد.

ولی در عین حال باید با تمام نیرو جلو این تروریسم را گرفت این فاز جدیدی از مبارزه است که باید متناسب با آن تاکتیک هائی ارائه داد. بنظر ما این جلوگیری در پهلوی افشاگری های سیاسی، همچنان آمادگی نظامی، کارآگاهانه در میان توده های مردم، ایجاد فشار بر عناصر جنایتکار تا از فعالیتهای تروریستی خود دست بر دارند، تغییر در اشکال مبارزاتی و... همه را باید شامل گردد که در محراق همه اینها درشرایط کنونی- باید کار روشنگرانه و بسیج گرانۀ توده  های ملیونی مردم ما قرار داشته باشد. بدینصورت مخدوش نکردن خط فاصل میان ما و امپریالیسم روس و جلوگیری با تمام وسایل و امکانات از گسترش تروریسم ارتجاعی در واقع کنه مبارزۀ ضد تروریستی نیروهای ملی و انقلابی  را میسازد.

استعمار روس و ارتجاع سیاه که در پیشبرد جنگ ناکامی شانرا احساس کرده اند و تعفن بدنامی شان همه جا منتشر شده است، دریک تبانی و همنوائی کامل و نقشه مند میخواهند با کشانیدن میدان جنگ  به پشت جبهه- کشورهای میزبان و بویژه پاکستان - از فروزندگی  آتش مقدس نبرد ضد روسی در داخل بکاهند، و به ازای آن آتش جنگی را در کشورهای میزبان  بین افغانها برافروزند تا عناصر ملی و انقلابی را در آنسوی مرزها بسوزاند؛ و از سوی دیگر با اشاعۀ تروریسم در کشورهای همجوار، مهاجر و میزبان را بجان هم اندازند تا هم عناصر مخالف شان - که در چنبر امنیتی  تنظیم ها نیستند- تصفیه شود و هم فشاری در پشت جبهه بوجود آورند تا به این بهانه ها زمینۀ آشتی استعمار- ارتجاع  فراهم آید.

ما به کلیۀ نیروهای میهن دوست فراخوان میدهیم که با هوشیاری کامل این پلان شوم را خنثی و افشاء نمایند. کشورهای میزبان نیز وظیفه دارند ضمن برخورد مسئولانه به امنیت مهاجرین - بویژه مهاجرین غیروابسته به تنظیم های ارتجاعی- جلو داره های بی لجام تروریست را نیز لجام زنند.

به رفقای مهاجر خود توصیه میکنیم که قوانین و مقررات کشور میزبان را تا آنجا که به آنها مربوط است مراعات کنند، ولی عوامل استعمار ارتجاع نیز در پاکستان و یا هرجای دیگر باید بدانند که همچنانکه بر آتش نبرد ضد روسی در سنگر ها میافزائیم، در صورت لزوم بر مغز آتش گران تروریسم نیز با شیوه های مناسب خواهیم کوبید.

موانع مبارزۀ ضد استعماری را هشیارانه بکمک توده های مردم از سر راه برداریم:

ارزیابی دقیق اوضاع نشاندهندۀ اینست که مبارزات آزادیبخش مردم ما اکنون در چرخشی نهایت حساس قرار گرفته است. از یکجانب استعمار روس بعد از ده سال قتل و کشتار به این نتیجه رسیده است که ارادۀ رزمجویانۀ ملت قهرمان افغانستان دارد بر ماشین جنگی غول پیکر استعمار روسی غلبه حاصل میکند. و در صورتیکه امپریالیسم روس خیره سری نشان دهد این جنگ میتواند سالهای متمادی دوام یابد که در فرجام آن نیز جز شکست امپریالیسم روس و شگاف برداشتن امپراطوری ناپیداکرانۀ آن و پیروزی مردم قهرمان افغانستان چیزی دیگری دیده نمیشود.

از جانب دیگر نیروهای ارتجاعی واربابان پشت پردۀ آنها نیز روز تا روز متوجه میشوند که دلقک های ساخته و پرداختۀ آنها نیز نمیتوانند همگام با مردم قهرمان افغانستان به جانب سرزمین آزادی حرکت کنند. تنفر مردم از احزاب ارتجاعی وعقبگرا روز افزون است. انشعابات در میان این احزاب مسئلۀ هر روزه، فساد و گندیدگی درونی آنان اکنون "به عالم سر شده" است.

مجموعۀ این ضعف ها و کمبودها همراه با مجموعۀ این جانفشانی ها و قهرمانی ها اکنون خود را در نقطۀ متمرکز ساخته است که ادامۀ مبارزۀ مسلحانه یا عقب گشت ازآن، دادن امتیازات به امپریالیسم روس و یا پافشاری روی آزادی کامل،  بقدرت رسیدن ارتجاع بیکفایت و مردود و یا ظهور نیروهای تازه نفس تاریخی و بالاخره انقیاد و بردگی مخفی و یا آزادی واقعی برای وطن و هموطن، همگی در میزان تاریخ قرار دارد.

در چنین شرایطی نیروهای ملی و انقلابی باید هوشیار باشند که دشمنان رنگارنگ مردم میخواهند قبل از همه آن نیروهائی را از سر راه خود بردارند که میدانند آنها رهگشایان واقعی این ملت و رهبران پیروزمند آتیۀ مردم اند.

تروریسم گستردۀ استعمار و ارتجاع نشانۀ ضعف عمیق این دشمنان مردم، شکست سیاست های آنان و نشانۀ جدیت،  استواری و اهمیت  روز افزون  نیروهای ملی و انقلابی است. این اهمیت که از خلال تجارب ، پیشرفت ها وعقب گشت ها، دویدن ها وافتیدن ها بطور واقعی و از درون تحرک ذاتی مقاومت مردم ما بوجود آمده است، باید از بالقوه به بالفعل، از پراکندگی به انسجام، از تابعیت به تسلط و از محدودیت به جانب گستردگی سیر کند؛ و این در صورتی میسر است که نیروهای ملی و انقلابی برپایۀ مبارزۀ همه جانبه علیه امپریالیسم روس صفوف خود را فشرده تر ساخته و به عنوان یک نیروی موثر و مستقل ملی هم از توطئه های بین المللی در قضیۀ افغانستان جلوگیری نمایند و هم ارتجاع هار و لجام گسیخته را از اعمال تروریسم کور علیه مردم و مبارزان ملی باز دارند.

ارتجاع مردود و مأیوس ما باید این نکته را درک کند که نیروهای ملی و انقلابی با ترور و دام گذاری برای این و یا آن فرد، سرکوبی این یا آن جبهۀ نظامی، با غرش های سبعانه و یا تجاهل عارفانه از بین نمیرود. این نیروها با نیاز تاریخی جامعه و مردم ما بوجود آمده، در بوتۀ مبارزۀ ضد استعماری پرورش و قوام یافته و در مسیرت خونبار این ملت راه خود را بطرف سیادت واقعی مردم ، بطرف آزادی ملی کامل، دموکراسی واقعی  وپیشرفت اجتماعی سالم باز میکنند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

                                  ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما  

پایان

برگرفته از شمارۀ شانزدهم، سال هفتم، عقرب۱۳۶۶( نوامبر ۱۹۸۷ م)، "ندای آزادی" ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)


                                                www.razmendagan.com                                                                                                          afgrazm@gmail.com